قیمت شمش و پلاک طلا و نقره

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100 ایران‌شمش 3,350,000 06:08:49 2,500,000 2,600,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 100 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 250
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 250 ایران‌شمش 3,110,000 30 خرداد 3,050,000 3,110,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 250 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 300
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 300 ایران‌شمش 3,660,000 26 خرداد 3,660,000 3,740,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 300 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 ایران‌شمش 4,850,000 30 خرداد 4,820,000 4,850,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 400 جنس: طلا
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600 ایران‌شمش 7,150,000 31 خرداد 7,060,000 7,150,000
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 600 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح سیمرغ کد 100
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح سیمرغ کد 100 متفرقه 2,900,000 06:07:44 2,800,000 2,800,000
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح سیمرغ کد 100 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح سیمرغ کد 200
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح سیمرغ کد 200 متفرقه 4,300,000 06:07:44 3,800,000 3,800,000
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح سیمرغ کد 200 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح وان یکاد کد 200
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح وان یکاد کد 200 متفرقه 4,300,000 06:07:43 3,700,000 3,700,000
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح وان یکاد کد 200 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح پاسارگاد کد 500
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح پاسارگاد کد 500 متفرقه 8,000,000 4 مهر 8,000,000 8,000,000
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح پاسارگاد کد 500 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح گل کد 100
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح گل کد 100 متفرقه 2,900,000 06:07:43 2,500,000 2,500,000
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح گل کد 100 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح گل کد 200
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح گل کد 200 متفرقه 4,300,000 06:07:44 3,700,000 3,700,000
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح گل کد 200 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح گل کد 300
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح گل کد 300 متفرقه 5,700,000 06:07:43 5,690,000 5,690,000
شمش طلا 18 عیار وتوس طرح گل کد 300 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس کد 1000
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس کد 1000 متفرقه 4,700,000 06:08:49 2,990,000 2,990,000
شمش طلا 18 عیار وتوس کد 1000 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار وتوس کد 500
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار وتوس کد 500 متفرقه 4,700,000 06:07:43 4,990,000 4,990,000
شمش طلا 18 عیار وتوس کد 500 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 200
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 200 متفرقه 2,290,000 06:08:49 750,000 750,000
شمش طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 200 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 300
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 300 متفرقه 980,000 06:08:49 750,000 750,000
شمش طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 300 جنس: طلا
شمش طلا 18 عیار پارسیان طهران کد 100
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار پارسیان طهران کد 100 متفرقه 2,290,000 06:07:43 800,000 800,000
شمش طلا 18 عیار پارسیان طهران کد 100 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1 ایران‌شمش 11,650,000 26 خرداد 11,650,000 11,850,000
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1.5
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1.5 ایران‌شمش 17,550,000 25 خرداد 17,550,000 17,750,000
شمش طلا 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 1.5 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 1200
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 1200 طلای محمد 27,310,000 06:07:43 23,770,000 23,770,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 1200 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 1500
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 1500 طلای محمد 34,080,000 06:07:43 29,660,000 29,660,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 1500 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 2000
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 2000 طلای محمد 45,410,000 06:07:43 39,490,000 39,490,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 2000 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 2500
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 2500 طلای محمد 56,750,000 06:07:43 49,360,000 49,360,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 2500 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100 طلای محمد 2,550,000 06:08:49 1,220,000 1,470,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 100 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 300
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 300 طلای محمد 7,010,000 06:07:43 5,080,000 5,320,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 300 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 400
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 400 طلای محمد 9,240,000 06:07:43 6,680,000 7,220,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 400 جنس: طلا
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 500
شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 500 طلای محمد 11,460,000 06:08:49 8,330,000 8,950,000
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح گل رز کد 500 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 متفرقه 2,300,000 06:08:49 690,000 950,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 متفرقه 880,000 4 مهر 880,000 880,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان طلایی کد NE1821 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان مدل ماربر E1304
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان مدل ماربر E1304 متفرقه 2,950,000 11 اردیبهشت 2,950,000 2,950,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان مدل ماربر E1304 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.05
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.05 متفرقه 392,000 21 خرداد 387,000 392,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.05 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.150
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.150 متفرقه 1,402,500 06:08:49 770,000 1,629,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.150 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.250
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.250 متفرقه 390,000 6 خرداد 390,000 395,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.250 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.300
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.300 متفرقه 920,000 25 خرداد 498,000 990,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.300 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.350
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.350 متفرقه 980,000 5 تیر 478,000 1,146,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.350 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.400
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.400 متفرقه 610,000 06:08:49 487,000 980,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.400 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE101
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE101 متفرقه 1,419,000 06:08:49 720,000 1,380,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE101 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE201
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE201 متفرقه 1,173,000 25 خرداد 748,000 1,350,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE201 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE4
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE4 متفرقه 1,419,500 06:08:49 730,000 1,688,000
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE4 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح حافظیه کد 33
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح حافظیه کد 33 کانیار گالری 2,990,000 21 مرداد 1,830,000 1,850,000
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح حافظیه کد 33 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S150
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S150 متفرقه 3,024,300 06:07:44 2,652,000 2,652,000
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S150 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S200
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S200 متفرقه 3,832,300 06:08:49 4,420,000 4,420,000
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S200 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S250
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S250 متفرقه 5,044,000 06:07:43 4,287,400 4,287,400
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S250 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S300
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S300 متفرقه 8,121,300 1 آبان 4,992,000 4,992,000
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S300 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S350
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S350 متفرقه 6,732,400 06:07:44 6,002,300 6,002,300
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S350 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S400
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S400 متفرقه 7,768,200 06:07:44 6,456,300 6,456,300
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S400 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S450
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S450 متفرقه 8,337,000 1 آبان 6,819,400 6,819,400
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S450 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S550
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S550 متفرقه 1,170,400 06:07:43 1,027,500 1,027,500
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S550 جنس: طلا
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S600
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S600 متفرقه 2,166,100 06:07:43 1,600,500 1,600,500
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S600 جنس: طلا
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 004
شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 004 خانه سکه ایران 11,980,000 1 تیر 11,590,000 11,980,000
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 004 جنس: طلا
مجموع موارد: 58 عدد در 2 صفحه
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 004
قیمت: 11,980,000 ریال
قیمت: 11,980,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 007
قیمت: 13,990,000 ریال
قیمت: 13,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار گالری یار طلا کد S300
قیمت: 8,121,300 ریال
قیمت: 8,121,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 24 عیار خانه سکه ایران کد 995
قیمت: 3,885,000 ریال
قیمت: 3,885,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE0.05
قیمت: 392,000 ریال
قیمت: 392,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 24 عیار طلای محمد طرح برج آزادی کد 2000
قیمت: 45,410,000 ریال
قیمت: 45,410,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار پارسیان کد NE101
قیمت: 1,419,000 ریال
قیمت: 1,419,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
شمش طلا 18 عیار پارسیان تهران کد 200
قیمت: 2,290,000 ریال
قیمت: 2,290,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
شمش 24 عیار ایران شمش طرح سیمرغ کد 250
قیمت: 3,110,000 ریال
قیمت: 3,110,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت شمش و پلاک طلا و نقره
طلا گرمی 18 عیار کانیار گالری طرح حافظیه کد 33
قیمت: 2,990,000 ریال
قیمت: 2,990,000 ریال
مشاهده اطلاعات