قیمت سه تار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دوتار اکبری مدل RT400
سه تار
دوتار اکبری مدل RT400 متفرقه 6,200,000 25 مهر 3,200,000 3,200,000
دوتار اکبری مدل RT400 جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: پلاستیک
دوتار ایران ساز مدل shomalkhorasan12
سه تار
دوتار ایران ساز مدل shomalkhorasan12 متفرقه 10,000,000 31 فروردین 10,000,000 10,000,000
دوتار ایران ساز مدل shomalkhorasan12 جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب توت جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
دوتار بخشنده مدل zinat21
سه تار
دوتار بخشنده مدل zinat21 متفرقه 35,000,000 10 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
دوتار بخشنده مدل zinat21 جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
دوتار جنوب خراسان مدل torbat jam21
سه تار
دوتار جنوب خراسان مدل torbat jam21 متفرقه 14,220,000 4 مهر 16,000,000 16,000,000
دوتار جنوب خراسان مدل torbat jam21 جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
ستار سازکوک مدل سوخته کاری 7
سه تار
ستار سازکوک مدل سوخته کاری 7 متفرقه 4,100,000 06:13:56 3,800,000 3,800,000
ستار سازکوک مدل سوخته کاری 7 جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب گردو
ستار نوا مدل دومهر 8
سه تار
ستار نوا مدل دومهر 8 متفرقه 4,700,000 25 مهر 5,400,000 5,400,000
ستار نوا مدل دومهر 8 جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: چوب
سه تار آریا
سه تار
سه تار آریا متفرقه 3,550,000 30 شهریور 3,300,000 3,300,000
سه تار آریا جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار آریا مدل دو مهر 9
سه تار
سه تار آریا مدل دو مهر 9 متفرقه 4,800,000 21 مرداد 4,800,000 4,800,000
سه تار آریا مدل دو مهر 9 جنس کاسه: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری جنس شیطانک: چوب
سه تار آریا مدل یک مهر 6
سه تار
سه تار آریا مدل یک مهر 6 متفرقه 3,300,000 26 مرداد 2,650,000 2,650,000
سه تار آریا مدل یک مهر 6 جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب گردو جنس گوشی کوک: چوب گردو
سه تار آریانا مدل 1 مهر
سه تار
سه تار آریانا مدل 1 مهر متفرقه 11,000,000 06:13:57 12,500,000 12,500,000
سه تار آریانا مدل 1 مهر جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
سه تار آریانا مدل 1 مهر ویژه
سه تار
سه تار آریانا مدل 1 مهر ویژه متفرقه 14,500,000 06:13:56 12,000,000 12,000,000
سه تار آریانا مدل 1 مهر ویژه جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب آبنوس جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار آریانا مدل VIP99
سه تار
سه تار آریانا مدل VIP99 متفرقه 18,500,000 06:13:56 16,900,000 16,900,000
سه تار آریانا مدل VIP99 جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب آبنوس جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار آوا مدل 001
سه تار
سه تار آوا مدل 001 متفرقه 9,367,500 06:13:56 7,499,000 9,367,500
سه تار آوا مدل 001 جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار آوای مولانا مدل البرز
سه تار
سه تار آوای مولانا مدل البرز آوای مولانا 42,000,000 10 اردیبهشت 42,000,000 42,000,000
سه تار آوای مولانا مدل البرز جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: استخوان جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: شاخ
سه تار آوای مولانا مدل خرامان
سه تار
سه تار آوای مولانا مدل خرامان آوای مولانا 47,000,000 6 فروردین 47,000,000 47,000,000
سه تار آوای مولانا مدل خرامان جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: ونگه جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار آوای مولانا مدل شیدا
سه تار
سه تار آوای مولانا مدل شیدا آوای مولانا 40,000,000 23 تیر 40,000,000 40,000,000
سه تار آوای مولانا مدل شیدا جنس کاسه: رز وود جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: شمشاد جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: شاخ
سه تار آوای مولانا مدل مارس
سه تار
سه تار آوای مولانا مدل مارس آوای مولانا 39,000,000 21 مرداد 39,000,000 39,000,000
سه تار آوای مولانا مدل مارس جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس پرده: روده حیوانات
سه تار آوای مولانا مدل هجران
سه تار
سه تار آوای مولانا مدل هجران آوای مولانا 42,000,000 21 مرداد 42,000,000 42,000,000
سه تار آوای مولانا مدل هجران جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: شمشاد جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: شاخ
سه تار آوای مولانا مدل چکاوک
سه تار
سه تار آوای مولانا مدل چکاوک آوای مولانا 38,000,000 21 مرداد 37,000,000 38,000,000
سه تار آوای مولانا مدل چکاوک جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس پرده: روده حیوانات
سه تار اسکندر مدل دو مهر
سه تار
سه تار اسکندر مدل دو مهر متفرقه 28,000,000 10 شهریور 19,907,800 19,907,800
سه تار اسکندر مدل دو مهر جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب گردو جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: چوب
سه تار اسکندر مدل دو مهر085
سه تار
سه تار اسکندر مدل دو مهر085 متفرقه 33,000,000 10 شهریور 20,997,800 28,000,000
سه تار اسکندر مدل دو مهر085 جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب گردو جنس گوشی کوک: چوب آبنوس جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: چوب
سه تار اسکندر مدل سه مهر
سه تار
سه تار اسکندر مدل سه مهر متفرقه 37,000,000 10 شهریور 21,797,800 21,797,800
سه تار اسکندر مدل سه مهر جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب گردو جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: چوب
سه تار اسکندر مدل یک مهر
سه تار
سه تار اسکندر مدل یک مهر متفرقه 10,500,000 31 فروردین 10,500,000 10,500,000
سه تار اسکندر مدل یک مهر جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب گردو جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: چوب
سه تار امیر مفتاحی مدل دو مهر
سه تار
سه تار امیر مفتاحی مدل دو مهر متفرقه 4,500,000 21 مرداد 4,300,000 4,300,000
سه تار امیر مفتاحی مدل دو مهر جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب افرا جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
سه تار امیر مفتاحی مدل یک مهر
سه تار
سه تار امیر مفتاحی مدل یک مهر متفرقه 2,750,000 6 مرداد 2,750,000 2,750,000
سه تار امیر مفتاحی مدل یک مهر جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب افرا جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
سه تار ایران ساز مدل barg33
سه تار
سه تار ایران ساز مدل barg33 متفرقه 6,600,000 06:13:57 3,030,000 3,400,000
سه تار ایران ساز مدل barg33 جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار ایران ساز مدل آتش
سه تار
سه تار ایران ساز مدل آتش متفرقه 22,940,000 25 اردیبهشت 22,940,000 34,000,000
سه تار ایران ساز مدل آتش جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس شیطانک: استخوان
سه تار ایران ساز مدل جاوید
سه تار
سه تار ایران ساز مدل جاوید متفرقه 25,500,000 24 خرداد 25,500,000 30,000,000
سه تار ایران ساز مدل جاوید جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس شیطانک: استخوان
سه تار بیتار کد 71254
سه تار
سه تار بیتار کد 71254 متفرقه 4,800,000 24 خرداد 4,800,000 4,800,000
سه تار بیتار کد 71254 جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار جلیلی کد J2 به همراه کیف نگهدارنده
سه تار
سه تار جلیلی کد J2 به همراه کیف نگهدارنده متفرقه 31,500,000 14 شهریور 27,500,000 31,500,000
سه تار جلیلی کد J2 به همراه کیف نگهدارنده جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
سه تار خزان مدل ST2
سه تار
سه تار خزان مدل ST2 متفرقه 11,700,000 18 خرداد 11,700,000 11,700,000
سه تار خزان مدل ST2 جنس کاسه: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس شیطانک: استخوان
سه تار خزان مدلST1
سه تار
سه تار خزان مدلST1 متفرقه 4,200,000 10 اردیبهشت 4,200,000 4,200,000
سه تار خزان مدلST1 جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس شیطانک:استخوان
سه تار دل آوا مدل 001
سه تار
سه تار دل آوا مدل 001 متفرقه 6,900,000 16 مرداد 5,985,000 5,985,000
سه تار دل آوا مدل 001 جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار ذوالقدر دو مهر مدل آبنوس
سه تار
سه تار ذوالقدر دو مهر مدل آبنوس متفرقه 14,890,000 25 مهر 13,690,000 14,690,000
سه تار ذوالقدر دو مهر مدل آبنوس جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب آبنوس جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
سه تار ذوالقدر مدل 1 مهر
سه تار
سه تار ذوالقدر مدل 1 مهر متفرقه 8,600,000 2 مرداد 8,064,000 8,170,000
سه تار ذوالقدر مدل 1 مهر جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس پرده: روده حیوانات جنس شیطانک:چوب
سه تار ذوالقدر مدل 2 مهر
سه تار
سه تار ذوالقدر مدل 2 مهر متفرقه 12,600,000 06:13:56 12,400,000 12,600,000
سه تار ذوالقدر مدل 2 مهر جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
سه تار ذوالقدر مدل 2مهر VIP
سه تار
سه تار ذوالقدر مدل 2مهر VIP متفرقه 11,400,000 21 خرداد 11,400,000 11,400,000
سه تار ذوالقدر مدل 2مهر VIP جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
سه تار سازکوک مدل یک مهر
سه تار
سه تار سازکوک مدل یک مهر متفرقه 3,500,000 06:13:56 3,500,000 3,500,000
سه تار سازکوک مدل یک مهر جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: استخوان
سه تار سوخته کاری یک مهر مفاخری
سه تار
سه تار سوخته کاری یک مهر مفاخری متفرقه 3,300,000 10 اردیبهشت 3,300,000 3,600,000
سه تار سوخته کاری یک مهر مفاخری جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب افرا جنس پرده:الیاف پلیمری جنس شیطانک: پلاستیک
سه تار سیروس رضوی طرح 02
سه تار
سه تار سیروس رضوی طرح 02 متفرقه 12,900,000 06:13:57 11,610,000 11,610,000
سه تار سیروس رضوی طرح 02 جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: شاخ
سه تار سیروس رضوی طرح ویژه 01
سه تار
سه تار سیروس رضوی طرح ویژه 01 متفرقه 15,000,000 06:13:57 13,500,000 13,500,000
سه تار سیروس رضوی طرح ویژه 01 جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: شاخ
سه تار عزیزی مدل EQ
سه تار
سه تار عزیزی مدل EQ متفرقه 3,000,000 14 شهریور 3,000,000 3,000,000
سه تار عزیزی مدل EQ جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس شیطانک: پلاستیک
سه تار عزیزی ویژه
سه تار
سه تار عزیزی ویژه متفرقه 4,300,000 06:13:56 2,250,000 3,800,000
سه تار عزیزی ویژه جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: روده حیوانات
سه تار عزیزی کد A-F-09
سه تار
سه تار عزیزی کد A-F-09 متفرقه 4,000,000 30 شهریور 3,800,000 4,000,000
سه تار عزیزی کد A-F-09 جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده: الیاف پلیمری
سه تار عظیمی همراه با هارد کیس
سه تار
سه تار عظیمی همراه با هارد کیس متفرقه 9,900,000 20 اردیبهشت 7,000,000 7,000,000
سه تار عظیمی همراه با هارد کیس جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار غزل مدل دو مهر
سه تار
سه تار غزل مدل دو مهر متفرقه 4,997,800 6 اردیبهشت 4,997,800 4,997,800
سه تار غزل مدل دو مهر جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب گردو جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: چوب
سه تار غزل مدل یک مهر
سه تار
سه تار غزل مدل یک مهر متفرقه 4,800,000 31 فروردین 4,800,000 4,800,000
سه تار غزل مدل یک مهر جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب گردو جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: چوب
سه تار فرید مدل زه دار
سه تار
سه تار فرید مدل زه دار متفرقه 4,500,000 21 مرداد 3,825,000 3,825,000
سه تار فرید مدل زه دار جنس کاسه: چوب گردو جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
سه تار مدل Hooyar
سه تار
سه تار مدل Hooyar متفرقه 7,200,000 06:13:57 5,700,000 5,700,000
سه تار مدل Hooyar جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت
سه تار مدل حسام ملکشاهی
سه تار
سه تار مدل حسام ملکشاهی متفرقه 9,900,000 06:13:56 8,000,000 8,000,000
سه تار مدل حسام ملکشاهی جنس کاسه: چوب توت جنس دسته: چوب گردو جنس صفحه رویی: چوب توت جنس گوشی کوک: چوب گردو جنس پرده:روده حیوانات جنس شیطانک: استخوان
مجموع موارد: 83 عدد در 2 صفحه
قیمت سه تار
ستار نوا مدل دومهر 8
قیمت: 4,700,000 ریال
قیمت: 4,700,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سه تار
سه تار سازکوک مدل یک مهر
قیمت: 3,500,000 ریال
قیمت: 3,500,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سه تار
سه تار اسکندر مدل دو مهر085
قیمت: 33,000,000 ریال
قیمت: 33,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سه تار
سه تار دل آوا مدل 001
قیمت: 6,900,000 ریال
قیمت: 6,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سه تار
سه تار سیروس رضوی طرح 02
قیمت: 12,900,000 ریال
قیمت: 12,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سه تار
سه تار آوای مولانا مدل شیدا
قیمت: 40,000,000 ریال
قیمت: 40,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سه تار
سه تار اسکندر مدل سه مهر
قیمت: 37,000,000 ریال
قیمت: 37,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سه تار
سه تار سوخته کاری یک مهر مفاخری
قیمت: 3,300,000 ریال
قیمت: 3,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سه تار
سه تار کاسه معرق یک مهر مفاخری
قیمت: 4,260,000 ریال
قیمت: 4,260,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت سه تار
سه تار آریا مدل یک مهر 6
قیمت: 3,300,000 ریال
قیمت: 3,300,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات