قیمت ماهی، میگو و خاویار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استیک ماهی شیر تحفه مقدار 650 گرم
ماهی، میگو و خاویار
استیک ماهی شیر تحفه مقدار 650 گرم تحفه 984,000 1 مهر 836,400 836,400
استیک ماهی شیر تحفه مقدار 650 گرم
استیک ماهی شیر منجمد بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
استیک ماهی شیر منجمد بیستون وزن 600 گرم بیستون 900,000 2 آبان 583,000 630,000
استیک ماهی شیر منجمد بیستون وزن 600 گرم
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم زر افشان جنوب 903,500 12 شهریور 1,063,000 1,063,000
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
استیک منجمد قزل آلا صورتی تحفه - 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
استیک منجمد قزل آلا صورتی تحفه - 500 گرم تحفه 630,000 11 مهر 630,000 630,000
استیک منجمد قزل آلا صورتی تحفه - 500 گرم
تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
ماهی، میگو و خاویار
تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم کیان ماهی خزر 510,000 5 مرداد 588,000 600,000
تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم کالچر 3,050,000 2 آبان 2,700,000 3,000,000
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 50 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 50 گرم کالچر 4,450,000 2 آبان 4,005,000 4,005,000
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 50 گرم
خاویار بلوگا تاپ سلکشن کالچر - 50 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بلوگا تاپ سلکشن کالچر - 50 گرم کالچر 6,500,000 2 آبان 4,130,000 5,900,000
خاویار بلوگا تاپ سلکشن کالچر - 50 گرم
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم کالچر 4,720,000 24 تیر 5,015,000 5,310,000
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم کالچر 3,800,000 2 آبان 3,800,000 3,800,000
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم
فیله تیلاپیا بدون تیغ مه پروتئین - 1 کیلوگرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله تیلاپیا بدون تیغ مه پروتئین - 1 کیلوگرم مه پروتئین 1,030,000 18 مرداد 1,030,000 1,030,000
فیله تیلاپیا بدون تیغ مه پروتئین - 1 کیلوگرم
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم زر افشان جنوب 799,000 14 شهریور 799,000 890,000
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم کیان ماهی خزر 2,495,000 23 مهر 1,795,500 1,795,500
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
فیله قزل آلا دودی کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله قزل آلا دودی کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم کیان ماهی خزر 495,000 1 آبان 378,000 420,000
فیله قزل آلا دودی کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم مه پروتئین 710,000 18 مرداد 710,000 710,000
فیله قزل آلا سالمون بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم
فیله قزل آلا سالمون منجمد بدون استخوان بیستون مقدار 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله قزل آلا سالمون منجمد بدون استخوان بیستون مقدار 600 گرم بیستون 924,000 2 آبان 522,000 924,000
فیله قزل آلا سالمون منجمد بدون استخوان بیستون مقدار 600 گرم
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم کیان ماهی خزر 1,600,000 17 فروردین 1,600,000 1,600,000
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین مقدار 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین مقدار 600 گرم شارین 688,000 2 آبان 544,000 860,000
فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین مقدار 600 گرم
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم بیستون 640,000 14 شهریور 513,000 640,000
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی حسون بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی حسون بیستون وزن 600 گرم بیستون 360,000 2 آبان 289,000 360,000
فیله ماهی حسون بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم شارین 396,000 2 آبان 297,000 321,700
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم شارین 499,200 4 شهریور 465,000 499,200
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
فیله ماهی سنگسر بیستون صید - 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سنگسر بیستون صید - 600 گرم بیستون 693,500 30 مهر 730,000 730,000
فیله ماهی سنگسر بیستون صید - 600 گرم
فیله ماهی سی بس بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سی بس بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم مه پروتئین 746,600 4 مهر 779,200 799,000
فیله ماهی سی بس بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم
فیله ماهی سیباس بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سیباس بیستون وزن 600 گرم بیستون 801,000 14 شهریور 642,000 801,000
فیله ماهی سیباس بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی شوریده بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی شوریده بیستون وزن 600 گرم بیستون 1,170,000 2 آبان 810,000 1,170,000
فیله ماهی شوریده بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین مقدار 700 گرم مهیا پروتئین 712,500 2 آبان 759,900 806,900
فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین مقدار 700 گرم
فیله ماهی شوریده منجمد کیمبال - 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی شوریده منجمد کیمبال - 700 گرم کیمبال 760,000 13 مرداد 760,000 760,000
فیله ماهی شوریده منجمد کیمبال - 700 گرم
فیله ماهی منجمد حسون ممتاز تحفه مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد حسون ممتاز تحفه مقدار 700 گرم تحفه 325,000 29 فروردین 325,000 325,000
فیله ماهی منجمد حسون ممتاز تحفه مقدار 700 گرم
فیله ماهی منجمد سارم ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد سارم ممتاز تحفه مقدار 400 گرم تحفه 499,200 2 آبان 351,000 424,300
فیله ماهی منجمد سارم ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
فیله ماهی منجمد گالیت ممتاز تحفه - 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد گالیت ممتاز تحفه - 400 گرم تحفه 486,800 21 مهر 449,000 484,500
فیله ماهی منجمد گالیت ممتاز تحفه - 400 گرم
فیله ماهی منجمد گیش ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد گیش ممتاز تحفه مقدار 400 گرم تحفه 358,000 14 مهر 307,500 432,400
فیله ماهی منجمد گیش ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
فیله ماهی کوتر بیستون - 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر بیستون - 600 گرم بیستون 830,000 2 آبان 399,000 830,000
فیله ماهی کوتر بیستون - 600 گرم
فیله ماهی کوتر بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر بیستون وزن 600 گرم بیستون 830,000 29 فروردین 814,000 830,000
فیله ماهی کوتر بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی کوتر ممتاز شارین 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر ممتاز شارین 500 گرم شارین 538,600 21 مهر 517,000 519,700
فیله ماهی کوتر ممتاز شارین 500 گرم
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم تحفه 623,700 8 مرداد 665,200 690,200
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم زر افشان جنوب 693,000 3 آبان 554,400 589,000
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم بیستون 760,000 1 تیر 599,000 760,000
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم شارین 494,300 21 مهر 399,000 477,000
فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
فیله منجمد بلک مارلین تحفه وزن 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله منجمد بلک مارلین تحفه وزن 400 گرم تحفه 360,000 23 فروردین 360,000 360,000
فیله منجمد بلک مارلین تحفه وزن 400 گرم
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم تحفه 950,000 29 فروردین 950,000 950,000
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 400 گرم مه پروتئین 594,300 22 اردیبهشت 699,200 699,200
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 400 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم مه پروتئین 1,666,400 13 مرداد 1,138,800 1,138,800
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 60-51 مه پروتئین مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 60-51 مه پروتئین مقدار 400 گرم مه پروتئین 1,066,000 18 مرداد 888,000 888,000
فیله میگو رگ زده سایز 60-51 مه پروتئین مقدار 400 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین مقدار 800 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین مقدار 800 گرم مه پروتئین 1,946,000 18 مرداد 1,330,000 1,330,000
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 90-71 مه پروتئین مقدار 800 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 90-71 مه پروتئین مقدار 800 گرم مه پروتئین 1,771,000 18 مرداد 1,210,300 1,210,300
فیله میگو رگ زده سایز 90-71 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 110-91 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 110-91 مقدار 500 گرم زر افشان جنوب 1,049,000 4 آبان 524,500 1,049,000
فیله میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 110-91 مقدار 500 گرم
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم زر افشان جنوب 741,000 2 آبان 345,000 533,800
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم
قزل سالمون دودی شارین وزن 200 گرم
ماهی، میگو و خاویار
قزل سالمون دودی شارین وزن 200 گرم شارین 472,000 2 آبان 408,000 433,500
قزل سالمون دودی شارین وزن 200 گرم
ماهی تن دودی کیان ماهی خزر مقدار 150 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی تن دودی کیان ماهی خزر مقدار 150 گرم کیان ماهی خزر 199,500 18 مرداد 199,500 199,500
ماهی تن دودی کیان ماهی خزر مقدار 150 گرم
مجموع موارد: 88 عدد در 2 صفحه
قیمت ماهی، میگو و خاویار
میگو پلویی منجمد کیمبال - 200 گرم
قیمت: 296,400 ریال
قیمت: 296,400 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماهی، میگو و خاویار
میگو منجمد مهیا پروتئین سایز 50-41 مقدار 450 گرم
قیمت: 696,000 ریال
قیمت: 696,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماهی، میگو و خاویار
میگو سایز 70-61 بیستون وزن 500 گرم
قیمت: 1,229,000 ریال
قیمت: 1,229,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماهی، میگو و خاویار
ماهی ساردین منجمد تحفه - 500 گرم
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماهی، میگو و خاویار
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم
قیمت: 3,800,000 ریال
قیمت: 3,800,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماهی، میگو و خاویار
میگو منجمد مهیا پروتئین سایز 40-31 مقدار 450 گرم
قیمت: 821,700 ریال
قیمت: 821,700 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماهی، میگو و خاویار
میگو سایز 110-91 بیستون وزن 500 گرم
قیمت: 1,049,000 ریال
قیمت: 1,049,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماهی، میگو و خاویار
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
قیمت: 2,495,000 ریال
قیمت: 2,495,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماهی، میگو و خاویار
فیله قزل آلا سالمون منجمد بدون استخوان بیستون مقدار 600 گرم
قیمت: 924,000 ریال
قیمت: 924,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
قیمت: 1,600,000 ریال
قیمت: 1,600,000 ریال
مشاهده اطلاعات