قیمت کارت‌خوان

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کارت خوان  OTG ایکس پی-پروداکت مدل XP-OT3200
کارت‌خوان
کارت خوان OTG ایکس پی-پروداکت مدل XP-OT3200 ایکس پی-پروداکت 70,000 30 فروردین 70,000 70,000
کارت خوان OTG ایکس پی-پروداکت مدل XP-OT3200
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت‌خوان
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S مومکس 2,990,000 14 مهر 2,990,000 2,990,000
کارت خوان OTG مومکس مدل CT3S
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT25
کارت‌خوان
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT25 ارلدام 300,000 00:15:54 300,000 300,000
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT25
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT25
کارت‌خوان
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT25 ارلدام 180,000 24 اردیبهشت 180,000 180,000
کارت خوان ارلدام مدل ET-OT25
کارت خوان ارلدام مدل OT31
کارت‌خوان
کارت خوان ارلدام مدل OT31 ارلدام 1,100,000 29 اردیبهشت 1,040,000 1,100,000
کارت خوان ارلدام مدل OT31
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-610
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-610 ایکس پی-پروداکت 99,000 3 شهریور 99,000 99,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-610
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-660
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-660 ایکس پی-پروداکت 180,000 00:15:54 180,000 180,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-660
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-670
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-670 ایکس پی-پروداکت 180,000 00:15:54 180,000 180,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-670
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-680
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-680 ایکس پی-پروداکت 110,000 21 تیر 110,000 110,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-680
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-705
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-705 ایکس پی-پروداکت 180,000 00:15:54 180,000 180,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-705
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-710
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-710 ایکس پی-پروداکت 450,000 00:15:54 450,000 450,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-710
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-720
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-720 ایکس پی-پروداکت 150,000 3 شهریور 150,000 150,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-720
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-730
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-730 ایکس پی-پروداکت 250,000 21 تیر 250,000 250,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-730
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-745
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-745 ایکس پی-پروداکت 350,000 20 خرداد 350,000 350,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-745
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-755
کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-755 ایکس پی-پروداکت 580,000 21 تیر 580,000 580,000
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-755
کارت خوان حافظه چند کاره مدل IETOP
کارت‌خوان
کارت خوان حافظه چند کاره مدل IETOP متفرقه 1,640,000 24 خرداد 1,640,000 1,640,000
کارت خوان حافظه چند کاره مدل IETOP
کارت خوان سایوتیم مدل SY-628
کارت‌خوان
کارت خوان سایوتیم مدل SY-628 سایوتیم 450,000 27 شهریور 350,000 350,000
کارت خوان سایوتیم مدل SY-628
کارت خوان سایوتیم مدل SY-690
کارت‌خوان
کارت خوان سایوتیم مدل SY-690 سایوتیم 490,000 3 شهریور 550,000 550,000
کارت خوان سایوتیم مدل SY-690
کارت خوان سایوتیم مدل SY-U38
کارت‌خوان
کارت خوان سایوتیم مدل SY-U38 سایوتیم 100,000 20 خرداد 100,000 100,000
کارت خوان سایوتیم مدل SY-U38
کارت خوان شیگو مدل GS-CR001
کارت‌خوان
کارت خوان شیگو مدل GS-CR001 متفرقه 70,000 25 تیر 70,000 70,000
کارت خوان شیگو مدل GS-CR001
کارت خوان شیگو مدل GS-CR002 غیر اصل
کارت‌خوان
کارت خوان شیگو مدل GS-CR002 غیر اصل متفرقه 92,700 00:15:54 83,000 98,400
کارت خوان شیگو مدل GS-CR002 غیر اصل
کارت خوان طرح گیتار کد 159
کارت‌خوان
کارت خوان طرح گیتار کد 159 متفرقه 60,000 21 تیر 50,000 60,000
کارت خوان طرح گیتار کد 159
کارت خوان مدل 1611
کارت‌خوان
کارت خوان مدل 1611 متفرقه 800,000 3 شهریور 700,000 700,000
کارت خوان مدل 1611
کارت خوان مدل GS-CR003
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR003 متفرقه 70,000 21 تیر 70,000 70,000
کارت خوان مدل GS-CR003
کارت خوان مدل GS-CR004
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR004 متفرقه 80,000 21 تیر 80,000 80,000
کارت خوان مدل GS-CR004
کارت خوان مدل GS-CR005
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR005 متفرقه 92,700 00:15:54 92,000 98,400
کارت خوان مدل GS-CR005
کارت خوان مدل GS-CR006
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR006 متفرقه 60,000 21 تیر 60,000 60,000
کارت خوان مدل GS-CR006
کارت خوان مدل GS-CR008
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR008 متفرقه 60,000 21 تیر 60,000 60,000
کارت خوان مدل GS-CR008
کارت خوان مدل GS-CR009
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR009 متفرقه 60,000 18 خرداد 60,000 60,000
کارت خوان مدل GS-CR009
کارت خوان مدل GS-CR010
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR010 متفرقه 66,600 18 شهریور 74,000 74,000
کارت خوان مدل GS-CR010
کارت خوان مدل GS-CR011
کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR011 متفرقه 60,000 21 تیر 60,000 60,000
کارت خوان مدل GS-CR011
کارت خوان مدل Pc-01 غیر اصل
کارت‌خوان
کارت خوان مدل Pc-01 غیر اصل متفرقه 100,000 3 شهریور 100,000 100,000
کارت خوان مدل Pc-01 غیر اصل
کارت خوان مدل SY-01
کارت‌خوان
کارت خوان مدل SY-01 متفرقه 250,000 5 مرداد 250,000 250,000
کارت خوان مدل SY-01
کارت خوان وایکینگ من مدل VM R11
کارت‌خوان
کارت خوان وایکینگ من مدل VM R11 وایکینگ من 1,350,000 00:15:54 1,600,000 1,600,000
کارت خوان وایکینگ من مدل VM R11
کارت خوان چند کاره  ناپولی مدل 539
کارت‌خوان
کارت خوان چند کاره ناپولی مدل 539 متفرقه 116,000 00:15:54 90,000 104,000
کارت خوان چند کاره ناپولی مدل 539
کارت خوان کد 002
کارت‌خوان
کارت خوان کد 002 متفرقه 90,000 00:15:54 80,000 80,000
کارت خوان کد 002
کارت خوان کد 034
کارت‌خوان
کارت خوان کد 034 متفرقه 299,500 3 شهریور 280,000 299,900
کارت خوان کد 034
کارت خوان کد ۰۱۷
کارت‌خوان
کارت خوان کد ۰۱۷ متفرقه 49,000 00:15:54 52,000 55,000
کارت خوان کد ۰۱۷
کارت خوان کد ۰۱۷
کارت‌خوان
کارت خوان کد ۰۱۷ متفرقه 50,000 6 مرداد 60,000 60,000
کارت خوان کد ۰۱۷
کارت خوان کد ۰۱۷
کارت‌خوان
کارت خوان کد ۰۱۷ متفرقه 55,000 22 مرداد 55,000 55,000
کارت خوان کد ۰۱۷
کارت خوان کینگ استار مدل KM662
کارت‌خوان
کارت خوان کینگ استار مدل KM662 کینگ استار 345,000 5 شهریور 345,000 345,000
کارت خوان کینگ استار مدل KM662
کارت خوان کینگ استار مدل KM662
کارت‌خوان
کارت خوان کینگ استار مدل KM662 کینگ استار 365,000 15 شهریور 365,000 365,000
کارت خوان کینگ استار مدل KM662
کارت خوان یوگرین مدل CM180
کارت‌خوان
کارت خوان یوگرین مدل CM180 یوگرین 5,100,000 7 شهریور 4,800,000 4,850,000
کارت خوان یوگرین مدل CM180
کارت خوان یوگرین مدل CM264
کارت‌خوان
کارت خوان یوگرین مدل CM264 یوگرین 2,450,000 22 شهریور 2,000,000 2,000,000
کارت خوان یوگرین مدل CM264
کارت خوان یوگرین مدل CM264
کارت‌خوان
کارت خوان یوگرین مدل CM264 یوگرین 1,350,000 24 شهریور 1,150,000 1,150,000
کارت خوان یوگرین مدل CM264
کارت خوان یوگرین مدل CR125
کارت‌خوان
کارت خوان یوگرین مدل CR125 یوگرین 5,600,000 16 مرداد 4,350,000 4,380,000
کارت خوان یوگرین مدل CR125
کارت خوان یوگرین مدل CR127
کارت‌خوان
کارت خوان یوگرین مدل CR127 یوگرین 2,990,000 23 شهریور 2,650,000 2,750,000
کارت خوان یوگرین مدل CR127
کارتخوان OTG  وریتی مدل C105
کارت‌خوان
کارتخوان OTG وریتی مدل C105 وریتی 225,000 24 اردیبهشت 225,000 225,000
کارتخوان OTG وریتی مدل C105
مجموع موارد: 48 عدد در 1 صفحه
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان مدل SY-01
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان حافظه چند کاره مدل IETOP
قیمت: 1,640,000 ریال
قیمت: 1,640,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR006
قیمت: 60,000 ریال
قیمت: 60,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-670
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-710
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان یوگرین مدل CR125
قیمت: 5,600,000 ریال
قیمت: 5,600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان سایوتیم مدل SY-690
قیمت: 490,000 ریال
قیمت: 490,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان ایکس پی-پروداکت مدل XP-720
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان مدل GS-CR011
قیمت: 60,000 ریال
قیمت: 60,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت کارت‌خوان
کارت خوان سایوتیم مدل SY-628
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات