قیمت کابل تلفن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کابل  4 رشته ای تلفن سیلترون مدل TTCK-31 طول 91.5 متر
کابل تلفن
کابل 4 رشته ای تلفن سیلترون مدل TTCK-31 طول 91.5 متر متفرقه 820,000 15 شهریور 702,000 735,000
کابل 4 رشته ای تلفن سیلترون مدل TTCK-31 طول 91.5 متر نوع: صاف
کابل تلفن مدل 2x2 طول 20 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل 2x2 طول 20 متر متفرقه 828,000 5 آبان 900,000 900,000
کابل تلفن مدل 2x2 طول 20 متر
کابل تلفن مدل 2x2 طول 30 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل 2x2 طول 30 متر متفرقه 1,370,800 5 آبان 1,350,000 1,350,000
کابل تلفن مدل 2x2 طول 30 متر
کابل تلفن مدل 2x2 طول 40 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل 2x2 طول 40 متر متفرقه 1,656,000 5 آبان 1,800,000 1,800,000
کابل تلفن مدل 2x2 طول 40 متر
کابل تلفن مدل 2x2 طول 50 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل 2x2 طول 50 متر متفرقه 2,070,000 5 آبان 2,250,000 2,250,000
کابل تلفن مدل 2x2 طول 50 متر
کابل تلفن مدل AFT-25 طول 2.5 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل AFT-25 طول 2.5 متر متفرقه 59,000 22:07:47 54,900 54,900
کابل تلفن مدل AFT-25 طول 2.5 متر
کابل تلفن مدل BT20 به طول 20 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل BT20 به طول 20 متر متفرقه 256,000 5 آبان 181,800 205,800
کابل تلفن مدل BT20 به طول 20 متر
کابل تلفن مدل PH045 طول 1.8 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل PH045 طول 1.8 متر متفرقه 39,000 5 آبان 38,000 38,000
کابل تلفن مدل PH045 طول 1.8 متر
کابل تلفن مدل PH05 طول 5 متر
کابل تلفن
کابل تلفن مدل PH05 طول 5 متر متفرقه 120,000 5 آبان 162,000 162,000
کابل تلفن مدل PH05 طول 5 متر
مجموع موارد: 9 عدد در 1 صفحه
قیمت کابل تلفن
کابل تلفن مدل 2x2 طول 50 متر
قیمت: 2,070,000 ریال
قیمت: 2,070,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تلفن
کابل تلفن مدل 2x2 طول 40 متر
قیمت: 1,656,000 ریال
قیمت: 1,656,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 820,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تلفن
کابل تلفن مدل BT20 به طول 20 متر
قیمت: 256,000 ریال
قیمت: 256,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تلفن
کابل تلفن مدل AFT-25 طول 2.5 متر
قیمت: 59,000 ریال
قیمت: 59,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تلفن
کابل تلفن مدل PH045 طول 1.8 متر
قیمت: 39,000 ریال
قیمت: 39,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تلفن
کابل تلفن مدل 2x2 طول 20 متر
قیمت: 828,000 ریال
قیمت: 828,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تلفن
کابل تلفن مدل 2x2 طول 30 متر
قیمت: 1,370,800 ریال
قیمت: 1,370,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کابل تلفن
کابل تلفن مدل PH05 طول 5 متر
قیمت: 120,000 ریال
قیمت: 120,000 ریال
مشاهده اطلاعات