قیمت آنتن تقویتی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,000,000 24 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,000,000 24 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,700,000 1 آبان 5,200,000 5,700,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 4,800,000 31 خرداد 4,800,000 4,800,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 4,800,000 29 تیر 4,800,000 4,800,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 4,800,000 29 تیر 4,800,000 4,800,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,200,000 28 مرداد 5,200,000 5,200,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,200,000 28 مرداد 5,200,000 5,200,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,600,000 22 شهریور 5,700,000 5,700,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,600,000 22 شهریور 5,700,000 5,700,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,400,000 1 مهر 5,400,000 5,400,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 متفرقه 5,400,000 1 مهر 5,400,000 5,400,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN متفرقه 7,200,000 6 آبان 6,900,000 6,900,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN متفرقه 6,700,000 24 مهر 6,700,000 6,700,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN متفرقه 6,700,000 24 مهر 6,700,000 6,700,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN متفرقه 6,700,000 27 مهر 6,700,000 6,700,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FD67NN
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FD67NN متفرقه 5,900,000 6 آبان 5,900,000 5,900,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FD67NN کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FD67NN
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FD67NN متفرقه 4,990,000 27 شهریور 4,990,000 4,990,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FD67NN کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FD67NN
آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FD67NN متفرقه 4,990,000 27 شهریور 4,990,000 4,990,000
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FD67NN کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن تقویتی سکتور فی نت مدل ANT58-017SN 5GHz
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی سکتور فی نت مدل ANT58-017SN 5GHz فی نت 22,900,000 6 آبان 13,790,000 19,990,000
آنتن تقویتی سکتور فی نت مدل ANT58-017SN 5GHz کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: دیوار، میله‌ قدرت آنتن: 17 دسی‌بل (17dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN فی نت 24,000,000 6 آبان 22,000,000 22,000,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 16 دسی‌بل (16dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN فی نت 16,850,000 19 تیر 16,850,000 16,850,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 16 دسی‌بل (16dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN فی نت 16,850,000 19 تیر 16,850,000 16,850,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 16 دسی‌بل (16dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN فی نت 21,290,000 11 مرداد 21,290,000 21,290,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 16 دسی‌بل (16dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN فی نت 21,290,000 13 مرداد 21,290,000 21,290,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 16 دسی‌بل (16dBi)
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN
آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN فی نت 21,290,000 13 مرداد 21,290,000 21,290,000
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 16 دسی‌بل (16dBi)
آنتن 4G یاگی مدل AW26
آنتن تقویتی
آنتن 4G یاگی مدل AW26 متفرقه 5,450,000 24 خرداد 5,350,000 5,450,000
آنتن 4G یاگی مدل AW26 کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌
آنتن 4G تقویتی مدل B612-i60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی مدل B612-i60 بسته دو عددی متفرقه 2,860,000 6 آبان 1,990,000 2,490,000
آنتن 4G تقویتی مدل B612-i60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن 4G تقویتی MD مدل B315 -B612-i60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی MD مدل B315 -B612-i60 بسته دو عددی ام دی 1,750,000 9 اردیبهشت 1,750,000 1,750,000
آنتن 4G تقویتی MD مدل B315 -B612-i60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 7 دسی‌بل (7dBi)
آنتن 4G تقویتی ام دی مدل SMA
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی ام دی مدل SMA ام دی 1,590,000 8 مرداد 1,590,000 1,590,000
آنتن 4G تقویتی ام دی مدل SMA کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: میز
آنتن 4G تقویتی مدل SMA-W435
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی مدل SMA-W435 متفرقه 2,200,000 26 خرداد 2,200,000 2,200,000
آنتن 4G تقویتی مدل SMA-W435 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه قدرت آنتن: 30 دسی‌بل (30dBi)
آنتن 4G تقویتی مدل W435
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی مدل W435 متفرقه 4,500,000 6 آبان 3,500,000 4,000,000
آنتن 4G تقویتی مدل W435 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه قدرت آنتن: 30 دسی‌بل (30dBi)
آنتن 4G تقویتی مدل W435 TS-9
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی مدل W435 TS-9 متفرقه 2,200,000 24 تیر 1,950,000 1,950,000
آنتن 4G تقویتی مدل W435 TS-9 کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دیوار، میز، دستگاه قدرت آنتن: 30 دسی‌بل (30dBi)
آنتن 4G تقویتی هواوی مدل B612-i60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی هواوی مدل B612-i60 بسته دو عددی هوآوی 1,990,000 28 مرداد 1,100,000 1,790,000
آنتن 4G تقویتی هواوی مدل B612-i60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 5 دسی‌بل (5dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,750,000 6 آبان 2,200,000 2,300,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 1,900,000 4 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 1,900,000 9 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,200,000 23 مرداد 2,200,000 2,200,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,200,000 23 مرداد 2,200,000 2,200,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,200,000 3 شهریور 2,200,000 2,200,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,200,000 3 شهریور 2,200,000 2,200,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,300,000 6 مهر 2,300,000 2,300,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,300,000 6 مهر 2,300,000 2,300,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,300,000 11 مهر 2,300,000 2,300,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,300,000 11 مهر 2,300,000 2,300,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,200,000 16 مهر 2,200,000 2,200,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,200,000 16 مهر 2,200,000 2,200,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,750,000 1 آبان 2,750,000 2,750,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی ام دی 2,750,000 1 آبان 2,750,000 2,750,000
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی کاربرد: Indoor قابل نصب بر روی: دستگاه قدرت آنتن: 6 دسی‌بل (6dBi)
آنتن TD-Lte تقویتی مدلKLPDA18DBi
آنتن تقویتی
آنتن TD-Lte تقویتی مدلKLPDA18DBi متفرقه 3,289,000 26 خرداد 3,190,000 3,289,000
آنتن TD-Lte تقویتی مدلKLPDA18DBi کاربرد: Outdoor قابل نصب بر روی: میله‌ قدرت آنتن: 18 دسی‌بل (18dBi)
مجموع موارد: 102 عدد در 3 صفحه
قیمت آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی فرایاب مدل FA83NN
قیمت: 7,200,000 ریال
قیمت: 7,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی مدل SMA-W435
قیمت: 2,200,000 ریال
قیمت: 2,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتی ام دی مدل SMA
قیمت: 1,590,000 ریال
قیمت: 1,590,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آنتن تقویتی
آنتن تقویتی تی پی-لینک مدل TL-ANT2408CL V2
قیمت: 1,600,000 ریال
قیمت: 1,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-023PN-B
قیمت: 13,000,000 ریال
قیمت: 13,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آنتن تقویتی
آنتن تقویتی 4G مدل SKY Mono RP-SMA
قیمت: 750,000 ریال
قیمت: 750,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آنتن تقویتی
آمپلی فایر آنتن مرکزی زانوگه مدل B3031
قیمت: 4,800,000 ریال
قیمت: 4,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آنتن تقویتی
آنتن تقویتی مدل d10
قیمت: 1,499,000 ریال
قیمت: 1,499,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آنتن تقویتی
آنتن تقویتی فی نت مدل ANT58-016SN
قیمت: 24,000,000 ریال
قیمت: 24,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آنتن تقویتی
آنتن 4G تقویتیMD مدل TFi60 بسته دو عددی
قیمت: 2,200,000 ریال
قیمت: 2,200,000 ریال
مشاهده اطلاعات