قیمت حبوبات و سویا

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باقلا خشک کرالیچین مقدار 700 گرم
حبوبات و سویا
باقلا خشک کرالیچین مقدار 700 گرم کرالیچین 235,000 25 خرداد 235,000 235,000
باقلا خشک کرالیچین مقدار 700 گرم
باقلا زرد دشت صبیح- 700 گرم
حبوبات و سویا
باقلا زرد دشت صبیح- 700 گرم دشت صبیح 301,100 06:07:10 301,100 301,100
باقلا زرد دشت صبیح- 700 گرم ارگانیک: بله
باقلا زرد دلزا - 700 گرم
حبوبات و سویا
باقلا زرد دلزا - 700 گرم دلزا 220,000 23 مرداد 220,000 220,000
باقلا زرد دلزا - 700 گرم ارگانیک: خیر
باقلا زرد همدل وزن 900 گرم
حبوبات و سویا
باقلا زرد همدل وزن 900 گرم همدل 389,000 23 مرداد 273,000 389,000
باقلا زرد همدل وزن 900 گرم
باقلا سبز همدل وزن 600 گرم
حبوبات و سویا
باقلا سبز همدل وزن 600 گرم همدل 599,000 6 مهر 772,000 772,000
باقلا سبز همدل وزن 600 گرم
باقلا لپه سبزنام - 450 گرم
حبوبات و سویا
باقلا لپه سبزنام - 450 گرم سبزنام 160,000 23 مرداد 130,000 130,000
باقلا لپه سبزنام - 450 گرم
حبوبات سبزنام 450 گرم-مجموعه 4 عددی
حبوبات و سویا
حبوبات سبزنام 450 گرم-مجموعه 4 عددی سبزنام 640,000 23 مرداد 640,000 640,000
حبوبات سبزنام 450 گرم-مجموعه 4 عددی ارگانیک: بله
دال عدس دلزا - 900 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس دلزا - 900 گرم دلزا 265,000 14 شهریور 255,000 265,000
دال عدس دلزا - 900 گرم
دال عدس زرین دانه زنگبار - 900 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس زرین دانه زنگبار - 900 گرم زرین دانه زنگبار 320,000 06:07:09 320,000 320,000
دال عدس زرین دانه زنگبار - 900 گرم ارگانیک: بله
دال عدس سیرانوش - 450 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس سیرانوش - 450 گرم سیرانوش 220,000 2 شهریور 220,000 220,000
دال عدس سیرانوش - 450 گرم ارگانیک: خیر
دال عدس همدل وزن 900 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس همدل وزن 900 گرم همدل 350,000 8 مرداد 260,000 260,000
دال عدس همدل وزن 900 گرم
دال عدس کرالیچین مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس کرالیچین مقدار 900 گرم کرالیچین 260,000 24 خرداد 221,000 260,000
دال عدس کرالیچین مقدار 900 گرم
دال عدس گلستان مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
دال عدس گلستان مقدار 900 گرم گلستان 278,000 06:07:09 277,000 299,000
دال عدس گلستان مقدار 900 گرم
سویا زرین دانه زنگبار - 250 گرم
حبوبات و سویا
سویا زرین دانه زنگبار - 250 گرم زرین دانه زنگبار 55,000 27 شهریور 55,000 55,000
سویا زرین دانه زنگبار - 250 گرم ارگانیک: بله
سویا همدل وزن 250 گرم
حبوبات و سویا
سویا همدل وزن 250 گرم همدل 59,000 8 مرداد 48,000 59,000
سویا همدل وزن 250 گرم
سویا همدل وزن 480 گرم
حبوبات و سویا
سویا همدل وزن 480 گرم همدل 89,000 8 مرداد 81,000 89,000
سویا همدل وزن 480 گرم
سویا پروتئین خشکپاک مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
سویا پروتئین خشکپاک مقدار 900 گرم خشکپاک 109,000 3 مرداد 108,000 119,000
سویا پروتئین خشکپاک مقدار 900 گرم
سویا پروتئین مهمان دوست مقدار 200 گرم
حبوبات و سویا
سویا پروتئین مهمان دوست مقدار 200 گرم مهمان دوست 48,000 1 آبان 36,000 39,500
سویا پروتئین مهمان دوست مقدار 200 گرم ارگانیک: خیر
سویا پروتئین میشینه - 200 گرم
حبوبات و سویا
سویا پروتئین میشینه - 200 گرم میشینه 48,000 29 تیر 48,000 48,000
سویا پروتئین میشینه - 200 گرم ارگانیک: بله
سویا پروتئین کرالیچین مقدار 280 گرم
حبوبات و سویا
سویا پروتئین کرالیچین مقدار 280 گرم کرالیچین 74,000 27 شهریور 48,000 59,500
سویا پروتئین کرالیچین مقدار 280 گرم
سویا پروتئین گلستان مقدار 250 گرم
حبوبات و سویا
سویا پروتئین گلستان مقدار 250 گرم گلستان 39,000 23 مرداد 39,000 39,000
سویا پروتئین گلستان مقدار 250 گرم
عدس ارگانیک آبگینه - 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس ارگانیک آبگینه - 900 گرم آبگینه 470,000 06:07:09 450,000 450,000
عدس ارگانیک آبگینه - 900 گرم ارگانیک: بله
عدس دانه بزرگ برتر 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس دانه بزرگ برتر 900 گرم برتر 319,000 4 تیر 319,000 319,000
عدس دانه بزرگ برتر 900 گرم
عدس درشت سیرانوش - 450 گرم
حبوبات و سویا
عدس درشت سیرانوش - 450 گرم سیرانوش 210,000 06:07:09 183,000 183,000
عدس درشت سیرانوش - 450 گرم ارگانیک: خیر
عدس دشت صبیح- 450 گرم
حبوبات و سویا
عدس دشت صبیح- 450 گرم دشت صبیح 153,900 06:07:10 153,900 153,900
عدس دشت صبیح- 450 گرم ارگانیک: بله
عدس دشت صبیح- 700 گرم
حبوبات و سویا
عدس دشت صبیح- 700 گرم دشت صبیح 239,400 26 مهر 239,400 239,400
عدس دشت صبیح- 700 گرم ارگانیک: بله
عدس ریز زرین دانه زنگبار - 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس ریز زرین دانه زنگبار - 900 گرم زرین دانه زنگبار 285,000 06:07:09 267,900 267,900
عدس ریز زرین دانه زنگبار - 900 گرم ارگانیک: بله
عدس ریز سیرانوش - 450 گرم
حبوبات و سویا
عدس ریز سیرانوش - 450 گرم سیرانوش 185,000 06:07:09 148,000 148,000
عدس ریز سیرانوش - 450 گرم ارگانیک: خیر
عدس ریز میشینه - 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس ریز میشینه - 900 گرم میشینه 215,000 9 تیر 215,000 215,000
عدس ریز میشینه - 900 گرم ارگانیک: بله
عدس ریز همدل وزن 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس ریز همدل وزن 900 گرم همدل 320,000 06:07:08 239,000 261,000
عدس ریز همدل وزن 900 گرم ارگانیک: خیر
عدس ریز گلپارس - 700 گرم
حبوبات و سویا
عدس ریز گلپارس - 700 گرم گلپارس 209,000 1 آبان 199,000 199,000
عدس ریز گلپارس - 700 گرم ارگانیک: خیر
عدس زرین دانه زنگبار - 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس زرین دانه زنگبار - 900 گرم زرین دانه زنگبار 295,000 06:07:09 277,300 277,300
عدس زرین دانه زنگبار - 900 گرم ارگانیک: بله
عدس سبزنام- 450 گرم
حبوبات و سویا
عدس سبزنام- 450 گرم سبزنام 165,000 4 تیر 155,000 155,000
عدس سبزنام- 450 گرم
عدس همدل وزن 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس همدل وزن 900 گرم همدل 355,000 06:07:09 355,000 355,000
عدس همدل وزن 900 گرم
عدس چاوش مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس چاوش مقدار 900 گرم چاوش 279,000 21 مهر 310,000 310,000
عدس چاوش مقدار 900 گرم
عدس گلستان - 900 گرم
حبوبات و سویا
عدس گلستان - 900 گرم گلستان 280,000 1 آبان 295,000 295,000
عدس گلستان - 900 گرم ارگانیک: خیر
لوبیا جگری سبزدانه مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا جگری سبزدانه مقدار 900 گرم سبزدانه 199,900 3 فروردین 199,900 199,900
لوبیا جگری سبزدانه مقدار 900 گرم
لوبیا جگری میشینه - 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا جگری میشینه - 900 گرم میشینه 305,000 8 مرداد 305,000 305,000
لوبیا جگری میشینه - 900 گرم ارگانیک: بله
لوبیا سفید ارگانیک آبگینه - 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید ارگانیک آبگینه - 900 گرم آبگینه 460,000 06:07:09 410,000 410,000
لوبیا سفید ارگانیک آبگینه - 900 گرم ارگانیک: بله
لوبیا سفید خشکپاک مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید خشکپاک مقدار 900 گرم خشکپاک 239,000 14 شهریور 239,000 239,000
لوبیا سفید خشکپاک مقدار 900 گرم
لوبیا سفید زرین دانه زنگبار - 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید زرین دانه زنگبار - 900 گرم زرین دانه زنگبار 320,000 06:07:10 272,600 272,600
لوبیا سفید زرین دانه زنگبار - 900 گرم ارگانیک: بله
لوبیا سفید سبزدانه مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید سبزدانه مقدار 900 گرم سبزدانه 361,000 4 فروردین 361,000 361,000
لوبیا سفید سبزدانه مقدار 900 گرم
لوبیا سفید سیرانوش - 800 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید سیرانوش - 800 گرم سیرانوش 320,000 06:07:09 240,000 240,000
لوبیا سفید سیرانوش - 800 گرم ارگانیک: خیر
لوبیا سفید میشینه - 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید میشینه - 900 گرم میشینه 340,000 23 مرداد 340,000 340,000
لوبیا سفید میشینه - 900 گرم ارگانیک: بله
لوبیا سفید هلیا مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید هلیا مقدار 900 گرم 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
لوبیا سفید هلیا مقدار 900 گرم
لوبیا سفید همدل وزن 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید همدل وزن 900 گرم همدل 350,000 06:07:10 264,000 281,000
لوبیا سفید همدل وزن 900 گرم
لوبیا سفید چاپار مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید چاپار مقدار 900 گرم چاپار 350,000 06:07:10 308,000 308,000
لوبیا سفید چاپار مقدار 900 گرم
لوبیا سفید کرالیچین -  800 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید کرالیچین - 800 گرم کرالیچین 293,000 06:07:10 294,000 294,000
لوبیا سفید کرالیچین - 800 گرم ارگانیک: خیر
لوبیا سفید گلستان مقدار 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا سفید گلستان مقدار 900 گرم گلستان 278,000 06:07:09 294,000 294,000
لوبیا سفید گلستان مقدار 900 گرم
لوبیا عروس آبگینه - 900 گرم
حبوبات و سویا
لوبیا عروس آبگینه - 900 گرم آبگینه 420,000 23 مرداد 420,000 420,000
لوبیا عروس آبگینه - 900 گرم ارگانیک: بله
مجموع موارد: 164 عدد در 4 صفحه
قیمت حبوبات و سویا
نخود کرالیچین - 800 گرم
قیمت: 199,000 ریال
قیمت: 199,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حبوبات و سویا
سویا پروتئین مهمان دوست مقدار 200 گرم
قیمت: 48,000 ریال
قیمت: 48,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حبوبات و سویا
نخود و لوبیا سفید دشت صبیح- 700 گرم
قیمت: 231,800 ریال
قیمت: 231,800 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حبوبات و سویا
نخود لوبیا سبزدانه مقدار 900 گرم
قیمت: 271,000 ریال
قیمت: 271,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حبوبات و سویا
لپه آبگینه - 900 گرم
قیمت: 410,000 ریال
قیمت: 410,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حبوبات و سویا
لوبیا چیتی برفود - 900 گرم
قیمت: 399,000 ریال
قیمت: 399,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حبوبات و سویا
دال عدس سیرانوش - 450 گرم
قیمت: 220,000 ریال
قیمت: 220,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حبوبات و سویا
باقلا زرد دشت صبیح- 700 گرم
قیمت: 301,100 ریال
قیمت: 301,100 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حبوبات و سویا
نخود خشکپاک مقدار 900 گرم
قیمت: 166,000 ریال
قیمت: 166,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت حبوبات و سویا
نخود و لوبیا مخلوط خشکپاک مقدار 900 گرم
قیمت: 295,000 ریال
قیمت: 295,000 ریال
مشاهده اطلاعات