قیمت گوشت گوسفند

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
راسته با استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - ارز نیمایی
گوشت گوسفند
راسته با استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - ارز نیمایی کوروش پروتئین 1,056,000 5 مرداد 960,000 960,000
راسته با استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - ارز نیمایی شکل گوشت: تکه‌ ای
راسته بدون استخوان گوسفند مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم
گوشت گوسفند
راسته بدون استخوان گوسفند مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم مهیا پروتئین 1,754,500 30 مهر 1,754,500 1,754,500
راسته بدون استخوان گوسفند مهیا پروتئین - 1 کیلوگرم شکل گوشت: تکه‌ای استخوان: ندارد
راسته بدون استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم
گوشت گوسفند
راسته بدون استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم کوروش پروتئین 1,595,000 13 خرداد 1,595,000 1,595,000
راسته بدون استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم شکل گوشت: تکه‌ ای
ران گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم
گوشت گوسفند
ران گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم کوروش پروتئین 1,424,500 18 مرداد 1,295,000 1,295,000
ران گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم شکل گوشت: تکه‌ ای
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه