قیمت کیس های اسمبل شده

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 469,890,000 11 مرداد 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 469,890,000 11 مرداد 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 469,890,000 13 مرداد 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 469,890,000 13 مرداد 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 469,890,000 18 مرداد 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 469,890,000 18 مرداد 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 456,790,000 23 مرداد 456,790,000 456,790,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 456,790,000 23 مرداد 456,790,000 456,790,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 469,890,000 28 مرداد 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 469,890,000 3 شهریور 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 469,890,000 3 شهریور 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 489,890,000 22 شهریور 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 489,890,000 22 شهریور 469,890,000 469,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 489,890,000 27 شهریور 489,890,000 489,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 499,890,000 1 مهر 499,890,000 499,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 499,890,000 1 مهر 499,890,000 499,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 499,890,000 6 مهر 499,890,000 499,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 499,890,000 6 مهر 499,890,000 499,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 519,890,000 11 مهر 519,890,000 519,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 519,890,000 11 مهر 519,890,000 519,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 529,890,000 16 مهر 529,890,000 529,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 الین ویر 529,890,000 16 مهر 529,890,000 529,890,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2070 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080 الین ویر 438,490,000 15 تیر 438,490,000 438,490,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080 الین ویر 438,490,000 15 تیر 438,490,000 438,490,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080 الین ویر 448,490,000 19 تیر 448,490,000 448,490,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080 الین ویر 448,490,000 19 تیر 448,490,000 448,490,000
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 256 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ ام اس آی مدل Aegis 3 - B
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ ام اس آی مدل Aegis 3 - B ام اس آی 230,000,000 17 فروردین 230,000,000 230,000,000
کامپیوتر دسکتاپ ام اس آی مدل Aegis 3 - B سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: دو ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-A
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-A اچ‌پی 121,900,000 8 مرداد 121,900,000 121,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-A سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-B
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-B اچ‌پی 131,900,000 8 مرداد 131,900,000 131,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-B سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-C
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-C اچ‌پی 136,900,000 8 مرداد 136,900,000 136,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-C سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-D
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-D اچ‌پی 146,900,000 8 مرداد 146,900,000 146,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-D سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-E
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-E اچ‌پی 146,900,000 8 مرداد 146,900,000 146,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-E سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-F
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-F اچ‌پی 156,900,000 8 مرداد 156,900,000 156,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-F سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-G
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-G اچ‌پی 151,900,000 8 مرداد 151,900,000 151,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-G سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-H
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-H اچ‌پی 161,900,000 8 مرداد 161,900,000 161,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-H سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-I
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-I اچ‌پی 161,900,000 8 مرداد 161,900,000 161,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-I سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-J
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-J اچ‌پی 171,900,000 8 مرداد 171,900,000 171,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-J سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-K
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-K اچ‌پی 186,900,000 8 مرداد 186,900,000 186,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-K سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-L
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-L اچ‌پی 196,900,000 8 مرداد 196,900,000 196,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-L سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-M
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-M اچ‌پی 196,900,000 8 مرداد 196,900,000 196,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-M سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-N
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-N اچ‌پی 206,900,000 8 مرداد 206,900,000 206,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-N سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-O
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-O اچ‌پی 206,900,000 8 مرداد 206,900,000 206,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-O سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-P
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-P اچ‌پی 221,900,000 8 مرداد 221,900,000 221,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-P سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-Q
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-Q اچ‌پی 221,900,000 8 مرداد 221,900,000 221,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-Q سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک و نیم ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-R
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-R اچ‌پی 231,900,000 8 مرداد 231,900,000 231,900,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-R سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هیبریدی مقدار حافظه داخلی: یک و نیم ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2 اچ‌پی 72,000,000 14 فروردین 72,000,000 72,000,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2 سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 4 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2 - A
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2 - A اچ‌پی 116,000,000 2 اردیبهشت 116,000,000 116,000,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2 - A سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 16 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2 - B
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2 - B اچ‌پی 110,000,000 14 فروردین 110,000,000 110,000,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2 - B سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: SSD مقدار حافظه داخلی: 500 گیگابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل EliteDesk 800 G2 SFF
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل EliteDesk 800 G2 SFF اچ‌پی 68,000,000 3 فروردین 68,000,000 68,000,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل EliteDesk 800 G2 SFF سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل EliteDesk 800 G2 SFF
کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل EliteDesk 800 G2 SFF اچ‌پی 68,000,000 3 فروردین 68,000,000 68,000,000
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل EliteDesk 800 G2 SFF سازنده پردازنده مرکزی: Intel حافظه رم: 8 گیگابایت نوع حافظه داخلی: هارددیسک مقدار حافظه داخلی: یک ترابایت
مجموع موارد: 144 عدد در 3 صفحه
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ تارکس مدل 5000QD-C
قیمت: 76,415,000 ریال
قیمت: 76,415,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ دل مدل Optiplex 3060 MT - A
قیمت: 115,900,000 ریال
قیمت: 115,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل Desktop Pro G2 - A
قیمت: 116,000,000 ریال
قیمت: 116,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower-K1
قیمت: 252,300,000 ریال
قیمت: 252,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل EliteDesk 800 G2 SFF
قیمت: 68,000,000 ریال
قیمت: 68,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ آلین ویر مدل AURORA R8 - 2080
قیمت: 438,490,000 ریال
قیمت: 438,490,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower-M1
قیمت: 262,600,000 ریال
قیمت: 262,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل ProDesk 400 G6 Microtower-R
قیمت: 216,900,000 ریال
قیمت: 216,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ اچ پی مدل 290 G4-G
قیمت: 151,900,000 ریال
قیمت: 151,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کیس های اسمبل شده
کامپیوتر دسکتاپ گیگابایت مدل C200-3900
قیمت: 713,000,000 ریال
قیمت: 713,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات