قیمت برنج

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
برنج 1121 هایلی وزن 10 کیلوگرم
برنج
برنج 1121 هایلی وزن 10 کیلوگرم هایلی 1,665,000 14 شهریور 1,665,000 1,750,000
برنج 1121 هایلی وزن 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 10 تا 15 کیلوگرم
برنج البرز مقدار 10 کیلو گرم
برنج
برنج البرز مقدار 10 کیلو گرم البرز 1,900,000 27 شهریور 1,800,000 1,800,000
برنج البرز مقدار 10 کیلو گرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم پردیس 1,241,000 27 شهریور 1,229,000 1,280,000
برنج ایرانی پردیس مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم گلستان 293,100 16 مهر 237,000 239,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم گلستان 1,341,000 1 آبان 1,283,000 1,283,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم
برنج
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم گلستان 1,499,000 13 فروردین 1,499,000 1,499,000
برنج ایرانی گلستان مقدار 5 کیلوگرم به همراه زعفران گلستان مقدار 0.2 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج خوشبخت - 10 کیلوگرم
برنج
برنج خوشبخت - 10 کیلوگرم خوشبخت 2,400,000 21 مهر 1,800,000 1,800,000
برنج خوشبخت - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,750,000 14:09:05 1,296,000 1,440,000
برنج دم سیاه آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه تکسان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه تکسان - 5 کیلوگرم تکسان 1,662,500 1 آبان 1,750,000 1,750,000
برنج دم سیاه تکسان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: بله
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم آقاجانیان 3,266,000 10 مهر 2,258,700 2,790,000
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم آقاجانیان 1,607,000 14:09:01 1,199,000 1,500,000
برنج دم سیاه درجه یک آقاجانیان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم ورزین 730,000 31 فروردین 730,000 730,000
برنج دم سیاه دودی ورزین - 2.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,400,000 31 فروردین 1,400,000 1,400,000
برنج دم سیاه دودی ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,270,000 31 فروردین 1,270,000 1,270,000
برنج دم سیاه ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دمسیاه حاج تبارک اله کریمی - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دمسیاه حاج تبارک اله کریمی - 5 کیلوگرم حاج تبارک الله کریمی 1,510,000 1 مهر 1,510,000 1,510,000
برنج دمسیاه حاج تبارک اله کریمی - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم ارگانیک: خیر
برنج دمسیاه لذیذ دانه - 5 کیلو گرم
برنج
برنج دمسیاه لذیذ دانه - 5 کیلو گرم متفرقه 1,189,000 21 مهر 1,189,000 1,189,000
برنج دمسیاه لذیذ دانه - 5 کیلو گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: خیر
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,750,000 31 فروردین 1,750,000 1,750,000
برنج دوباره کشت اعیانی ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم ورزین 1,345,000 21 خرداد 1,345,000 1,345,000
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,390,000 1 مهر 1,139,800 1,390,000
برنج دودی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج دودی تکسان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج دودی تکسان - 5 کیلوگرم تکسان 1,350,000 6 مهر 1,282,500 1,282,500
برنج دودی تکسان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: بله
برنج دودی هاشمی گلستان وزن 1 کیلوگرم
برنج
برنج دودی هاشمی گلستان وزن 1 کیلوگرم گلستان 360,000 8 مرداد 342,000 360,000
برنج دودی هاشمی گلستان وزن 1 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم
برنج
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم کیمیا 617,000 14:09:02 569,000 650,000
برنج رمضانی کیمیا مقدار 2500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج سفید ارگانیک آبگینه - 5 کیلوگرم
برنج
برنج سفید ارگانیک آبگینه - 5 کیلوگرم آبگینه 1,990,000 1 آبان 1,930,000 1,930,000
برنج سفید ارگانیک آبگینه - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: بله
برنج شاهپخت - 10 کیلوگرم
برنج
برنج شاهپخت - 10 کیلوگرم شاهپخت 2,352,000 14:09:01 1,800,000 1,800,000
برنج شاهپخت - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم
برنج
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم گلستان 987,700 11 مهر 968,000 987,700
برنج شکسته طارم معطر گلستان مقدار 4.5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شکسته هاشمی تکسان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج شکسته هاشمی تکسان - 5 کیلوگرم تکسان 1,100,000 2 شهریور 1,100,000 1,100,000
برنج شکسته هاشمی تکسان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: بله
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم
برنج
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم آقامیر 1,350,000 14:09:01 1,104,000 1,150,000
برنج شیرودی آقامیر - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج شیرودی تکسان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج شیرودی تکسان - 5 کیلوگرم تکسان 1,092,500 8 مرداد 1,150,000 1,150,000
برنج شیرودی تکسان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: بله
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم
برنج
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم کیمیا 2,185,000 16 مهر 2,149,000 2,300,000
برنج شیرودی کیمیا مقدار 10 کیلو گرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم
برنج
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم کیمیا 1,093,000 22 شهریور 900,000 950,000
برنج شیرودی کیمیا مقدار 5 کیلو گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری تکسان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری تکسان - 5 کیلوگرم تکسان 1,662,500 16 مهر 1,750,000 1,750,000
برنج صدری تکسان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: بله
برنج صدری حاج تبارک الله کریمی - 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری حاج تبارک الله کریمی - 5 کیلوگرم حاج تبارک الله کریمی 1,434,000 22 شهریور 1,510,000 1,510,000
برنج صدری حاج تبارک الله کریمی - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: خیر
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت - 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت - 10 کیلوگرم گیلان کشت 4,650,000 26 مهر 4,650,000 4,650,000
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم ارگانیک: بله
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 265,000 21 مهر 250,000 250,000
برنج صدری دم سیاه دودی گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت - 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت - 10 کیلوگرم گیلان کشت 4,300,000 21 مهر 4,300,000 4,300,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت - 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم ارگانیک: بله
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 2,150,000 1 آبان 1,890,000 1,990,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 1,990,000 4 مرداد 1,990,000 1,990,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: خیر
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 2,250,000 2 شهریور 2,250,000 2,250,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: خیر
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم گیلان کشت 2,250,000 7 شهریور 2,250,000 2,250,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: خیر
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم
برنج
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم گیلان کشت 245,000 1 آبان 245,000 245,000
برنج صدری دم سیاه عطری گیلان کشت مقدار 500 گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم آقاجانیان 3,288,000 27 شهریور 2,327,000 2,691,000
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم آقاجانیان 1,650,000 6 مهر 1,199,000 1,510,000
برنج صدری هاشمی آقاجانیان وزن 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم
برنج
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم ورزین 1,220,000 8 مرداد 1,220,000 1,220,000
برنج صدری گلچین ناب ورزین - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم
برنج
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم ورزین 2,190,000 31 فروردین 2,190,000 2,190,000
برنج صدری گلچین ناب ورزین مقدار 10 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج طارم تکسان - 5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم تکسان - 5 کیلوگرم تکسان 1,550,000 1 آبان 1,550,000 1,550,000
برنج طارم تکسان - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: بله
برنج طارم زرگیس 5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم زرگیس 5 کیلوگرم زرگیس 1,150,000 5 خرداد 1,150,000 1,250,000
برنج طارم زرگیس 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
برنج طارم محلی معطر لذیذ - 5 کیلو گرم
برنج
برنج طارم محلی معطر لذیذ - 5 کیلو گرم لذیذ دانه 1,510,000 14:09:01 1,510,000 1,510,000
برنج طارم محلی معطر لذیذ - 5 کیلو گرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: خیر
برنج طارم معطر حاج تبارک الله کریمی - 5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم معطر حاج تبارک الله کریمی - 5 کیلوگرم حاج تبارک الله کریمی 1,510,000 23 مرداد 1,510,000 1,510,000
برنج طارم معطر حاج تبارک الله کریمی - 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم ارگانیک: خیر
برنج طارم ممتاز الماس دانه مقدار 5 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز الماس دانه مقدار 5 کیلوگرم الماس دانه 1,350,000 18 اردیبهشت 1,350,000 1,350,000
برنج طارم ممتاز الماس دانه مقدار 5 کیلوگرم بازه‌ی وزن: 5 تا 10 کیلوگرم
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم
برنج
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم خشکپاک 885,000 8 مرداد 988,000 1,040,000
برنج طارم ممتاز خشکپاک - 3 کیلوگرم بازه‌ی وزن: تا 5 کیلوگرم
مجموع موارد: 121 عدد در 3 صفحه
قیمت برنج
برنج طبیعت مقدار 10 کیلوگرم
قیمت: 1,782,000 ریال
قیمت: 1,782,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برنج
برنج دوباره کشت ورزین مقدار 5 کیلوگرم
قیمت: 1,345,000 ریال
قیمت: 1,345,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برنج
برنج شیرودی تکسان - 5 کیلوگرم
قیمت: 1,092,500 ریال
قیمت: 1,092,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برنج
برنج نیم دانه هاشمی تکسان - 5 کیلوگرم
قیمت: 855,000 ریال
قیمت: 855,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت: 355,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت برنج
برنج هاشمی تکسان - 5 کیلوگرم
قیمت: 1,395,000 ریال
قیمت: 1,395,000 ریال
مشاهده اطلاعات