قیمت کاغذ و مقوا

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ایندربرد
ایندربرد
ایندربرد کیلو گرم 300 70*100 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ایندربرد واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 70*100
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 760,000 31 اردیبهشت 730,000 730,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 740,000 31 اردیبهشت 690,000 690,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 815,000 24 مرداد 760,000 780,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 855,000 24 مرداد 740,000 740,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 882,000 29 مهر 880,000 885,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 950,000 22 مهر 950,000 955,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 500,000 31 اردیبهشت 370,000 370,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 370,000 31 اردیبهشت 320,000 320,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 600,000 31 اردیبهشت - -
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 515,000 24 مرداد 500,000 500,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 386,000 24 مرداد 370,000 370,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 615,000 24 مرداد 600,000 600,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 هایبرات 676,000 24 مرداد 670,000 670,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: هایبرات
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 570,000 14 مهر 570,000 575,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 480,000 22 مهر 470,000 475,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 720,000 14 مهر 720,000 725,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 سل پرینت 495,000 22 مهر 480,000 485,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: سل پرینت
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 80 A5 هایبرات 225,000 31 اردیبهشت - -
کاغذ A5 گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 80 A5 کپی مکس 225,000 31 اردیبهشت 190,000 190,000
کاغذ A5 گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 225,000 31 اردیبهشت 220,000 220,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 َA5 هایبرات 215,000 22 مرداد 225,000 225,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: َA5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 کپی مکس 215,000 22 مرداد 225,000 225,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 215,000 22 مرداد 225,000 225,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 َA5 هایبرات 230,000 22 مهر 230,000 235,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: َA5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 کپی مکس 250,000 22 مهر 230,000 235,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 255,000 14 مهر 230,000 235,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 65 60*90 اروپایی (کِرم) 2,550,000 24 مرداد 2,500,000 2,500,000
کاغذ بالکی گرماژ: 65 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,850,000 26 مرداد 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 55 100*70 اروپایی (کِرم) 3,150,000 17 شهریور 3,150,000 3,160,000
کاغذ بالکی گرماژ: 55 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 65 60*90 اروپایی (کِرم) 3,680,000 14 شهریور 2,550,000 3,680,000
کاغذ بالکی گرماژ: 65 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,990,000 21 شهریور 2,850,000 3,230,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 55 100*70 اروپایی (کِرم) 4,660,000 29 مهر 3,150,000 4,050,000
کاغذ بالکی گرماژ: 55 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 52 100*70 اروپایی (کِرم) 3,660,000 29 مهر 3,370,000 3,370,000
کاغذ بالکی گرماژ: 52 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 52 60*90 اروپایی (کِرم) 2,500,000 30 شهریور 2,500,000 2,550,000
کاغذ بالکی گرماژ: 52 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 90*60 اروپایی (کِرم) 3,560,000 29 مهر 3,550,000 3,550,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 90*60 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 55 60*90 اروپایی (کِرم) 2,040,000 3 فروردین 2,040,000 2,040,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 55 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 52 70*100 اروپایی (کِرم) 2,850,000 3 فروردین 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 52 اندازه: 70*100 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,850,000 17 خرداد 2,460,000 2,500,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 52 60*90 اروپایی (کِرم) 2,130,000 17 اردیبهشت 2,130,000 2,200,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 52 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 55 70*100 اروپایی (کِرم) 3,130,000 23 اردیبهشت 3,080,000 3,130,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 55 اندازه: 70*100 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 65 60*90 اروپایی (کِرم) 2,500,000 17 خرداد 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 65 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار 50*70 Master 32,000 3 فروردین 32,000 32,000
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 50*70 برند: Master
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار 50*70 Master 36,000 24 مرداد 32,000 32,000
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 50*70 برند: Master
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار
کاغذ پشت جسب دار 50*70 Master 40,500 22 مهر 36,000 39,500
کاغذ پشت جسب دار اندازه: 50*70 برند: Master
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 100*70 چنمینگ 3,650,000 7 تیر 3,590,000 3,750,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 100*70 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 70 90*60 چنمینگ 2,650,000 7 تیر 2,590,000 2,750,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 70 اندازه: 90*60 برند: چنمینگ
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 100*70 اندونزی 4,600,000 7 خرداد 4,100,000 4,100,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 80 60*90 اندونزی 3,600,000 7 خرداد 3,100,000 3,100,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 80 اندازه: 60*90 برند: اندونزی
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر
کاغذ تحریر بند 100 100*70 اندونزی 8,200,000 3 فروردین 8,200,000 8,200,000
کاغذ تحریر واحد: بند گرماژ: 100 اندازه: 100*70 برند: اندونزی
مجموع موارد: 130 عدد در 3 صفحه