قیمت تجهیزات راهنمای تور

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 20 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C20
تجهیزات راهنمای تور
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 20 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C20 بیرداینامیک 1,172,000,000 24 خرداد 1,123,500,000 1,123,500,000
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 20 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C20
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 30 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C30
تجهیزات راهنمای تور
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 30 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C30 بیرداینامیک 1,556,500,000 24 خرداد 1,556,500,000 1,556,500,000
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 30 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C30
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 8 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C8
تجهیزات راهنمای تور
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 8 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C8 بیرداینامیک 735,000,000 15 مهر 523,140,000 523,140,000
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 8 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C8
مجموع موارد: 3 عدد در 1 صفحه
قیمت تجهیزات راهنمای تور
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 30 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C30
قیمت: 1,556,500,000 ریال
قیمت: 1,556,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات راهنمای تور
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 8 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C8
قیمت: 735,000,000 ریال
قیمت: 735,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت تجهیزات راهنمای تور
سیستم تورگاید و ترجمه همزمان 20 نفره بیرداینامیک مدل Synexis C20
قیمت: 1,172,000,000 ریال
قیمت: 1,172,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات