قیمت غذای آماده و نودل

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آش جو سبزان وزن 90 گرم
غذای آماده و نودل
آش جو سبزان وزن 90 گرم سبزان 47,000 2 اردیبهشت 47,000 47,000
آش جو سبزان وزن 90 گرم غذای نیمه آماده: آش جو
آش رشته آماده لذیذ - 180 گرم
غذای آماده و نودل
آش رشته آماده لذیذ - 180 گرم آماده لذیذ 84,000 16:07:40 90,000 90,000
آش رشته آماده لذیذ - 180 گرم
آش رشته الیت مقدار 180 گرم
غذای آماده و نودل
آش رشته الیت مقدار 180 گرم الیت 84,000 16:07:40 85,000 90,000
آش رشته الیت مقدار 180 گرم
آش رشته هانی مقدار 500 گرم
غذای آماده و نودل
آش رشته هانی مقدار 500 گرم هانی 140,000 21 اردیبهشت 128,000 140,000
آش رشته هانی مقدار 500 گرم غذای آماده: آش رشته
آش سبزی آماده لذیذ - 180 گرم
غذای آماده و نودل
آش سبزی آماده لذیذ - 180 گرم آماده لذیذ 60,000 6 مرداد 60,000 60,000
آش سبزی آماده لذیذ - 180 گرم
آش شله قلمکار با قارچ سه قارچ -475 گرم
غذای آماده و نودل
آش شله قلمکار با قارچ سه قارچ -475 گرم سه قارچ 198,000 16:07:40 178,200 178,200
آش شله قلمکار با قارچ سه قارچ -475 گرم
الویه با مرغ چیکا مقدار 400 گرم
غذای آماده و نودل
الویه با مرغ چیکا مقدار 400 گرم چیکا 189,000 9 تیر 106,000 125,000
الویه با مرغ چیکا مقدار 400 گرم
برنج زعفرانی هانی مقدار 330 گرم
غذای آماده و نودل
برنج زعفرانی هانی مقدار 330 گرم هانی 165,000 10 اردیبهشت 165,000 165,000
برنج زعفرانی هانی مقدار 330 گرم غذای آماده: برنج
برنج زعفرانی چیکا - 300 گرم
غذای آماده و نودل
برنج زعفرانی چیکا - 300 گرم چیکا 160,000 30 مهر 140,000 140,000
برنج زعفرانی چیکا - 300 گرم
برنج زعفرانی چیکا مقدار 300 گرم
غذای آماده و نودل
برنج زعفرانی چیکا مقدار 300 گرم چیکا 119,000 5 خرداد 140,000 140,000
برنج زعفرانی چیکا مقدار 300 گرم غذای آماده: برنج
حلیم الیت مقدار 75 گرم
غذای آماده و نودل
حلیم الیت مقدار 75 گرم الیت 50,000 16:07:40 47,000 50,000
حلیم الیت مقدار 75 گرم غذای نیمه آماده: حلیم
حلیم نیمه آماده هاتی کارا مقدار 75 گرم
غذای آماده و نودل
حلیم نیمه آماده هاتی کارا مقدار 75 گرم هاتی کارا 50,000 16:07:40 50,000 50,000
حلیم نیمه آماده هاتی کارا مقدار 75 گرم غذای نیمه آماده: حلیم
خوراک تاس کباب چیکا - 285 گرم
غذای آماده و نودل
خوراک تاس کباب چیکا - 285 گرم چیکا 242,000 16:07:40 213,000 250,000
خوراک تاس کباب چیکا - 285 گرم
خوراک لوبیا سبز با گوشت هانی مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خوراک لوبیا سبز با گوشت هانی مقدار 285 گرم هانی 210,000 24 خرداد 189,000 210,000
خوراک لوبیا سبز با گوشت هانی مقدار 285 گرم غذای آماده: انواع خوراک
خوراک لوبیا چیتی با قارچ هانی مقدار 380 گرم
غذای آماده و نودل
خوراک لوبیا چیتی با قارچ هانی مقدار 380 گرم هانی 145,000 26 فروردین 145,000 145,000
خوراک لوبیا چیتی با قارچ هانی مقدار 380 گرم غذای آماده: انواع خوراک
خوراک لوبیا چیتی با قارچ چیکا مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خوراک لوبیا چیتی با قارچ چیکا مقدار 285 گرم چیکا 100,000 15 فروردین 100,000 100,000
خوراک لوبیا چیتی با قارچ چیکا مقدار 285 گرم غذای آماده: انواع خوراک
خوراک مرغ هانی مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خوراک مرغ هانی مقدار 285 گرم هانی 180,000 14 شهریور 168,000 180,000
خوراک مرغ هانی مقدار 285 گرم غذای آماده: انواع خوراک
خوراک مرغ چیکا مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خوراک مرغ چیکا مقدار 285 گرم چیکا 190,000 6 مهر 162,000 190,000
خوراک مرغ چیکا مقدار 285 گرم غذای آماده: انواع خوراک
خوراک گوشت چیکا مقدار 180 گرم
غذای آماده و نودل
خوراک گوشت چیکا مقدار 180 گرم چیکا 280,000 30 مهر 200,000 250,000
خوراک گوشت چیکا مقدار 180 گرم غذای آماده: انواع خوراک
خورش آلو اسفناج  هانی مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خورش آلو اسفناج هانی مقدار 285 گرم هانی 202,000 5 تیر 202,000 202,000
خورش آلو اسفناج هانی مقدار 285 گرم غذای آماده: آلو اسفناج
خورش آلو با قارچ سه قارچ -475 گرم
غذای آماده و نودل
خورش آلو با قارچ سه قارچ -475 گرم سه قارچ 278,000 16:07:40 250,200 250,200
خورش آلو با قارچ سه قارچ -475 گرم
خورش بامیه هانی مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خورش بامیه هانی مقدار 285 گرم هانی 275,000 10 اردیبهشت 275,000 275,000
خورش بامیه هانی مقدار 285 گرم
خورش جوجه غوره بادمجان هانی - 350 گرم
غذای آماده و نودل
خورش جوجه غوره بادمجان هانی - 350 گرم هانی 190,000 26 فروردین 190,000 190,000
خورش جوجه غوره بادمجان هانی - 350 گرم
خورش فسنجان با گوشت کوفته ای هانی مقدار 220 گرم
غذای آماده و نودل
خورش فسنجان با گوشت کوفته ای هانی مقدار 220 گرم هانی 250,000 25 اردیبهشت 230,000 230,000
خورش فسنجان با گوشت کوفته ای هانی مقدار 220 گرم غذای آماده: فسنجان
خورش فسنجان هانی مقدار 220 گرم
غذای آماده و نودل
خورش فسنجان هانی مقدار 220 گرم هانی 220,000 10 اردیبهشت 220,000 220,000
خورش فسنجان هانی مقدار 220 گرم غذای آماده: فسنجان
خورش قرمه سبزی چیکا - 180 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قرمه سبزی چیکا - 180 گرم چیکا 154,000 16:07:40 149,000 175,000
خورش قرمه سبزی چیکا - 180 گرم غذای آماده: قورمه سبزی
خورش قلیه با قارچ سه قارچ -475 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قلیه با قارچ سه قارچ -475 گرم سه قارچ 264,000 16:07:40 237,600 237,600
خورش قلیه با قارچ سه قارچ -475 گرم
خورش قلیه با قارچ سه قارچ-770 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قلیه با قارچ سه قارچ-770 گرم سه قارچ 548,000 16:07:40 548,000 548,000
خورش قلیه با قارچ سه قارچ-770 گرم
خورش قورمه سبزی با قارچ سه قارچ -475 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قورمه سبزی با قارچ سه قارچ -475 گرم سه قارچ 268,000 16:07:40 241,200 268,000
خورش قورمه سبزی با قارچ سه قارچ -475 گرم غذای آماده: قورمه سبزی
خورش قورمه سبزی با قارچ سه قارچ -770گرم
غذای آماده و نودل
خورش قورمه سبزی با قارچ سه قارچ -770گرم سه قارچ 548,000 16:07:40 548,000 548,000
خورش قورمه سبزی با قارچ سه قارچ -770گرم غذای آماده: قورمه سبزی
خورش قورمه سبزی بدون گوشت هانی وزن 285 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قورمه سبزی بدون گوشت هانی وزن 285 گرم هانی 125,000 10 اردیبهشت 125,000 125,000
خورش قورمه سبزی بدون گوشت هانی وزن 285 گرم غذای آماده: قورمه سبزی
خورش قورمه سبزی چیکا - 285 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قورمه سبزی چیکا - 285 گرم چیکا 250,000 27 شهریور 195,000 230,000
خورش قورمه سبزی چیکا - 285 گرم
خورش قیمه با قارچ سه قارچ -475گرم
غذای آماده و نودل
خورش قیمه با قارچ سه قارچ -475گرم سه قارچ 249,000 16:07:40 224,100 224,100
خورش قیمه با قارچ سه قارچ -475گرم
خورش قیمه بادمجان هانی مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قیمه بادمجان هانی مقدار 285 گرم هانی 250,000 15 اردیبهشت 235,000 235,000
خورش قیمه بادمجان هانی مقدار 285 گرم غذای آماده: قیمه
خورش قیمه بادنجان با قارچ سه قارچ -475 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قیمه بادنجان با قارچ سه قارچ -475 گرم سه قارچ 245,000 16:07:40 220,500 220,500
خورش قیمه بادنجان با قارچ سه قارچ -475 گرم
خورش قیمه سیب زمینی بدون گوشت هانی وزن 285 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قیمه سیب زمینی بدون گوشت هانی وزن 285 گرم هانی 120,000 10 اردیبهشت 120,000 120,000
خورش قیمه سیب زمینی بدون گوشت هانی وزن 285 گرم غذای آماده: قیمه
خورش قیمه هانی مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خورش قیمه هانی مقدار 285 گرم هانی 226,000 5 تیر 226,000 226,000
خورش قیمه هانی مقدار 285 گرم غذای آماده: قیمه
خورش کرفس با قارچ سه قارچ -475 گرم
غذای آماده و نودل
خورش کرفس با قارچ سه قارچ -475 گرم سه قارچ 262,000 16:07:40 235,800 235,800
خورش کرفس با قارچ سه قارچ -475 گرم غذای آماده: خورشت کرفس
خورش کرفس با قارچ سه قارچ -770 گرم
غذای آماده و نودل
خورش کرفس با قارچ سه قارچ -770 گرم سه قارچ 548,000 16:07:40 548,000 548,000
خورش کرفس با قارچ سه قارچ -770 گرم غذای آماده: خورشت کرفس
خورش کرفس هانی مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خورش کرفس هانی مقدار 285 گرم هانی 230,000 10 اردیبهشت 230,000 230,000
خورش کرفس هانی مقدار 285 گرم غذای آماده: خورشت کرفس
خورشت کرفس با گوشت چیکا مقدار 285 گرم
غذای آماده و نودل
خورشت کرفس با گوشت چیکا مقدار 285 گرم چیکا 250,000 27 شهریور 195,000 230,000
خورشت کرفس با گوشت چیکا مقدار 285 گرم غذای آماده: خورشت کرفس
سبزی قورمه سرخ شده هانی مقدار 420 گرم
غذای آماده و نودل
سبزی قورمه سرخ شده هانی مقدار 420 گرم هانی 235,000 15 خرداد 235,000 235,000
سبزی قورمه سرخ شده هانی مقدار 420 گرم غذای آماده: قورمه سبزی
سوپ اکسپرس الیت با طعم سبزیجات مقدار 35 گرم
غذای آماده و نودل
سوپ اکسپرس الیت با طعم سبزیجات مقدار 35 گرم الیت 80,000 16:07:40 79,000 85,000
سوپ اکسپرس الیت با طعم سبزیجات مقدار 35 گرم غذای نیمه آماده: سوپ سبزیجات
سوپ جو با قارچ مهنام مقدار 75 گرم
غذای آماده و نودل
سوپ جو با قارچ مهنام مقدار 75 گرم مهنام 50,000 7 مرداد 50,000 50,000
سوپ جو با قارچ مهنام مقدار 75 گرم غذای نیمه آماده: سوپ قارچ
سوپ جو ترخینه مقدار 70 گرم
غذای آماده و نودل
سوپ جو ترخینه مقدار 70 گرم ترخینه 39,000 20 خرداد 39,000 39,000
سوپ جو ترخینه مقدار 70 گرم
سوپ جو مهنام مقدار 75 گرم
غذای آماده و نودل
سوپ جو مهنام مقدار 75 گرم مهنام 50,000 22 مرداد 40,000 50,000
سوپ جو مهنام مقدار 75 گرم غذای نیمه آماده: سوپ جو
سوپ جو و قارچ آماده لذیذ مقدار 65 گرم
غذای آماده و نودل
سوپ جو و قارچ آماده لذیذ مقدار 65 گرم آماده لذیذ 47,000 16:07:40 50,000 50,000
سوپ جو و قارچ آماده لذیذ مقدار 65 گرم
سوپ جو و گوجه فرنگی آماده لذیذ مقدار 65 گرم
غذای آماده و نودل
سوپ جو و گوجه فرنگی آماده لذیذ مقدار 65 گرم آماده لذیذ 50,000 4 فروردین 50,000 50,000
سوپ جو و گوجه فرنگی آماده لذیذ مقدار 65 گرم غذای نیمه آماده: سوپ جو
سوپ سبزیجات الیت مقدار 65 گرم
غذای آماده و نودل
سوپ سبزیجات الیت مقدار 65 گرم الیت 50,000 21 مهر 50,000 50,000
سوپ سبزیجات الیت مقدار 65 گرم غذای نیمه آماده: سوپ سبزیجات
سوپ سبزیجات ترخینه مقدار 70 گرم
غذای آماده و نودل
سوپ سبزیجات ترخینه مقدار 70 گرم ترخینه 79,500 17 شهریور 39,000 39,000
سوپ سبزیجات ترخینه مقدار 70 گرم غذای نیمه آماده: سوپ سبزیجات
مجموع موارد: 147 عدد در 3 صفحه
قیمت غذای آماده و نودل
نودل گلین با طعم مرغ مقدار 65 گرم
قیمت: 60,000 ریال
قیمت: 60,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذای آماده و نودل
نودل مهنام طعم گوشت - 65 گرم
قیمت: 46,000 ریال
قیمت: 46,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذای آماده و نودل
سوپ سبزیجات مهنام 75 گرم
قیمت: 35,000 ریال
قیمت: 35,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذای آماده و نودل
نودالیت با طعم زعفران الیت مقدار 75 گرم
قیمت: 50,000 ریال
قیمت: 50,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذای آماده و نودل
کنسرو مرغ در روغن شیلتون وزن 180 گرم
قیمت: 120,000 ریال
قیمت: 120,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذای آماده و نودل
نودالیت با طعم سبزیجات الیت مقدار 375 گرم
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذای آماده و نودل
نودل با عصاره مرغ کاری هفده مقدار 85 گرم
قیمت: 38,000 ریال
قیمت: 38,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذای آماده و نودل
آش شله قلمکار با قارچ سه قارچ -475 گرم
قیمت: 198,000 ریال
قیمت: 198,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذای آماده و نودل
آش سبزی آماده لذیذ - 180 گرم
قیمت: 60,000 ریال
قیمت: 60,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غذای آماده و نودل
سوپ نیمه آماده جو هاتی کارا مقدار 70 گرم
قیمت: 47,000 ریال
قیمت: 47,000 ریال
مشاهده اطلاعات