قیمت غلات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آرد برنج ترخینه مقدار 200 گرم
غلات
آرد برنج ترخینه مقدار 200 گرم ترخینه 99,500 14 شهریور 99,500 99,500
آرد برنج ترخینه مقدار 200 گرم
آرد برنج سبزنام -100گرم
غلات
آرد برنج سبزنام -100گرم سبزنام 39,000 10 مهر 40,000 40,000
آرد برنج سبزنام -100گرم
آرد برنج شاهسوند - 650 گرم
غلات
آرد برنج شاهسوند - 650 گرم شاهسوند 273,000 6 آبان 273,000 273,000
آرد برنج شاهسوند - 650 گرم ارگانیک: بله تراریخته: خیر
آرد برنج هدیه طلا - 300 گرم
غلات
آرد برنج هدیه طلا - 300 گرم هدیه طلا 143,000 6 آبان 125,000 125,000
آرد برنج هدیه طلا - 300 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
آرد برنج گلستان - 300 گرم
غلات
آرد برنج گلستان - 300 گرم گلستان 139,000 6 آبان 139,000 139,000
آرد برنج گلستان - 300 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
آرد جو برتر مقدار 200 گرم
غلات
آرد جو برتر مقدار 200 گرم برتر 70,000 6 آبان 70,000 70,000
آرد جو برتر مقدار 200 گرم
آرد جو دوسر اُ آ ب مقدار 200 گرم
غلات
آرد جو دوسر اُ آ ب مقدار 200 گرم اُ آ ب 215,000 6 آبان 155,000 155,000
آرد جو دوسر اُ آ ب مقدار 200 گرم
آرد ذرت برتر مقدار 200 گرم
غلات
آرد ذرت برتر مقدار 200 گرم برتر 60,000 12 شهریور 60,000 60,000
آرد ذرت برتر مقدار 200 گرم
آرد ذرت ترخینه مقدار 300 گرم
غلات
آرد ذرت ترخینه مقدار 300 گرم ترخینه 65,500 8 مرداد 65,500 65,500
آرد ذرت ترخینه مقدار 300 گرم
آرد ذرت رویسا - 1000 گرمی
غلات
آرد ذرت رویسا - 1000 گرمی رویسا 260,000 26 مهر 260,000 260,000
آرد ذرت رویسا - 1000 گرمی ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
آرد ذرت کرالیچین مقدار 500 گرمی
غلات
آرد ذرت کرالیچین مقدار 500 گرمی کرالیچین 139,000 1 آبان 105,000 105,000
آرد ذرت کرالیچین مقدار 500 گرمی
آرد سفید تک ماکارون مقدار 900 گرم
غلات
آرد سفید تک ماکارون مقدار 900 گرم تک ماکارون 64,000 18 اردیبهشت 64,000 64,000
آرد سفید تک ماکارون مقدار 900 گرم
آرد سفید گندم زرماکارون وزن 900 گرم
غلات
آرد سفید گندم زرماکارون وزن 900 گرم زرماکارون 108,000 6 آبان 98,000 104,000
آرد سفید گندم زرماکارون وزن 900 گرم
آرد سفید گندم گلستان - 450 گرم
غلات
آرد سفید گندم گلستان - 450 گرم گلستان 71,000 6 آبان 73,000 75,000
آرد سفید گندم گلستان - 450 گرم
آرد سویا برتر مقدار 200 گرم
غلات
آرد سویا برتر مقدار 200 گرم برتر 80,000 6 آبان 85,000 85,000
آرد سویا برتر مقدار 200 گرم
آرد میگو پفکی برتر مقدار 250 گرم
غلات
آرد میگو پفکی برتر مقدار 250 گرم برتر 140,000 23 مرداد 140,000 140,000
آرد میگو پفکی برتر مقدار 250 گرم
آرد نخودچی برتر مقدار 300 گرم
غلات
آرد نخودچی برتر مقدار 300 گرم برتر 120,000 6 آبان 100,000 100,000
آرد نخودچی برتر مقدار 300 گرم
آرد نخودچی ترخینه مقدار 200 گرم
غلات
آرد نخودچی ترخینه مقدار 200 گرم ترخینه 82,500 11 مهر 50,000 52,000
آرد نخودچی ترخینه مقدار 200 گرم
آرد نخودچی تردک مقدار 200 گرم
غلات
آرد نخودچی تردک مقدار 200 گرم تردک 69,000 8 مرداد 85,000 85,000
آرد نخودچی تردک مقدار 200 گرم
آرد نخودچی ملک ماه - 70 گرم
غلات
آرد نخودچی ملک ماه - 70 گرم ملک ماه 42,000 2 شهریور 42,000 42,000
آرد نخودچی ملک ماه - 70 گرم ارگانیک: بله تراریخته: بله
آرد نخودچی کرالیچین  مقدار 60 گرم
غلات
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 60 گرم کرالیچین 32,000 23 مرداد 27,000 27,000
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 60 گرم
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 500 گرم
غلات
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 500 گرم کرالیچین 168,000 6 آبان 107,000 169,000
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 500 گرم
آرد گندم ارگانیک کامل آبگینه - 700 گرم
غلات
آرد گندم ارگانیک کامل آبگینه - 700 گرم آبگینه 285,000 6 آبان 250,000 250,000
آرد گندم ارگانیک کامل آبگینه - 700 گرم ارگانیک: بله تراریخته: خیر
آرد گندم برتر مقدار 300 گرم
غلات
آرد گندم برتر مقدار 300 گرم برتر 55,000 8 مرداد 55,000 55,000
آرد گندم برتر مقدار 300 گرم
آرد گندم تردک مقدار 300 گرم
غلات
آرد گندم تردک مقدار 300 گرم تردک 69,000 6 آبان 66,000 66,000
آرد گندم تردک مقدار 300 گرم
آرد گندم سبوس دار افرا - 1000 گرم
غلات
آرد گندم سبوس دار افرا - 1000 گرم افرا 120,000 6 آبان 120,000 120,000
آرد گندم سبوس دار افرا - 1000 گرم ارگانیک: بله تراریخته: خیر
آرد گندم قنادی رویسا - 1000 گرمی
غلات
آرد گندم قنادی رویسا - 1000 گرمی رویسا 97,000 6 مهر 97,000 97,000
آرد گندم قنادی رویسا - 1000 گرمی ارگانیک: بله تراریخته: خیر
آرد گندم نول آلتین- 900 گرم
غلات
آرد گندم نول آلتین- 900 گرم آلتین 108,000 6 آبان 98,000 105,000
آرد گندم نول آلتین- 900 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
آرد گندم هاتی کارا - 600 گرم
غلات
آرد گندم هاتی کارا - 600 گرم هاتی کارا 122,000 6 آبان 88,200 88,200
آرد گندم هاتی کارا - 600 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
آردنخودچی سبزنام -100گرم
غلات
آردنخودچی سبزنام -100گرم سبزنام 49,000 1 مهر 50,000 50,000
آردنخودچی سبزنام -100گرم
بلغور جو 125 - 900 گرم
غلات
بلغور جو 125 - 900 گرم 125 95,000 6 آبان 95,000 95,000
بلغور جو 125 - 900 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
بلغور جو دوسر اُ آ ب مقدار 500 گرم
غلات
بلغور جو دوسر اُ آ ب مقدار 500 گرم اُ آ ب 490,000 6 آبان 490,000 490,000
بلغور جو دوسر اُ آ ب مقدار 500 گرم
بلغور جو دوسر اُ آ ب مقدار 500 گرم
غلات
بلغور جو دوسر اُ آ ب مقدار 500 گرم اُ آ ب 490,000 6 آبان 490,000 490,000
بلغور جو دوسر اُ آ ب مقدار 500 گرم
بلغور جو دوسر صنایع غذایی سالیان - 200 گرم
غلات
بلغور جو دوسر صنایع غذایی سالیان - 200 گرم صنایع غذایی سالیان 198,500 6 آبان 198,500 198,500
بلغور جو دوسر صنایع غذایی سالیان - 200 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
بلغور جو همدل وزن 900 گرم
غلات
بلغور جو همدل وزن 900 گرم همدل 119,000 6 مهر 84,000 119,000
بلغور جو همدل وزن 900 گرم
بلغور جو گلستان - 900 گرم
غلات
بلغور جو گلستان - 900 گرم گلستان 113,000 6 آبان 119,000 119,000
بلغور جو گلستان - 900 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
بلغور جو گلها مقدار 450 گرم
غلات
بلغور جو گلها مقدار 450 گرم گلها 64,000 2 شهریور 64,000 64,000
بلغور جو گلها مقدار 450 گرم
بلغور گندم 125 - 900 گرم
غلات
بلغور گندم 125 - 900 گرم 125 99,000 6 آبان 99,000 99,000
بلغور گندم 125 - 900 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
بلغور گندم بوکاژ-900 گرم
غلات
بلغور گندم بوکاژ-900 گرم متفرقه 82,000 1 مهر 76,000 76,000
بلغور گندم بوکاژ-900 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
بلغور گندم تردک مقدار 350 گرم
غلات
بلغور گندم تردک مقدار 350 گرم تردک 67,000 2 شهریور 68,000 68,000
بلغور گندم تردک مقدار 350 گرم
بلغور گندم ملک ماه - 400 گرم
غلات
بلغور گندم ملک ماه - 400 گرم ملک ماه 63,000 26 مهر 66,500 66,500
بلغور گندم ملک ماه - 400 گرم ارگانیک: بله تراریخته: خیر
بلغور گندم همدل وزن 900 گرم
غلات
بلغور گندم همدل وزن 900 گرم همدل 100,000 1 مهر 119,000 119,000
بلغور گندم همدل وزن 900 گرم
بلغور گندم گلستان مقدار 900 گرم
غلات
بلغور گندم گلستان مقدار 900 گرم گلستان 100,000 6 آبان 109,000 109,000
بلغور گندم گلستان مقدار 900 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: بله
تخم کتان بو داده اُ آ ب مقدار 200 گرم
غلات
تخم کتان بو داده اُ آ ب مقدار 200 گرم اُ آ ب 215,000 6 آبان 145,000 145,000
تخم کتان بو داده اُ آ ب مقدار 200 گرم
تل کادایف زعفرانی هومینا - 260 گرم
غلات
تل کادایف زعفرانی هومینا - 260 گرم هومینا 238,000 6 آبان 208,000 208,000
تل کادایف زعفرانی هومینا - 260 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
تل کادایف ساده هومینا - 260 گرم
غلات
تل کادایف ساده هومینا - 260 گرم هومینا 227,000 6 آبان 198,000 198,000
تل کادایف ساده هومینا - 260 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
تل کادایف ساده هومینا - 500 گرم
غلات
تل کادایف ساده هومینا - 500 گرم هومینا 330,000 21 مهر 288,000 288,000
تل کادایف ساده هومینا - 500 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
تل کادایف کاکائویی هومینا - 260 گرم
غلات
تل کادایف کاکائویی هومینا - 260 گرم هومینا 208,000 6 آبان 208,000 208,000
تل کادایف کاکائویی هومینا - 260 گرم ارگانیک: خیر تراریخته: خیر
جو دو سر پرک نیمه آماده هاتی کارا مقدار 450 گرم
غلات
جو دو سر پرک نیمه آماده هاتی کارا مقدار 450 گرم هاتی کارا 329,000 27 شهریور 313,000 329,000
جو دو سر پرک نیمه آماده هاتی کارا مقدار 450 گرم
جو دو سر پرک هاتی کارا مقدار 500 گرم
غلات
جو دو سر پرک هاتی کارا مقدار 500 گرم هاتی کارا 310,000 23 مرداد 266,000 329,000
جو دو سر پرک هاتی کارا مقدار 500 گرم
مجموع موارد: 176 عدد در 4 صفحه
قیمت غلات
آرد گندم نول آلتین- 900 گرم
قیمت: 108,000 ریال
قیمت: 108,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غلات
آرد نخودچی تردک مقدار 200 گرم
قیمت: 69,000 ریال
قیمت: 69,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غلات
سبوس برنج به مالت مقدار 200 گرم
قیمت: 120,000 ریال
قیمت: 120,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غلات
پودر پنکیک زعفرانی سحرخیز - 250 گرم
قیمت: 163,000 ریال
قیمت: 163,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غلات
آرد نخودچی کرالیچین مقدار 60 گرم
قیمت: 32,000 ریال
قیمت: 32,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 219,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غلات
پودر کیک بلوبری کهربا - 500 گرم
قیمت: 178,000 ریال
قیمت: 178,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت غلات
ذرت همدل وزن 300 گرم
قیمت: 76,000 ریال
قیمت: 76,000 ریال
مشاهده اطلاعات