قیمت کاغذ و مقوا

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ایندربرد
ایندربرد
ایندربرد کیلو گرم 300 70*100 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ایندربرد واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 70*100
ایندربرد
ایندربرد
ایندربرد کیلو گرم 300 90*60 نینگبو 350,000 5 فروردین 350,000 350,000
ایندربرد واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 90*60 برند: نینگبو
ایندربرد
ایندربرد
ایندربرد کیلو گرم 300 90*60 نینگبو 515,000 5 تیر 510,000 515,000
ایندربرد واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 90*60 برند: نینگبو
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 760,000 31 اردیبهشت 730,000 730,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 740,000 31 اردیبهشت 690,000 690,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 1,550,000 30 اسفند 1,100,000 1,550,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 1,520,000 20 اسفند 740,000 740,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 1,070,000 15 آذر 880,000 885,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 1,070,000 15 آذر 950,000 955,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 کپی مکس 1,540,000 8 فروردین 1,540,000 1,550,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: کپی مکس
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 Hi tree 1,520,000 5 فروردین 1,520,000 1,520,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: Hi tree
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 کپی مکس 2,070,000 4 تیر 2,050,000 2,100,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: کپی مکس
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 Hi tree 1,300,000 12 مرداد 1,300,000 1,310,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: Hi tree
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 دبل آ 2,370,000 4 تیر 2,350,000 2,370,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 500,000 31 اردیبهشت 370,000 370,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 370,000 31 اردیبهشت 320,000 320,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 600,000 31 اردیبهشت - -
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 1,205,000 5 تیر 1,200,000 1,205,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 540,000 12 اسفند 370,000 370,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 890,000 20 اسفند 600,000 600,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 هایبرات 676,000 24 مرداد 670,000 670,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: هایبرات
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 680,000 18 دی 570,000 575,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 510,000 11 دی 470,000 475,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 800,000 27 آذر 720,000 725,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 سل پرینت 538,000 11 دی 480,000 485,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: سل پرینت
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 سل پرینت 995,000 4 تیر 990,000 995,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: سل پرینت
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس 690,000 8 فروردین 680,000 690,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کاغذ میلاد 550,000 8 فروردین 540,000 550,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کاغذ میلاد
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 Hi tree 670,000 8 فروردین 670,000 680,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: Hi tree
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس 995,000 5 تیر 990,000 995,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کاغذ میلاد 550,000 14 فروردین 550,000 550,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کاغذ میلاد
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 Hi tree 670,000 14 فروردین 670,000 670,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: Hi tree
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کاپی تک 695,000 12 آذر 690,000 695,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کاپی تک
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی تک 945,000 4 تیر 940,000 945,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی تک
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 80 A5 هایبرات 225,000 31 اردیبهشت - -
کاغذ A5 گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 80 A5 کپی مکس 225,000 31 اردیبهشت 190,000 190,000
کاغذ A5 گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 225,000 31 اردیبهشت 220,000 220,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 َA5 هایبرات 275,000 20 اسفند 225,000 225,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: َA5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 کپی مکس 535,000 4 تیر 530,000 535,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 290,000 30 اسفند 285,000 290,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 َA5 هایبرات 265,000 18 دی 230,000 235,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: َA5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 کپی مکس 380,000 5 فروردین 230,000 235,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 280,000 27 آذر 230,000 235,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 َA5 کاغذ میلاد 270,000 8 فروردین 270,000 275,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: َA5 برند: کاغذ میلاد
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 گلد 260,000 5 فروردین 260,000 260,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: گلد
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 َA5 کاغذ میلاد 270,000 14 فروردین 270,000 270,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: َA5 برند: کاغذ میلاد
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 گلد 490,000 4 تیر 490,000 495,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: گلد
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 َA5 فابر کاستل 490,000 4 تیر 495,000 495,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: َA5 برند: فابر کاستل
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 65 60*90 اروپایی (کِرم) 2,550,000 24 مرداد 2,500,000 2,500,000
کاغذ بالکی گرماژ: 65 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,850,000 26 مرداد 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
مجموع موارد: 221 عدد در 5 صفحه