قیمت رک شبکه و سرور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
رک  شبکه مدل NSLink-DV
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل NSLink-DV متفرقه 2,250,000 23 مرداد 2,250,000 2,250,000
رک شبکه مدل NSLink-DV
رک دیواری مدل 4U35CM
رک شبکه و سرور
رک دیواری مدل 4U35CM متفرقه 3,145,000 6 آبان 1,960,000 1,960,000
رک دیواری مدل 4U35CM
رک دیواری مدل 4U38CM
رک شبکه و سرور
رک دیواری مدل 4U38CM متفرقه 1,748,000 13 اردیبهشت 1,748,000 1,748,000
رک دیواری مدل 4U38CM
رک شبکه آلترو مدل  AS640B23
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS640B23 متفرقه 3,954,000 24 تیر 3,954,000 3,990,000
رک شبکه آلترو مدل AS640B23 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS436B2
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS436B2 متفرقه 3,200,000 6 آبان 1,300,000 1,300,000
رک شبکه آلترو مدل AS436B2 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS436B23
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS436B23 متفرقه 2,250,000 23 مرداد 1,500,000 1,500,000
رک شبکه آلترو مدل AS436B23 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS640B2
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS640B2 متفرقه 3,600,000 24 تیر 3,600,000 3,600,000
رک شبکه آلترو مدل AS640B2 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS640B23
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS640B23 متفرقه 3,500,000 24 تیر 3,500,000 3,500,000
رک شبکه آلترو مدل AS640B23
رک شبکه آلترو مدل AS640D123
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS640D123 متفرقه 3,800,000 24 تیر 3,800,000 3,800,000
رک شبکه آلترو مدل AS640D123 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS745B123
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS745B123 متفرقه 3,400,000 9 اردیبهشت 3,400,000 3,400,000
رک شبکه آلترو مدل AS745B123 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS745B2
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS745B2 متفرقه 6,800,000 14 شهریور 6,800,000 6,800,000
رک شبکه آلترو مدل AS745B2 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS745B23
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS745B23 متفرقه 4,500,000 24 تیر 4,500,000 4,500,000
رک شبکه آلترو مدل AS745B23 نوع: رک شبکه
رک شبکه آلترو مدل AS745D123
رک شبکه و سرور
رک شبکه آلترو مدل AS745D123 متفرقه 3,500,000 9 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
رک شبکه آلترو مدل AS745D123 نوع: رک شبکه
رک شبکه الگونت 6U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت 6U45CM الگونت 5,890,000 14 شهریور 5,360,000 5,890,000
رک شبکه الگونت 6U45CM
رک شبکه الگونت مدل  4U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 4U35CM الگونت 1,900,000 24 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
رک شبکه الگونت مدل 4U35CM
رک شبکه الگونت مدل 12U60CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 12U60CM الگونت 9,950,000 21 خرداد 9,950,000 9,950,000
رک شبکه الگونت مدل 12U60CM
رک شبکه الگونت مدل 16U60CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 16U60CM الگونت 12,800,000 26 خرداد 12,800,000 12,800,000
رک شبکه الگونت مدل 16U60CM
رک شبکه الگونت مدل 18U60CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 18U60CM الگونت 15,050,000 15 تیر 13,700,000 13,700,000
رک شبکه الگونت مدل 18U60CM
رک شبکه الگونت مدل 22U60CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 22U60CM الگونت 14,700,000 21 خرداد 14,700,000 14,700,000
رک شبکه الگونت مدل 22U60CM
رک شبکه الگونت مدل 4U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 4U45CM الگونت 5,900,000 6 مهر 4,480,000 4,890,000
رک شبکه الگونت مدل 4U45CM
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM الگونت 6,860,000 6 مهر 5,680,000 6,240,000
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM متفرقه 3,190,000 24 تیر 3,500,000 3,500,000
رک شبکه الگونت مدل 6U35CM
رک شبکه الگونت مدل 6U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 6U45CM متفرقه 3,450,000 26 خرداد 3,450,000 3,750,000
رک شبکه الگونت مدل 6U45CM
رک شبکه الگونت مدل 7U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 7U45CM الگونت 6,340,000 27 شهریور 5,400,000 5,770,000
رک شبکه الگونت مدل 7U45CM
رک شبکه الگونت مدل 9U45CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 9U45CM الگونت 6,730,000 14 شهریور 5,980,000 6,730,000
رک شبکه الگونت مدل 9U45CM
رک شبکه تکام مدل TSR-10022
رک شبکه و سرور
رک شبکه تکام مدل TSR-10022 تکام 27,795,000 31 خرداد 27,795,000 27,795,000
رک شبکه تکام مدل TSR-10022
رک شبکه تکام مدل TSR-8037
رک شبکه و سرور
رک شبکه تکام مدل TSR-8037 تکام 32,700,000 31 خرداد 32,700,000 32,700,000
رک شبکه تکام مدل TSR-8037
رک شبکه تکام مدل TWR-4507
رک شبکه و سرور
رک شبکه تکام مدل TWR-4507 تکام 4,687,000 31 خرداد 4,687,000 4,687,000
رک شبکه تکام مدل TWR-4507
رک شبکه تکام مدل TWR-6009
رک شبکه و سرور
رک شبکه تکام مدل TWR-6009 تکام 6,649,000 31 خرداد 6,649,000 6,649,000
رک شبکه تکام مدل TWR-6009
رک شبکه فلز الکترونیک پاد مدل PR-4507
رک شبکه و سرور
رک شبکه فلز الکترونیک پاد مدل PR-4507 فلز الکترونیک پاد 4,756,000 24 تیر 4,310,000 4,530,000
رک شبکه فلز الکترونیک پاد مدل PR-4507
رک شبکه مدل 2u
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 2u متفرقه 890,000 9 اردیبهشت 890,000 890,000
رک شبکه مدل 2u
رک شبکه مدل 2U
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 2U متفرقه 1,680,000 6 آبان 990,000 990,000
رک شبکه مدل 2U
رک شبکه مدل 4u
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 4u متفرقه 2,450,000 6 آبان 1,180,000 1,290,000
رک شبکه مدل 4u
رک شبکه مدل 4U
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 4U متفرقه 1,930,000 27 شهریور 1,930,000 1,930,000
رک شبکه مدل 4U
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 6U35CM متفرقه 4,000,000 26 خرداد 3,800,000 4,000,000
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 6U35CM متفرقه 4,000,000 24 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 6U35CM متفرقه 4,000,000 24 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 6U35CM متفرقه 4,000,000 24 اردیبهشت 4,000,000 4,000,000
رک شبکه مدل 6U35CM
رک شبکه مدل 7U45
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 7U45 متفرقه 36,000,000 6 آبان 20,000,000 20,000,000
رک شبکه مدل 7U45
رک شبکه مدل 9U60
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 9U60 متفرقه 30,000,000 17 شهریور 22,000,000 22,000,000
رک شبکه مدل 9U60
رک شبکه مدل AG-6U-01
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل AG-6U-01 متفرقه 7,800,000 6 آبان 4,250,000 4,250,000
رک شبکه مدل AG-6U-01 نوع: رک سرور، رک شبکه
رک شبکه مدل Chesh6188
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل Chesh6188 متفرقه 8,800,000 6 آبان 6,450,000 6,950,000
رک شبکه مدل Chesh6188
رک شبکه مدل Chesh6188
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل Chesh6188 متفرقه 5,100,000 31 خرداد 5,100,000 5,100,000
رک شبکه مدل Chesh6188
رک شبکه مدل Chesh6188
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل Chesh6188 متفرقه 5,100,000 31 خرداد 5,100,000 5,100,000
رک شبکه مدل Chesh6188
رک شبکه مدل Chesh6188
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل Chesh6188 متفرقه 5,100,000 31 خرداد 5,100,000 5,100,000
رک شبکه مدل Chesh6188
رک شبکه مدل EYETECH-5U
رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل EYETECH-5U متفرقه 2,250,000 23 مرداد 2,250,000 2,250,000
رک شبکه مدل EYETECH-5U
رک شبکه کد 3452
رک شبکه و سرور
رک شبکه کد 3452 متفرقه 2,940,000 28 مرداد 2,940,000 2,940,000
رک شبکه کد 3452
رک شبکه کد 3452
رک شبکه و سرور
رک شبکه کد 3452 متفرقه 2,940,000 28 مرداد 2,940,000 2,940,000
رک شبکه کد 3452
رک شبکه کد 3452
رک شبکه و سرور
رک شبکه کد 3452 متفرقه 2,940,000 28 مرداد 2,940,000 2,940,000
رک شبکه کد 3452
سینی متحرک رک کد 01
رک شبکه و سرور
سینی متحرک رک کد 01 متفرقه 980,000 20 خرداد 980,000 980,000
سینی متحرک رک کد 01
مجموع موارد: 66 عدد در 2 صفحه
قیمت رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 22U60CM
قیمت: 14,700,000 ریال
قیمت: 14,700,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رک شبکه و سرور
سینی متحرک رک کد 01
قیمت: 980,000 ریال
قیمت: 980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 6U45CM
قیمت: 3,450,000 ریال
قیمت: 3,450,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت 6U45CM
قیمت: 5,890,000 ریال
قیمت: 5,890,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل 2u
قیمت: 890,000 ریال
قیمت: 890,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رک شبکه و سرور
رک شبکه مدل NSLink-DV
قیمت: 2,250,000 ریال
قیمت: 2,250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رک شبکه و سرور
رک شبکه الگونت مدل 18U60CM
قیمت: 15,050,000 ریال
قیمت: 15,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رک شبکه و سرور
کابینت باتری فلز الکترونیک پاد مدل PC-5939
قیمت: 5,020,000 ریال
قیمت: 5,020,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رک شبکه و سرور
رک شبکه فلز الکترونیک پاد مدل PR-4507
قیمت: 4,756,000 ریال
قیمت: 4,756,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت رک شبکه و سرور
نگهدارنده کابل مدل Arm Kit 729871-001 2U G9
قیمت: 10,500,000 ریال
قیمت: 10,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات