قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی

رسته عنوان برند استان قیمت زمان کمترین بیشترین
مترجم جیبی سخنگوی فرانکلین مدل LM-6000b
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی فرانکلین مدل LM-6000b 39,000,000 4 مرداد 32,000,000 34,500,000
مترجم جیبی سخنگوی فرانکلین مدل LM-6000b نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 6,100,000 4 مرداد 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 5,650,000 17 فروردین 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 5,650,000 20 فروردین 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 5,650,000 28 فروردین 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 5,650,000 7 اردیبهشت 5,650,000 5,650,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 6,100,000 5 شهریور 6,100,000 6,100,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 6,100,000 9 مهر 6,100,000 6,100,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 6,100,000 14 مهر 6,100,000 6,100,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 6,100,000 19 مهر 6,100,000 6,100,000
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30 نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus 2,850,000 11 مرداد 2,350,000 2,390,000
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus 2,850,000 16 مرداد 2,850,000 2,850,000
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus 2,850,000 21 مرداد 2,850,000 2,850,000
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus 2,850,000 26 مرداد 2,850,000 2,850,000
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus نوع صفحه نمایش: ال سی دی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus 3,100,000 24 مهر 3,100,000 3,100,000
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus نوع صفحه نمایش: ال سی دی
کاغذ دیجیتال شیائومی مدل XMXHB02WC
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال شیائومی مدل XMXHB02WC 8,000,000 10:16:01 8,000,000 8,000,000
کاغذ دیجیتال شیائومی مدل XMXHB02WC نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل AX6501
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل AX6501 1,340,000 15 فروردین 1,300,000 1,340,000
کاغذ دیجیتال مدل AX6501 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل AX6502
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل AX6502 1,650,000 3 فروردین 1,650,000 1,650,000
کاغذ دیجیتال مدل AX6502 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل GH21
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل GH21 1,150,000 30 شهریور 990,000 990,000
کاغذ دیجیتال مدل GH21 نوع صفحه نمایش: ePaper
کاغذ دیجیتال مدل LW10
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل LW10 1,350,000 19 فروردین 1,350,000 1,350,000
کاغذ دیجیتال مدل LW10 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل LW10
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل LW10 1,350,000 27 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
کاغذ دیجیتال مدل LW10 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل LW10
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل LW10 1,350,000 21 خرداد 1,350,000 1,350,000
کاغذ دیجیتال مدل LW10 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل LW10
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل LW10 1,350,000 4 مرداد 1,350,000 1,350,000
کاغذ دیجیتال مدل LW10 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل LW10
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل LW10 1,350,000 30 شهریور 1,350,000 1,350,000
کاغذ دیجیتال مدل LW10 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل SN 2019
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل SN 2019 1,499,000 24 مهر 1,201,500 1,399,000
کاغذ دیجیتال مدل SN 2019 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل WT85
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل WT85 1,290,000 30 شهریور 1,380,000 1,410,000
کاغذ دیجیتال مدل WT85 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل WT85
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل WT85 2,480,000 6 خرداد 2,480,000 2,480,000
کاغذ دیجیتال مدل WT85 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل رنگین کمان
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل رنگین کمان 1,399,000 15 شهریور 1,399,000 1,399,000
کاغذ دیجیتال مدل رنگین کمان نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال مدل رنگین کمان
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل رنگین کمان 1,490,000 29 مهر 1,399,000 1,399,000
کاغذ دیجیتال مدل رنگین کمان نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتال کیو وای اچ مدل NA-3697
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال کیو وای اچ مدل NA-3697 1,700,000 31 تیر 1,550,000 1,600,000
کاغذ دیجیتال کیو وای اچ مدل NA-3697 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی RoHs  مدل LCD12 سایز بزرگ
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی RoHs مدل LCD12 سایز بزرگ 4,690,000 30 شهریور 4,300,000 4,300,000
کاغذ دیجیتالی RoHs مدل LCD12 سایز بزرگ نوع صفحه نمایش: ePaper
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل jot8.5
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل jot8.5 4,700,000 21 تیر 4,300,000 4,300,000
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل jot8.5 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل scribble and play
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل scribble and play 5,300,000 21 تیر 4,900,000 4,900,000
کاغذ دیجیتالی بوگی بورد مدل scribble and play نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i 2,673,000 9 مهر 2,900,000 2,900,000
کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی طرح خرگوش مدل L85i
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی طرح خرگوش مدل L85i 2,900,000 3 فروردین 2,900,000 2,900,000
کاغذ دیجیتالی طرح خرگوش مدل L85i نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i 2,673,000 9 مهر 2,900,000 2,900,000
کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل E12
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل E12 2,511,000 19 مهر 2,100,000 2,280,000
کاغذ دیجیتالی مدل E12 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل H10L0
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل H10L0 2,270,500 29 مهر 2,280,000 2,280,000
کاغذ دیجیتالی مدل H10L0 نوع صفحه نمایش: ال سی دی Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل HSP85
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل HSP85 2,980,000 20 شهریور 2,930,000 2,930,000
کاغذ دیجیتالی مدل HSP85 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل KD85
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل KD85 1,030,000 9 مهر 1,500,000 1,610,000
کاغذ دیجیتالی مدل KD85 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 1,490,000 29 مهر 1,500,000 1,600,000
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 1,490,000 29 مهر 1,800,000 1,800,000
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 409,490,000 24 مهر 1,250,000 209,900,000
کاغذ دیجیتالی مدل KS0085 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12 EN
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12 EN 2,980,000 24 مهر 2,384,000 2,980,000
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12 EN نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12-HSD
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12-HSD 4,700,000 29 مهر 4,700,000 4,700,000
کاغذ دیجیتالی مدل LCW12-HSD نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل LCW8.5-S02
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل LCW8.5-S02 2,970,000 3 فروردین 2,970,000 2,970,000
کاغذ دیجیتالی مدل LCW8.5-S02 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل LW85
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل LW85 1,350,000 14 مهر 1,200,000 1,250,000
کاغذ دیجیتالی مدل LW85 نوع صفحه نمایش: ePaper
کاغذ دیجیتالی مدل VKD86
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل VKD86 1,190,000 24 مهر 885,000 1,050,000
کاغذ دیجیتالی مدل VKD86 نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B 1,950,000 21 خرداد 1,950,000 2,150,000
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B
کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B 1,450,000 9 مهر 1,500,000 1,650,000
کاغذ دیجیتالی مدل WT85B نوع صفحه نمایش: ePaper Wi-Fi: خیر
مجموع موارد: 62 عدد در 2 صفحه
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی طرح خرس مدل L85i
قیمت: 2,673,000 ریال
قیمت: 2,673,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی مدل HSP85
قیمت: 2,980,000 ریال
قیمت: 2,980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی RoHs مدل LCD12 سایز بزرگ
قیمت: 4,690,000 ریال
قیمت: 4,690,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کتاب‌خوان آمازون مدل Kindle 10th Generation ظرفیت 4 گیگابایت
قیمت: 36,800,000 ریال
قیمت: 36,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی پارس حساب مدل Persianary N20 Plus
قیمت: 2,850,000 ریال
قیمت: 2,850,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کتابخوان اونیکس بوکس مدل Max 3 ظرفیت 64 گیگابایت
قیمت: 310,000,000 ریال
قیمت: 310,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کتاب خوان آمازون مدل Fire HD 8 ظرفیت 16 گیگابایت
قیمت: 27,000,000 ریال
قیمت: 27,000,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتال مدل SN 2019
قیمت: 1,499,000 ریال
قیمت: 1,499,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
مترجم جیبی سخنگوی پارس حساب مدل Persianary N30
قیمت: 6,100,000 ریال
قیمت: 6,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت کتاب‌خوان و کاغذ دیجیتالی
کاغذ دیجیتالی طرح گوزن مدل L85i
قیمت: 2,673,000 ریال
قیمت: 2,673,000 ریال
مشاهده اطلاعات