قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
خنک کننده پردازنده  مدل HF-690
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل HF-690 1,250,000 15 تیر 1,150,000 1,180,000
خنک کننده پردازنده مدل HF-690 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800 39,900,000 6 آبان 37,990,000 37,990,000
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: دارد تعداد لوله‌ها: شش عدد تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800 39,900,000 1 آبان 39,900,000 39,900,000
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: دارد تعداد لوله‌ها: شش عدد تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800 39,900,000 1 آبان 39,900,000 39,900,000
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: دارد تعداد لوله‌ها: شش عدد تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف  مدل HXHF-HF689
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف مدل HXHF-HF689 1,350,000 4 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف مدل HXHF-HF689 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 2,890,000 17 فروردین 2,890,000 2,890,000
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 2,890,000 24 فروردین 2,890,000 2,890,000
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 2,890,000 17 فروردین 2,890,000 2,890,000
خنک کننده پردازنده ای ام دی مدل Z7UH40Q001 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: چهار عدد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل  مدل 1151
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 1151 810,000 6 آبان 550,000 550,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 1151 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 9400F
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 9400F 922,800 6 آبان 850,000 862,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل 9400F نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box55
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box55 768,800 6 آبان 880,000 880,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box55 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box775
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box775 880,000 6 آبان 880,000 880,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل box775 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i5
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i5 1,060,000 6 آبان 980,000 980,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i5 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i7
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i7 1,035,000 24 مهر 980,000 980,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل DELTA-i7 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل مدل LGA 1156
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل مدل LGA 1156 690,000 6 آبان 800,000 849,000
خنک کننده پردازنده اینتل مدل LGA 1156 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده اینتل کد 1150
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده اینتل کد 1150 777,900 6 آبان 790,900 800,000
خنک کننده پردازنده اینتل کد 1150 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Gravity I2
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Gravity I2 1,800,000 21 فروردین 1,800,000 1,800,000
خنک کننده پردازنده ترمالتیک مدل Gravity I2 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده دلتا الکترونیک مدل QFR1212GHE
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دلتا الکترونیک مدل QFR1212GHE 2,100,000 5 تیر 2,100,000 2,100,000
خنک کننده پردازنده دلتا الکترونیک مدل QFR1212GHE نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 10
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 10 1,800,000 6 آبان 1,674,000 1,674,000
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 10 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن:4 پین
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 11
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 11 3,294,000 27 شهریور 3,294,000 3,294,000
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل BETA 11 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل CK-AM209
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل CK-AM209 890,000 6 آبان 1,188,000 1,190,000
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل CK-AM209 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل ICEBLADE200M
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل ICEBLADE200M 6,100,000 28 شهریور 6,100,000 6,100,000
خنک کننده پردازنده دیپ کول مدل ICEBLADE200M نوع خنک‌کننده: بادی تعداد لوله‌ها: دو عدد تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده رویال مدل LN-COOLER-775-1155
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده رویال مدل LN-COOLER-775-1155 1,020,000 6 آبان 950,000 950,000
خنک کننده پردازنده رویال مدل LN-COOLER-775-1155 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده ریدمکس مدل Tornado RC240
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده ریدمکس مدل Tornado RC240 38,102,400 6 آبان 34,000,000 34,000,000
خنک کننده پردازنده ریدمکس مدل Tornado RC240 نوع خنک‌کننده: آبی تعداد فن‌ها: دو عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل 775
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل 775 309,000 6 آبان 280,000 340,000
خنک کننده پردازنده مدل 775 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل 975
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل 975 1,245,000 14 شهریور 1,145,000 1,245,000
خنک کننده پردازنده مدل 975 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل AM2
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل AM2 610,000 6 آبان 555,000 893,000
خنک کننده پردازنده مدل AM2 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده مدل avc12
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل avc12 820,000 4 اردیبهشت 820,000 820,000
خنک کننده پردازنده مدل avc12 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل BOX 775
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل BOX 775 1,050,000 6 آبان 1,050,000 1,050,000
خنک کننده پردازنده مدل BOX 775 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 6 آبان 3,500,000 3,500,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,500,000 21 خرداد 3,500,000 3,500,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,500,000 21 خرداد 3,500,000 3,500,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 10 تیر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 10 تیر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 6 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 6 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 11 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 11 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 16 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 16 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 21 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 21 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 24 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل 3,800,000 24 مهر 3,800,000 3,800,000
خنک کننده پردازنده مدل Delta PFC1212DE غیر اصل نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل HF-428
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل HF-428 850,000 6 آبان 850,000 850,000
خنک کننده پردازنده مدل HF-428 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 3 پین
خنک کننده پردازنده مدل ice
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل ice 5,770,000 1 مهر 4,950,000 4,950,000
خنک کننده پردازنده مدل ice نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل pm-420
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل pm-420 750,000 11 مهر 730,000 730,000
خنک کننده پردازنده مدل pm-420 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل SNK-P0068APS4
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل SNK-P0068APS4 12,000,000 1 مهر 8,500,000 8,500,000
خنک کننده پردازنده مدل SNK-P0068APS4 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده مدل X4-640
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده مدل X4-640 490,000 6 آبان 390,000 390,000
خنک کننده پردازنده مدل X4-640 نوع خنک‌کننده: بادی تعداد لوله‌ها: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800
خنک کننده پردازنده
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800 590,000 16 مهر 490,000 592,000
خنک کننده پردازنده پی نت مدل K800 نوع خنک‌کننده: بادی نورپردازی LED: ندارد تعداد فن‌ها: یک عدد کانکتور برق فن: 4 پین
مجموع موارد: 210 عدد در 5 صفحه
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
خنک کننده پردازنده مدل 975
قیمت: 1,245,000 ریال
قیمت: 1,245,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
فن کیس ری فاین مدل RF
قیمت: 799,000 ریال
قیمت: 799,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
خنک کننده پردازنده مدل ice
قیمت: 5,770,000 ریال
قیمت: 5,770,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
خنک کننده پردازنده یوکام مدل Fast Cool
قیمت: 1,350,000 ریال
قیمت: 1,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
خنک کننده پردازنده اچ ایکس اچ اف مدل HXHF-HF689
قیمت: 1,350,000 ریال
قیمت: 1,350,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
هیت سینک کد 496064001 غیر اصل
قیمت: 5,500,000 ریال
قیمت: 5,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
فن کیس دیپ کول مدل UF 80
قیمت: 3,300,000 ریال
قیمت: 3,300,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
خنک کننده پردازنده آروس مدل ATC800
قیمت: 39,900,000 ریال
قیمت: 39,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
فن کیس ترمالتیک مدل Thunderblade کد 01
قیمت: 3,500,000 ریال
قیمت: 3,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خنک‌ کننده کامپیوتر
فن کیس آلپاین مدل DF1202512SELI
قیمت: 919,000 ریال
قیمت: 919,000 ریال
مشاهده اطلاعات