قیمت کاغذ بالکی ( برگ بهشت)

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 55 60*90 اروپایی (کِرم) 2,040,000 3 فروردین 2,040,000 2,040,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 55 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 52 70*100 اروپایی (کِرم) 2,850,000 3 فروردین 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 52 اندازه: 70*100 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,850,000 17 خرداد 2,460,000 2,500,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 52 60*90 اروپایی (کِرم) 2,130,000 17 اردیبهشت 2,130,000 2,200,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 52 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 55 70*100 اروپایی (کِرم) 3,130,000 23 اردیبهشت 3,080,000 3,130,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 55 اندازه: 70*100 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 65 60*90 اروپایی (کِرم) 2,500,000 17 خرداد 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 65 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه