قیمت میکروسکوپ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسلاید میکروسکوپ آمیب بیماریزا کد 2000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ آمیب بیماریزا کد 2000 متفرقه 1,960,000 13 شهریور 1,960,000 1,960,000
اسلاید میکروسکوپ آمیب بیماریزا کد 2000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ اسپور باکتری مدل 5000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ اسپور باکتری مدل 5000 متفرقه 1,260,000 13 شهریور 1,260,000 1,260,000
اسلاید میکروسکوپ اسپور باکتری مدل 5000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ بال سنجاقک کد 2070
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ بال سنجاقک کد 2070 متفرقه 350,000 13 شهریور 350,000 350,000
اسلاید میکروسکوپ بال سنجاقک کد 2070 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ باکتری استافیلوکوک مدل 2030
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ باکتری استافیلوکوک مدل 2030 متفرقه 350,000 13 شهریور 350,000 350,000
اسلاید میکروسکوپ باکتری استافیلوکوک مدل 2030 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ تاژکدار بیماریزا کد 5000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ تاژکدار بیماریزا کد 5000 متفرقه 1,960,000 13 شهریور 1,960,000 1,960,000
اسلاید میکروسکوپ تاژکدار بیماریزا کد 5000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ تخم انگل کد 5000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ تخم انگل کد 5000 متفرقه 1,960,000 13 شهریور 1,960,000 1,960,000
اسلاید میکروسکوپ تخم انگل کد 5000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ تخم قورباغه کد 2020
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ تخم قورباغه کد 2020 متفرقه 350,000 8 شهریور 350,000 350,000
اسلاید میکروسکوپ تخم قورباغه کد 2020 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ تریپانوزم کد 5000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ تریپانوزم کد 5000 متفرقه 1,960,000 13 شهریور 1,960,000 1,960,000
اسلاید میکروسکوپ تریپانوزم کد 5000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ خزه کد 2080
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ خزه کد 2080 متفرقه 350,000 8 شهریور 350,000 350,000
اسلاید میکروسکوپ خزه کد 2080 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ خون انسان کد 2040
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ خون انسان کد 2040 متفرقه 350,000 13 شهریور 350,000 350,000
اسلاید میکروسکوپ خون انسان کد 2040 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ روزنه کد 2050
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ روزنه کد 2050 متفرقه 350,000 8 شهریور 350,000 350,000
اسلاید میکروسکوپ روزنه کد 2050 نوع هد: دوچشمی
اسلاید میکروسکوپ ساقه ذرت کد 2090
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ ساقه ذرت کد 2090 متفرقه 350,000 13 شهریور 350,000 350,000
اسلاید میکروسکوپ ساقه ذرت کد 2090 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ مخمر مدل 2000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ مخمر مدل 2000 متفرقه 360,000 13 شهریور 360,000 360,000
اسلاید میکروسکوپ مخمر مدل 2000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ مژکدار بیماریزا کد 5000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ مژکدار بیماریزا کد 5000 متفرقه 1,960,000 13 شهریور 1,960,000 1,960,000
اسلاید میکروسکوپ مژکدار بیماریزا کد 5000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ میتوز کد 5000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ میتوز کد 5000 متفرقه 1,260,000 13 شهریور 1,260,000 1,260,000
اسلاید میکروسکوپ میتوز کد 5000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ میوز کد 5000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ میوز کد 5000 متفرقه 1,260,000 13 شهریور 1,260,000 1,260,000
اسلاید میکروسکوپ میوز کد 5000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ ولوکس کد 2010
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ ولوکس کد 2010 متفرقه 350,000 8 شهریور 350,000 350,000
اسلاید میکروسکوپ ولوکس کد 2010 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ پارامسی کد 2000
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ پارامسی کد 2000 متفرقه 1,260,000 13 شهریور 1,260,000 1,260,000
اسلاید میکروسکوپ پارامسی کد 2000 نوع هد: تک چشمی
اسلاید میکروسکوپ پلانکتون کد 2100
میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ پلانکتون کد 2100 متفرقه 350,000 13 شهریور 350,000 350,000
اسلاید میکروسکوپ پلانکتون کد 2100 نوع هد: تک چشمی
دوربین تایم لپس برینو مدل  BLC200
میکروسکوپ
دوربین تایم لپس برینو مدل BLC200 برینو 66,000,000 8 اردیبهشت 66,000,000 66,000,000
دوربین تایم لپس برینو مدل BLC200 نوع هد: تک چشمی
لوپ  صاایران مدل ZSM1001
میکروسکوپ
لوپ صاایران مدل ZSM1001 صاایران 62,000,000 25 تیر 58,000,000 62,000,000
لوپ صاایران مدل ZSM1001 نوع هد: دوچشمی
مبدل میکروسکوپ معمولی به دیجیتال  بنگس مدل BG-A1241
میکروسکوپ
مبدل میکروسکوپ معمولی به دیجیتال بنگس مدل BG-A1241 متفرقه 7,000,000 8 اردیبهشت 7,000,000 7,000,000
مبدل میکروسکوپ معمولی به دیجیتال بنگس مدل BG-A1241 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ  مدل MA-1600X
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل MA-1600X متفرقه 6,300,000 12 مهر 4,500,000 5,010,000
میکروسکوپ مدل MA-1600X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ  مدل mc60
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل mc60 متفرقه 1,000,000 26 خرداد 1,000,000 1,000,000
میکروسکوپ مدل mc60 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ  مدل MP_1200 کد 93831
میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل MP_1200 کد 93831 متفرقه 4,900,000 28 شهریور 4,900,000 5,400,000
میکروسکوپ مدل MP_1200 کد 93831 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ آموزشی ریفایند مدل C2108
میکروسکوپ
میکروسکوپ آموزشی ریفایند مدل C2108 متفرقه 1,250,000 18 شهریور 1,559,000 1,900,000
میکروسکوپ آموزشی ریفایند مدل C2108 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ آموزشی مدل Mh-450L
میکروسکوپ
میکروسکوپ آموزشی مدل Mh-450L متفرقه 1,773,000 27 مهر 1,497,000 1,988,000
میکروسکوپ آموزشی مدل Mh-450L نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ برقی مدیک مدل h_730
میکروسکوپ
میکروسکوپ برقی مدیک مدل h_730 مدیک 24,000,000 15 تیر 24,000,000 24,000,000
میکروسکوپ برقی مدیک مدل h_730 نوع هد: دوچشمی
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400
میکروسکوپ
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 جی دی اس یو 65,000,000 16 خرداد 65,000,000 65,000,000
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400
میکروسکوپ
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 جی دی اس یو 65,000,000 5 تیر 65,000,000 65,000,000
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400
میکروسکوپ
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 جی دی اس یو 59,000,000 2 مهر 59,000,000 59,000,000
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400
میکروسکوپ
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 جی دی اس یو 59,000,000 7 مهر 59,000,000 59,000,000
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400
میکروسکوپ
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 جی دی اس یو 59,000,000 12 مهر 59,000,000 59,000,000
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400
میکروسکوپ
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 جی دی اس یو 59,000,000 17 مهر 59,000,000 59,000,000
میکروسکوپ جی دی اس یو مدل FM-C400 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ جیبی مدل 9592
میکروسکوپ
میکروسکوپ جیبی مدل 9592 متفرقه 880,000 17 مهر 670,000 778,000
میکروسکوپ جیبی مدل 9592
میکروسکوپ دانش آموزی Solomark مدل 900X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دانش آموزی Solomark مدل 900X مید 21,000,000 27 مهر 15,200,000 17,000,000
میکروسکوپ دانش آموزی Solomark مدل 900X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دانش آموزی زیمر مدل 750X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دانش آموزی زیمر مدل 750X متفرقه 3,990,000 28 شهریور 2,950,000 2,950,000
میکروسکوپ دانش آموزی زیمر مدل 750X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دانش آموزی مدل 300X غیر اصل
میکروسکوپ
میکروسکوپ دانش آموزی مدل 300X غیر اصل متفرقه 1,700,000 21 خرداد 1,700,000 1,700,000
میکروسکوپ دانش آموزی مدل 300X غیر اصل نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دانش آموزی مدیک مدل 600X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دانش آموزی مدیک مدل 600X مدیک 3,500,000 12 مهر 1,738,000 1,739,000
میکروسکوپ دانش آموزی مدیک مدل 600X نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال  مدل MK-10
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل MK-10 متفرقه 3,700,000 6 تیر 3,400,000 3,700,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل MK-10 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال آدان استار مدل AD106S
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال آدان استار مدل AD106S متفرقه 31,800,000 8 شهریور 31,800,000 31,800,000
میکروسکوپ دیجیتال آدان استار مدل AD106S نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال دومنظوره سلسترون مدل Amoeba
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال دومنظوره سلسترون مدل Amoeba سلسترون 31,000,000 8 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
میکروسکوپ دیجیتال دومنظوره سلسترون مدل Amoeba نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت مدل AM2111
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت مدل AM2111 دینولایت 37,000,000 19 مرداد 37,000,000 37,000,000
میکروسکوپ دیجیتال دینو لایت مدل AM2111 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال روبیکس مدل X1000
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال روبیکس مدل X1000 متفرقه 3,700,000 6 تیر 3,550,000 3,700,000
میکروسکوپ دیجیتال روبیکس مدل X1000 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال سلسترون مدل ABA کد 80020027
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال سلسترون مدل ABA کد 80020027 سلسترون 57,000,000 17 مهر 49,900,000 49,900,000
میکروسکوپ دیجیتال سلسترون مدل ABA کد 80020027 نوع هد: تک چشمی
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X متفرقه 5,050,000 22 مهر 4,730,000 4,750,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X متفرقه 4,350,000 9 مرداد 4,150,000 4,150,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X متفرقه 4,650,000 19 مرداد 4,650,000 4,650,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X متفرقه 4,650,000 24 مرداد 4,650,000 4,650,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X متفرقه 4,650,000 29 مرداد 4,650,000 4,650,000
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
مجموع موارد: 128 عدد در 3 صفحه
قیمت: 7,000,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ بال سنجاقک کد 2070
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکروسکوپ
میکروسکوپ مدیک مدل MP-b750
قیمت: 4,900,000 ریال
قیمت: 4,900,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ خزه کد 2080
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکروسکوپ
میکروسکوپ دیجیتال مدل 1000X
قیمت: 4,650,000 ریال
قیمت: 4,650,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل MH-300L
قیمت: 1,524,400 ریال
قیمت: 1,524,400 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکروسکوپ
میکروسکوپ دانش آموزی مدل 300X غیر اصل
قیمت: 1,700,000 ریال
قیمت: 1,700,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکروسکوپ
میکروسکوپ مدل 1500 کد 9386
قیمت: 8,730,000 ریال
قیمت: 8,730,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکروسکوپ
میکروسکوپ پارتر مدل 450
قیمت: 1,560,000 ریال
قیمت: 1,560,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت میکروسکوپ
اسلاید میکروسکوپ روزنه کد 2050
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات