قیمت کاغذ خردکن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کاغذ خرد کن سان وود مدل 9355
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن سان وود مدل 9355 سان وود 74,000,000 5 آبان 74,000,000 74,000,000
کاغذ خرد کن سان وود مدل 9355 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن سان وود مدل 9360
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن سان وود مدل 9360 سان وود 84,000,000 5 آبان 84,000,000 84,000,000
کاغذ خرد کن سان وود مدل 9360 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD 9670
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD 9670 سان وود 82,000,000 5 آبان 82,000,000 82,000,000
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD 9670 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9522
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9522 سان وود 74,000,000 5 آبان 74,000,000 74,000,000
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9522 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9680
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9680 سان وود 83,000,000 5 آبان 83,000,000 83,000,000
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9680 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 46Ms
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 46Ms فلوز 74,000,000 5 آبان 61,100,000 61,200,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 46Ms نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 99Ms
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 99Ms فلوز 99,000,000 5 آبان 69,850,000 84,000,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Microshred 99Ms نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Power Shred 8MC
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Power Shred 8MC فلوز 29,500,000 26 شهریور 18,700,000 18,700,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Power Shred 8MC سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 60Cs
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 60Cs متفرقه 34,500,000 5 آبان 27,000,000 29,000,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 60Cs سطح امنیتی: 3 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: ندارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 73Ci
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 73Ci متفرقه 34,500,000 21 فروردین 34,500,000 34,500,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 73Ci سطح امنیتی: 4 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 75Cs
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 75Cs متفرقه 62,000,000 5 آبان 49,800,000 49,890,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 75Cs سطح امنیتی: 4 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 79Ci
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 79Ci فلوز 64,000,000 1 آبان 39,550,000 39,550,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 79Ci سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred H-8C
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred H-8C فلوز 31,000,000 5 آبان 19,000,000 19,800,000
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred H-8C سطح امنیتی: 4 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خرد کن مدل RV84 کد 54
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن مدل RV84 کد 54 متفرقه 8,600,000 22 تیر 11,000,000 11,000,000
کاغذ خرد کن مدل RV84 کد 54 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-350 C
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-350 C مهر 36,000,000 5 آبان 32,000,000 32,000,000
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-350 C سطح امنیتی: 1 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-600 C
کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-600 C متفرقه 19,000,000 5 آبان 16,850,000 17,400,000
کاغذ خرد کن مهر مدل MM-600 C سطح امنیتی: 2 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن رمو مدل c-1100
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن رمو مدل c-1100 متفرقه 28,800,000 5 آبان 21,600,000 21,800,000
کاغذ خردکن رمو مدل c-1100 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن رمو مدل c-2100
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن رمو مدل c-2100 متفرقه 52,000,000 5 آبان 42,000,000 43,000,000
کاغذ خردکن رمو مدل c-2100 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد
کاغذ خردکن رمو مدل c-3200
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن رمو مدل c-3200 متفرقه 53,900,000 5 آبان 41,000,000 44,000,000
کاغذ خردکن رمو مدل c-3200 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن سان وود مدل SD9520
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن سان وود مدل SD9520 سان وود 83,000,000 5 آبان 83,000,000 83,000,000
کاغذ خردکن سان وود مدل SD9520 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خردکن فلوز مدل Power Shred 62MC
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن فلوز مدل Power Shred 62MC فلوز 38,000,000 5 آبان 34,500,000 34,500,000
کاغذ خردکن فلوز مدل Power Shred 62MC سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 830
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 830 مهر 95,000,000 5 آبان 72,000,000 85,000,000
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 830 سطح امنیتی: 1 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 886
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 886 مهر 58,000,000 5 آبان 34,550,000 39,500,000
کاغذ خردکن مهر مدل MM - 886 سطح امنیتی: 1 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا 468
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا 468 نیکیتا 32,200,000 5 آبان 26,300,000 27,200,000
کاغذ خردکن نیکیتا 468 سطح امنیتی: 3 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355 نیکیتا 104,000,000 5 آبان 101,000,000 109,000,000
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360 نیکیتا 109,000,000 5 آبان 102,000,000 104,000,000
کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9010
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9010 نیکیتا 45,000,000 24 خرداد 45,000,000 45,000,000
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9010 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9511
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9511 نیکیتا 150,000,000 5 آبان 140,000,000 141,000,000
کاغذ خردکن نیکیتا SD-9511 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خردکن نیکیتا Silverplus
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن نیکیتا Silverplus نیکیتا 135,000,000 5 آبان 110,000,000 110,000,000
کاغذ خردکن نیکیتا Silverplus سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن پروتک مدل 468
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل 468 پروتک 29,500,000 5 آبان 22,150,000 25,900,000
کاغذ خردکن پروتک مدل 468 سطح امنیتی: 3 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9310
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9310 پروتک 59,000,000 5 مهر 45,000,000 45,000,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9310 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: ندارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: ندارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9355
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9355 پروتک 74,800,000 5 آبان 39,900,000 40,400,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9355 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9520
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9520 پروتک 53,000,000 24 خرداد 53,000,000 53,000,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9520 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9522
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9522 پروتک 87,000,000 1 آبان 54,500,000 54,500,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9522 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9680
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9680 پروتک 88,000,000 5 آبان 44,000,000 49,500,000
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9680 سطح امنیتی: 4 نوع برش: پودری قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
کاغذ خردکن گِها مدل X7 CD
کاغذ خردکن
کاغذ خردکن گِها مدل X7 CD گِها 11,950,000 18 خرداد 11,950,000 11,950,000
کاغذ خردکن گِها مدل X7 CD سطح امنیتی: 3 نوع برش: رشته ای قابلیت خرد کردن CD: دارد ورودی جداگانه CD و کاغذ: دارد
مجموع موارد: 36 عدد در 1 صفحه
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 79Ci
قیمت: 64,000,000 ریال
قیمت: 64,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 73Ci
قیمت: 34,500,000 ریال
قیمت: 34,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خردکن فلوز مدل Power Shred 62MC
قیمت: 38,000,000 ریال
قیمت: 38,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 75Cs
قیمت: 62,000,000 ریال
قیمت: 62,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن سان وود مدل 9360
قیمت: 84,000,000 ریال
قیمت: 84,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9522
قیمت: 74,000,000 ریال
قیمت: 74,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9680
قیمت: 88,000,000 ریال
قیمت: 88,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خرد کن سان وود مدل 9355
قیمت: 74,000,000 ریال
قیمت: 74,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خردکن رمو مدل c-3200
قیمت: 53,900,000 ریال
قیمت: 53,900,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کاغذ خردکن
کاغذ خردکن رمو مدل c-1100
قیمت: 28,800,000 ریال
قیمت: 28,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات