قیمت خیارشور و ترشیجات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
برگ مو شور خوش طعم بهار - 680 گرمی
خیارشور و ترشیجات
برگ مو شور خوش طعم بهار - 680 گرمی خوش طعم بهار 340,000 6 آبان 340,000 340,000
برگ مو شور خوش طعم بهار - 680 گرمی
ترشی انگور اروم آدا مقدار 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی انگور اروم آدا مقدار 700 گرم اروم آدا 159,500 18 فروردین 159,500 159,500
ترشی انگور اروم آدا مقدار 700 گرم
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم سنت 200,000 4 فروردین 200,000 200,000
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم سنت 200,000 4 فروردین 200,000 200,000
ترشی بادمجان سنت مقدار 1200 گرم
ترشی بندری اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری اصالت مقدار 680 گرم اصالت 125,000 23 مرداد 110,000 110,000
ترشی بندری اصالت مقدار 680 گرم
ترشی بندری بقاء مقدار 580 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری بقاء مقدار 580 گرم بقاء 123,000 23 مرداد 123,000 123,000
ترشی بندری بقاء مقدار 580 گرم
ترشی بندری بهروز مقدار 550 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری بهروز مقدار 550 گرم متفرقه 126,500 6 آبان 126,500 126,500
ترشی بندری بهروز مقدار 550 گرم
ترشی بندری بیژن - 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری بیژن - 670 گرم بیژن 125,000 1 آبان 125,000 125,000
ترشی بندری بیژن - 670 گرم
ترشی بندری تبرک - 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری تبرک - 700 گرم تبرک 210,000 23 مرداد 240,000 240,000
ترشی بندری تبرک - 700 گرم
ترشی بندری سنت مقدار 1200 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری سنت مقدار 1200 گرم سنت 200,000 6 آبان 200,000 200,000
ترشی بندری سنت مقدار 1200 گرم
ترشی بندری سوئیت لایف - 750 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری سوئیت لایف - 750 گرم سوئیت لایف 145,000 6 آبان 120,000 145,000
ترشی بندری سوئیت لایف - 750 گرم
ترشی بندری شیفته - 660 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری شیفته - 660 گرم شیفته 140,000 6 آبان 108,800 140,000
ترشی بندری شیفته - 660 گرم
ترشی بندری فودلند مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری فودلند مقدار 670 گرم فودلند 139,000 6 آبان 94,000 110,000
ترشی بندری فودلند مقدار 670 گرم
ترشی بندری مجید مقدار 640 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری مجید مقدار 640 گرم مجید 125,000 6 آبان 105,000 125,000
ترشی بندری مجید مقدار 640 گرم
ترشی بندری کامبیز مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی بندری کامبیز مقدار 670 گرم کامبیز 140,000 6 آبان 98,000 115,000
ترشی بندری کامبیز مقدار 670 گرم
ترشی سیر  کامبیز مقدار 320 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر کامبیز مقدار 320 گرم کامبیز 85,000 23 مرداد 67,000 67,000
ترشی سیر کامبیز مقدار 320 گرم
ترشی سیر سنت مقدار 1200 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر سنت مقدار 1200 گرم سنت 300,000 4 فروردین 300,000 300,000
ترشی سیر سنت مقدار 1200 گرم
ترشی سیر فودلند مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر فودلند مقدار 670 گرم فودلند 205,000 6 آبان 159,000 186,000
ترشی سیر فودلند مقدار 670 گرم
ترشی سیر قهوه ای کامبیز مقدار 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر قهوه ای کامبیز مقدار 700 گرم کامبیز 270,000 6 آبان 150,000 150,000
ترشی سیر قهوه ای کامبیز مقدار 700 گرم
ترشی سیر مروارید اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید اصالت مقدار 680 گرم اصالت 279,000 8 مرداد 176,000 195,000
ترشی سیر مروارید اصالت مقدار 680 گرم
ترشی سیر مروارید برتر مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید برتر مقدار 670 گرم برتر 250,000 10 اردیبهشت 250,000 250,000
ترشی سیر مروارید برتر مقدار 670 گرم
ترشی سیر مروارید سوئیت لایف - 750 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید سوئیت لایف - 750 گرم سوئیت لایف 300,000 1 آبان 240,000 240,000
ترشی سیر مروارید سوئیت لایف - 750 گرم
ترشی سیر مروارید لویه مقدار 650 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید لویه مقدار 650 گرم لویه 209,900 7 شهریور 189,900 189,900
ترشی سیر مروارید لویه مقدار 650 گرم
ترشی سیر مروارید کامبیز وزن 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید کامبیز وزن 700 گرم کامبیز 180,000 23 مرداد 180,000 180,000
ترشی سیر مروارید کامبیز وزن 700 گرم
ترشی سیر کارامل‌دار آرشیا مقدار 660 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر کارامل‌دار آرشیا مقدار 660 گرم آرشیا 195,000 4 فروردین 195,000 195,000
ترشی سیر کارامل‌دار آرشیا مقدار 660 گرم
ترشی سیر گل خوش طعم بهار - 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر گل خوش طعم بهار - 680 گرم خوش طعم بهار 280,000 6 آبان 280,000 280,000
ترشی سیر گل خوش طعم بهار - 680 گرم
ترشی سیر گل خوش طعم بهار - 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر گل خوش طعم بهار - 680 گرم خوش طعم بهار 280,000 6 آبان 280,000 280,000
ترشی سیر گل خوش طعم بهار - 680 گرم
ترشی سیر گل سبز دشت مقدار 750 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر گل سبز دشت مقدار 750 گرم سبز دشت 157,000 4 فروردین 157,000 157,000
ترشی سیر گل سبز دشت مقدار 750 گرم
ترشی سیر گل لویه مقدار ۶۵۰ گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر گل لویه مقدار ۶۵۰ گرم لویه 209,900 6 آبان 189,900 189,900
ترشی سیر گل لویه مقدار ۶۵۰ گرم
ترشی سیر گل کاراملی اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر گل کاراملی اصالت مقدار 680 گرم اصالت 229,000 21 مهر 169,000 169,000
ترشی سیر گل کاراملی اصالت مقدار 680 گرم
ترشی سیرگل سوئیت لایف - 660 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی سیرگل سوئیت لایف - 660 گرم سوئیت لایف 280,000 21 مهر 220,000 220,000
ترشی سیرگل سوئیت لایف - 660 گرم
ترشی فلفل برتر مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل برتر مقدار 670 گرم برتر 220,000 10 اردیبهشت 220,000 220,000
ترشی فلفل برتر مقدار 670 گرم
ترشی فلفل خوش طعم بهار - 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل خوش طعم بهار - 680 گرم خوش طعم بهار 323,000 6 آبان 323,000 323,000
ترشی فلفل خوش طعم بهار - 680 گرم
ترشی فلفل دلوسه - 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل دلوسه - 680 گرم دلوسه 139,000 4 فروردین 139,000 139,000
ترشی فلفل دلوسه - 680 گرم
ترشی فلفل سبز بهانه مقدار 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل سبز بهانه مقدار 700 گرم بهانه 122,000 4 فروردین 122,000 122,000
ترشی فلفل سبز بهانه مقدار 700 گرم
ترشی فلفل سحر - 600 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل سحر - 600 گرم سحر 175,000 6 آبان 175,000 175,000
ترشی فلفل سحر - 600 گرم
ترشی فلفل مجید مقدار 610 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل مجید مقدار 610 گرم مجید 185,000 6 آبان 156,000 185,000
ترشی فلفل مجید مقدار 610 گرم
ترشی فلفل هالاپینو بهروز مقدار 560 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل هالاپینو بهروز مقدار 560 گرم متفرقه 138,000 4 مرداد 120,000 120,000
ترشی فلفل هالاپینو بهروز مقدار 560 گرم
ترشی فلفل هالوپینو قرمز گل باز مقدار 500 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل هالوپینو قرمز گل باز مقدار 500 گرم گل باز 268,000 6 آبان 170,000 200,000
ترشی فلفل هالوپینو قرمز گل باز مقدار 500 گرم
ترشی فلفل هالوپینو کامبیز مقدار 240 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل هالوپینو کامبیز مقدار 240 گرم پیکو پف 75,000 10 اردیبهشت 75,000 75,000
ترشی فلفل هالوپینو کامبیز مقدار 240 گرم
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 520 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 520 گرم بقاء 156,500 31 فروردین 156,500 156,500
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 520 گرم
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 620 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 620 گرم بقاء 193,000 6 آبان 193,000 193,000
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 620 گرم
ترشی فلفل چیلی زرد گل باز مقدار 500 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل چیلی زرد گل باز مقدار 500 گرم گل باز 268,000 6 آبان 150,000 150,000
ترشی فلفل چیلی زرد گل باز مقدار 500 گرم
ترشی فلفل کامبیز مقدار 650 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل کامبیز مقدار 650 گرم کامبیز 195,000 6 آبان 135,000 150,000
ترشی فلفل کامبیز مقدار 650 گرم
ترشی لیته اروم آدا مقدار 700 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته اروم آدا مقدار 700 گرم اروم آدا 115,000 4 فروردین 115,000 115,000
ترشی لیته اروم آدا مقدار 700 گرم
ترشی لیته اصالت مقدار 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته اصالت مقدار 680 گرم اصالت 115,000 14 شهریور 97,000 115,000
ترشی لیته اصالت مقدار 680 گرم
ترشی لیته بادمجان کامبیز مقدار 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته بادمجان کامبیز مقدار 670 گرم کامبیز 135,000 6 آبان 94,000 110,000
ترشی لیته بادمجان کامبیز مقدار 670 گرم
ترشی لیته بهروز مقدار 550 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته بهروز مقدار 550 گرم متفرقه 105,000 31 فروردین 105,000 105,000
ترشی لیته بهروز مقدار 550 گرم
ترشی لیته بیژن - 670 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته بیژن - 670 گرم بیژن 119,500 6 آبان 119,500 119,500
ترشی لیته بیژن - 670 گرم
ترشی لیته دلوسه - 680 گرم
خیارشور و ترشیجات
ترشی لیته دلوسه - 680 گرم دلوسه 115,000 6 مرداد 98,000 115,000
ترشی لیته دلوسه - 680 گرم
مجموع موارد: 160 عدد در 4 صفحه
قیمت خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل برتر مقدار 670 گرم
قیمت: 220,000 ریال
قیمت: 220,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خیارشور و ترشیجات
زیتون شور ویژه فودلند مقدار 670 گرم
قیمت: 245,000 ریال
قیمت: 245,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خیارشور و ترشیجات
ترشی هفت بیجار سنت مقدار 1200 گرم
قیمت: 225,000 ریال
قیمت: 225,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر فودلند مقدار 670 گرم
قیمت: 205,000 ریال
قیمت: 205,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خیارشور و ترشیجات
ترشی سیر مروارید کامبیز وزن 700 گرم
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خیارشور و ترشیجات
ترشی فلفل ویژه بقاء مقدار 520 گرم
قیمت: 156,500 ریال
قیمت: 156,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خیارشور و ترشیجات
ترشی مخلوط ریز کامبیز مقدار 670 گرم
قیمت: 110,000 ریال
قیمت: 110,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خیارشور و ترشیجات
کنسرو شور برگ مو بقاء - 530 گرم
قیمت: 211,000 ریال
قیمت: 211,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خیارشور و ترشیجات
ترشی مخلوط فودلند مقدار 680 گرم
قیمت: 129,000 ریال
قیمت: 129,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خیارشور و ترشیجات
خیارشور سوپرویژه سوئیت لایف - 750 گرم
قیمت: 205,000 ریال
قیمت: 205,000 ریال
مشاهده اطلاعات