قیمت ماهی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
اردک ماهی
ماهی
اردک ماهی 550,000 3 فروردین 550,000 550,000
اردک ماهی
سفید دریایی
ماهی
سفید دریایی 730,000 3 فروردین 730,000 730,000
سفید دریایی
سفید دریایی
ماهی
سفید دریایی 690,000 3 فروردین 690,000 690,000
سفید دریایی
سی باس با سر و دم شکم خالی منجمد
ماهی
سی باس با سر و دم شکم خالی منجمد 590,000 8 آبان 540,000 540,000
سی باس با سر و دم شکم خالی منجمد
فیل ماهی (بلوگا) استیک
ماهی
فیل ماهی (بلوگا) استیک 1,465,000 3 فروردین 1,465,000 1,465,000
فیل ماهی (بلوگا) استیک
فیل ماهی (بلوگا)شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم)
ماهی
فیل ماهی (بلوگا)شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم) 1,150,000 3 فروردین 1,150,000 1,150,000
فیل ماهی (بلوگا)شکم خالی شده (وزن بالای 1.5 کیلوگرم)
فیل ماهی (بلوگا)فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم )
ماهی
فیل ماهی (بلوگا)فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم ) 1,640,000 3 فروردین 1,640,000 1,640,000
فیل ماهی (بلوگا)فیله شده (شکم خالی،بدون استخوان وزن ماهی کامل بالای 1.5 کیلوگرم )
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زنده
ماهی
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زنده 350,000 3 فروردین 350,000 350,000
ماهی آمور کپور علفخوار ، سفید پرورشی زنده
ماهی آمور کپور علفخوار سفید
ماهی
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 320,000 3 فروردین 320,000 320,000
ماهی آمور کپور علفخوار سفید
ماهی آمور کپور علفخوار سفید
ماهی
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 350,000 3 فروردین 350,000 350,000
ماهی آمور کپور علفخوار سفید
ماهی آمور کپور علفخوار سفید
ماهی
ماهی آمور کپور علفخوار سفید 400,000 06:06:30 355,000 385,000
ماهی آمور کپور علفخوار سفید
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی
ماهی
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی 1,040,000 3 فروردین 1,040,000 1,040,000
ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی
ماهی اوزون برون پرورشی صید شده
ماهی
ماهی اوزون برون پرورشی صید شده 890,000 3 فروردین 890,000 890,000
ماهی اوزون برون پرورشی صید شده
ماهی اوزون برون پرورشی زنده
ماهی
ماهی اوزون برون پرورشی زنده 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
ماهی اوزون برون پرورشی زنده
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی
ماهی
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ماهی بلووارهو منجمد وارداتی
ماهی بچه شیر با سر و دم
ماهی
ماهی بچه شیر با سر و دم 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
ماهی بچه شیر با سر و دم
ماهی بچه شیر با سر و دم
ماهی
ماهی بچه شیر با سر و دم 750,000 8 آبان 640,000 680,000
ماهی بچه شیر با سر و دم
ماهی بچه شیر با سرو دم
ماهی
ماهی بچه شیر با سرو دم 600,000 3 فروردین 600,000 600,000
ماهی بچه شیر با سرو دم
ماهی بچه شیر با سرو دم
ماهی
ماهی بچه شیر با سرو دم 700,000 8 آبان 590,000 630,000
ماهی بچه شیر با سرو دم
ماهی بچه شیر منجمد
ماهی
ماهی بچه شیر منجمد 580,000 3 فروردین 580,000 580,000
ماهی بچه شیر منجمد
ماهی بچه شیر منجمد
ماهی
ماهی بچه شیر منجمد 690,000 8 آبان 560,000 560,000
ماهی بچه شیر منجمد
ماهی بیاح
ماهی
ماهی بیاح 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ماهی بیاح
ماهی بیاح
ماهی
ماهی بیاح 170,000 8 آبان 170,000 170,000
ماهی بیاح
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )
ماهی
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده )
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد
ماهی
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد
ماهی
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد 680,000 3 فروردین 680,000 680,000
ماهی تیلا پیلا فیله شده منجمد
ماهی حسون
ماهی
ماهی حسون 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
ماهی حسون
ماهی حسون منجمد
ماهی
ماهی حسون منجمد 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ماهی حسون منجمد
ماهی حسون منجمد
ماهی
ماهی حسون منجمد 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
ماهی حسون منجمد
ماهی حلوا سفید
ماهی
ماهی حلوا سفید 480,000 3 فروردین 480,000 480,000
ماهی حلوا سفید
ماهی حلوا سیاه
ماهی
ماهی حلوا سیاه 660,000 3 فروردین 660,000 660,000
ماهی حلوا سیاه
ماهی حلوا سیاه
ماهی
ماهی حلوا سیاه 600,000 3 فروردین 600,000 600,000
ماهی حلوا سیاه
ماهی حلوا سیاه
ماهی
ماهی حلوا سیاه 820,000 8 آبان 590,000 680,000
ماهی حلوا سیاه
ماهی حلوا سیاه
ماهی
ماهی حلوا سیاه 790,000 8 آبان 560,000 650,000
ماهی حلوا سیاه
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی
ماهی حلوا سیاه منجمد 600,000 3 فروردین 600,000 600,000
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی
ماهی حلوا سیاه منجمد 570,000 3 فروردین 570,000 570,000
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی
ماهی حلوا سیاه منجمد 520,000 3 فروردین 520,000 520,000
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی
ماهی حلوا سیاه منجمد 720,000 8 آبان 610,000 610,000
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی
ماهی حلوا سیاه منجمد 700,000 8 آبان 510,000 510,000
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی
ماهی حلوا سیاه منجمد 530,000 2 آبان 500,000 500,000
ماهی حلوا سیاه منجمد
ماهی خامه ماهی زیبا
ماهی
ماهی خامه ماهی زیبا 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
ماهی خامه ماهی زیبا
ماهی خامه ماهی زیبا
ماهی
ماهی خامه ماهی زیبا 250,000 3 فروردین 250,000 250,000
ماهی خامه ماهی زیبا
ماهی خامه ماهی زیبا
ماهی
ماهی خامه ماهی زیبا 250,000 8 آبان 250,000 250,000
ماهی خامه ماهی زیبا
ماهی خامه ماهی زیبا
ماهی
ماهی خامه ماهی زیبا 200,000 8 آبان 200,000 200,000
ماهی خامه ماهی زیبا
ماهی راشکو
ماهی
ماهی راشکو 1,090,000 3 فروردین 1,090,000 1,090,000
ماهی راشکو
ماهی راشکو
ماهی
ماهی راشکو 990,000 3 فروردین 990,000 990,000
ماهی راشکو
ماهی راشکو
ماهی
ماهی راشکو 1,050,000 8 آبان 1,050,000 1,060,000
ماهی راشکو
ماهی راشکو
ماهی
ماهی راشکو 950,000 8 آبان 950,000 960,000
ماهی راشکو
ماهی راشگو منجمد
ماهی
ماهی راشگو منجمد 490,000 3 فروردین 490,000 490,000
ماهی راشگو منجمد
ماهی راشگو منجمد
ماهی
ماهی راشگو منجمد 825,000 2 آبان 820,000 820,000
ماهی راشگو منجمد
مجموع موارد: 211 عدد در 5 صفحه