قیمت کاغذ و مقوا

رسته عنوان واحد گرماژ اندازه برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ایندربرد
ایندربرد
ایندربرد کیلو گرم 300 70*100 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ایندربرد واحد: کیلو گرم گرماژ: 300 اندازه: 70*100
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 760,000 31 اردیبهشت 730,000 730,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 740,000 31 اردیبهشت 690,000 690,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 1,070,000 24 دی 760,000 780,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 1,070,000 24 دی 740,000 740,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 سل پرینت 1,070,000 15 آذر 880,000 885,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: سل پرینت
کاغذ A3
کاغذ A3
کاغذ A3 80 A3 لفاف سفید 1,070,000 15 آذر 950,000 955,000
کاغذ A3 گرماژ: 80 اندازه: A3 برند: لفاف سفید
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 500,000 31 اردیبهشت 370,000 370,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 370,000 31 اردیبهشت 320,000 320,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 600,000 31 اردیبهشت - -
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 680,000 24 دی 500,000 500,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 510,000 24 دی 370,000 370,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 800,000 24 دی 600,000 600,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 هایبرات 676,000 24 مرداد 670,000 670,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: هایبرات
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 دبل آ 680,000 18 دی 570,000 575,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: دبل آ
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 کپی مکس طلایی 510,000 11 دی 470,000 475,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: کپی مکس طلایی
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 paperone 800,000 27 آذر 720,000 725,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: paperone
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 سل پرینت 538,000 11 دی 480,000 485,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: سل پرینت
کاغذ A4
کاغذ A4
کاغذ A4 بسته 80 A4 سل پرینت 538,000 24 دی 538,000 538,000
کاغذ A4 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A4 برند: سل پرینت
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 80 A5 هایبرات 225,000 31 اردیبهشت - -
کاغذ A5 گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 80 A5 کپی مکس 225,000 31 اردیبهشت 190,000 190,000
کاغذ A5 گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 225,000 31 اردیبهشت 220,000 220,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 َA5 هایبرات 265,000 24 دی 225,000 225,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: َA5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 کپی مکس 265,000 24 دی 225,000 225,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 280,000 24 دی 225,000 225,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 َA5 هایبرات 265,000 18 دی 230,000 235,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: َA5 برند: هایبرات
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 کپی مکس 265,000 18 دی 230,000 235,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: کپی مکس
کاغذ A5
کاغذ A5
کاغذ A5 بسته 80 A5 دبل آ 280,000 27 آذر 230,000 235,000
کاغذ A5 واحد: بسته گرماژ: 80 اندازه: A5 برند: دبل آ
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 65 60*90 اروپایی (کِرم) 2,550,000 24 مرداد 2,500,000 2,500,000
کاغذ بالکی گرماژ: 65 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,850,000 26 مرداد 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 55 100*70 اروپایی (کِرم) 3,150,000 17 شهریور 3,150,000 3,160,000
کاغذ بالکی گرماژ: 55 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 65 60*90 اروپایی (کِرم) 3,680,000 14 شهریور 2,550,000 3,680,000
کاغذ بالکی گرماژ: 65 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,990,000 21 شهریور 2,850,000 3,230,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 55 100*70 اروپایی (کِرم) 4,630,000 5 آبان 3,150,000 4,050,000
کاغذ بالکی گرماژ: 55 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 52 100*70 اروپایی (کِرم) 3,650,000 5 آبان 3,370,000 3,370,000
کاغذ بالکی گرماژ: 52 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 52 60*90 اروپایی (کِرم) 2,500,000 30 شهریور 2,500,000 2,550,000
کاغذ بالکی گرماژ: 52 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 90*60 اروپایی (کِرم) 4,000,000 11 آذر 3,550,000 3,550,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 90*60 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 60 90*60 اروپایی (کِرم) 4,500,000 6 آذر 4,200,000 4,200,000
کاغذ بالکی گرماژ: 60 اندازه: 90*60 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 70 100*70 اروپایی (کِرم) 6,700,000 6 آذر 6,500,000 6,500,000
کاغذ بالکی گرماژ: 70 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 60 100*70 اروپایی (کِرم) 5,400,000 11 دی 5,200,000 5,200,000
کاغذ بالکی گرماژ: 60 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 100*70 اروپایی (کِرم) 5,380,000 11 دی 5,400,000 5,400,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 90*60 اروپایی (کِرم) 4,000,000 24 دی 4,000,000 4,000,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 90*60 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 57 100*70 اروپایی (کِرم) 5,380,000 24 دی 5,380,000 5,380,000
کاغذ بالکی گرماژ: 57 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی
کاغذ بالکی 60 100*70 اروپایی (کِرم) 5,400,000 24 دی 5,400,000 5,400,000
کاغذ بالکی گرماژ: 60 اندازه: 100*70 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 55 60*90 اروپایی (کِرم) 2,040,000 3 فروردین 2,040,000 2,040,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 55 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 52 70*100 اروپایی (کِرم) 2,850,000 3 فروردین 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 52 اندازه: 70*100 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 57 60*90 اروپایی (کِرم) 2,850,000 17 خرداد 2,460,000 2,500,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 57 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 52 60*90 اروپایی (کِرم) 2,130,000 17 اردیبهشت 2,130,000 2,200,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 52 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 55 70*100 اروپایی (کِرم) 3,130,000 23 اردیبهشت 3,080,000 3,130,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 55 اندازه: 70*100 برند: اروپایی (کِرم)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت)
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) 65 60*90 اروپایی (کِرم) 2,500,000 17 خرداد 2,850,000 2,850,000
کاغذ بالکی ( برگ بهشت) گرماژ: 65 اندازه: 60*90 برند: اروپایی (کِرم)
مجموع موارد: 158 عدد در 4 صفحه