قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100 ایکس ویژن 5,800,000 6 شهریور 5,800,000 5,800,000
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد قابلیت نمایش زیرنویس: دارد
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100 ایکس ویژن 5,400,000 18 مرداد 5,400,000 5,400,000
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد قابلیت نمایش زیرنویس: دارد
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100 ایکس ویژن 5,800,000 3 شهریور 5,800,000 5,800,000
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد قابلیت نمایش زیرنویس: دارد
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100 ایکس ویژن 5,800,000 7 شهریور 5,800,000 5,800,000
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد قابلیت نمایش زیرنویس: دارد
گیرنده دیجیتال USB ایکس پی-پروداکت مدل XP-DT1100
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB ایکس پی-پروداکت مدل XP-DT1100 ایکس پی-پروداکت 1,200,000 24 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
گیرنده دیجیتال USB ایکس پی-پروداکت مدل XP-DT1100 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: ندارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:ندارد قابلیت نمایش زیرنویس: ندارد
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رویال 955,000 3 فروردین 955,000 955,000
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رویال 1,050,000 24 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رویال 930,300 26 خرداد 930,300 930,300
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رویال 940,000 10 تیر 940,000 940,000
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رویال 910,000 15 تیر 910,000 910,000
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رویال 907,000 24 تیر 910,000 910,000
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رویال 950,000 8 مرداد 960,000 960,000
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رویال 950,000 11 مرداد 950,000 950,000
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رویال 950,000 13 مرداد 950,000 950,000
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد
گیرنده دیجیتال USB مدل PV-DVB-T970
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB مدل PV-DVB-T970 متفرقه 970,000 4 فروردین 970,000 970,000
گیرنده دیجیتال USB مدل PV-DVB-T970 رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: دارد تله تکست:دارد قابلیت نمایش زیرنویس: دارد
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs متفرقه 1,085,000 16 خرداد 1,085,000 1,085,000
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: ندارد تله تکست:ندارد قابلیت نمایش زیرنویس: ندارد
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs متفرقه 1,200,000 21 خرداد 1,200,000 1,200,000
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: ندارد تله تکست:ندارد قابلیت نمایش زیرنویس: ندارد
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs متفرقه 1,097,200 28 مرداد 1,097,200 1,097,200
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs رابط: پورت USB قابلیت جستجوی خودکار: دارد راهنمای الکتریکی EPG: دارد منوی فارسی و انگلیسی: ندارد تله تکست:ندارد قابلیت نمایش زیرنویس: ندارد
گیرنده دیجیتال تی وی زن مدلT210
گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال تی وی زن مدلT210 متفرقه 2,800,000 8 مهر 2,300,000 2,300,000
گیرنده دیجیتال تی وی زن مدلT210 رابط: پورت USB راهنمای الکتریکی EPG: ندارد منوی فارسی و انگلیسی: ندارد تله تکست: ندارد پشتیبانی از فرمت‌های پخش:AVI جنس بدنه: ندارد
مجموع موارد: 19 عدد در 1 صفحه
قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
قیمت: 955,000 ریال
قیمت: 955,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
قیمت: 910,000 ریال
قیمت: 910,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs
قیمت: 1,097,200 ریال
قیمت: 1,097,200 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100
قیمت: 5,800,000 ریال
قیمت: 5,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB رویال مدل R-DVB001
قیمت: 940,000 ریال
قیمت: 940,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال تی وی زن مدلT210
قیمت: 2,800,000 ریال
قیمت: 2,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB ایکس ویژن مدل PCDVB-3100
قیمت: 5,800,000 ریال
قیمت: 5,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB مدل Rohs
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت گیرنده تلویزیون دیجیتال USB
گیرنده دیجیتال USB مدل PV-DVB-T970
قیمت: 970,000 ریال
قیمت: 970,000 ریال
مشاهده اطلاعات