قیمت شیرینی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
راحت الحلقوم میوه ای با روکش شکلات قدیما - 1000 گرم
شیرینی
راحت الحلقوم میوه ای با روکش شکلات قدیما - 1000 گرم قدیما 480,000 25 شهریور 480,000 480,000
راحت الحلقوم میوه ای با روکش شکلات قدیما - 1000 گرم نوع شیرینی: راحت الحلقوم مقدار: بیشتر از 400 گرم
راحت الحلقوم میوه ای شیواسان - 250 گرم
شیرینی
راحت الحلقوم میوه ای شیواسان - 250 گرم متفرقه 210,000 08:04:40 190,000 190,000
راحت الحلقوم میوه ای شیواسان - 250 گرم نوع شیرینی: راحت الحلقوم مقدار: تا 400 گرم
راحت الحلقوم میوه ای  مغزدار شیواسان - 400 گرم
شیرینی
راحت الحلقوم میوه ای  مغزدار شیواسان - 400 گرم متفرقه 266,000 19 مهر 280,000 280,000
راحت الحلقوم میوه ای  مغزدار شیواسان - 400 گرم نوع شیرینی: راحت الحلقوم مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان آجیلی پرمغز آنا مقدار 520 گرم
شیرینی
سوهان آجیلی پرمغز آنا مقدار 520 گرم آنا 750,000 12 اردیبهشت 750,000 750,000
سوهان آجیلی پرمغز آنا مقدار 520 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان باقلوایی آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان باقلوایی آنا مقدار 500 گرم آنا 420,000 12 خرداد 420,000 420,000
سوهان باقلوایی آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان باقلوایی آنا مقدار 800 گرم
شیرینی
سوهان باقلوایی آنا مقدار 800 گرم آنا 920,000 27 فروردین 920,000 920,000
سوهان باقلوایی آنا مقدار 800 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان تساژ دو آتیشه - 200 گرم
شیرینی
سوهان تساژ دو آتیشه - 200 گرم متفرقه 469,000 15 شهریور 469,000 469,000
سوهان تساژ دو آتیشه - 200 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان حبه آنا مقدار 100 گرم
شیرینی
سوهان حبه آنا مقدار 100 گرم آنا 100,000 12 خرداد 100,000 100,000
سوهان حبه آنا مقدار 100 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان حبه آنا مقدار 470 گرم
شیرینی
سوهان حبه آنا مقدار 470 گرم آنا 495,000 12 اردیبهشت 495,000 495,000
سوهان حبه آنا مقدار 470 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم
شیرینی
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم آنا 150,000 12 اردیبهشت 150,000 150,000
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم
شیرینی
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم آنا 100,000 13 خرداد 100,000 100,000
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان سکه آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان سکه آنا مقدار 500 گرم آنا 420,000 13 خرداد 420,000 420,000
سوهان سکه آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان سکه آنا مقدار 800 گرم
شیرینی
سوهان سکه آنا مقدار 800 گرم آنا 920,000 17 فروردین 920,000 920,000
سوهان سکه آنا مقدار 800 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان عسلی با روکش شکلات سکه - 400 گرم
شیرینی
سوهان عسلی با روکش شکلات سکه - 400 گرم متفرقه 639,000 21 مرداد 629,000 629,000
سوهان عسلی با روکش شکلات سکه - 400 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان عسلی لقمه ای کرمانی - 450 گرم
شیرینی
سوهان عسلی لقمه ای کرمانی - 450 گرم گز کرمانی 350,000 15 خرداد 350,000 350,000
سوهان عسلی لقمه ای کرمانی - 450 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم
شیرینی
سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم گز کرمانی 694,700 28 اردیبهشت 694,700 694,900
سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان عسلی پنج مغز دو آتیشه - 390 گرم
شیرینی
سوهان عسلی پنج مغز دو آتیشه - 390 گرم متفرقه 499,000 21 مرداد 499,000 499,000
سوهان عسلی پنج مغز دو آتیشه - 390 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم
شیرینی
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم متفرقه 399,000 27 خرداد 399,000 399,000
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم
شیرینی
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم متفرقه 399,000 16 مرداد 399,000 399,000
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم
شیرینی
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم متفرقه 399,000 26 مرداد 399,000 399,000
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم
شیرینی
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم متفرقه 399,000 31 مرداد 399,000 399,000
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم
شیرینی
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم متفرقه 429,000 30 شهریور 429,000 429,000
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم
شیرینی
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم متفرقه 449,000 24 مهر 449,000 449,000
سوهان عسلی چهار مغز دو آتیشه - 250 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان لقمه آنا مقدار 1000 گرم
شیرینی
سوهان لقمه آنا مقدار 1000 گرم متفرقه 1,250,000 12 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
سوهان لقمه آنا مقدار 1000 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان لقمه آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان لقمه آنا مقدار 500 گرم آنا 420,000 21 خرداد 420,000 420,000
سوهان لقمه آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان وسط گز کرمانی - 450 گرم
شیرینی
سوهان وسط گز کرمانی - 450 گرم متفرقه 536,700 20 اردیبهشت 536,700 536,700
سوهان وسط گز کرمانی - 450 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان پسته و بادام بدون قند سکه - 270 گرم
شیرینی
سوهان پسته و بادام بدون قند سکه - 270 گرم متفرقه 498,000 14 مهر 498,000 498,000
سوهان پسته و بادام بدون قند سکه - 270 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان کنجدی بدون قند سکه - 270 گرم
شیرینی
سوهان کنجدی بدون قند سکه - 270 گرم متفرقه 530,000 19 مهر 468,000 468,000
سوهان کنجدی بدون قند سکه - 270 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان کنجدی خلالی آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان کنجدی خلالی آنا مقدار 500 گرم آنا 510,400 17 اردیبهشت 580,000 580,000
سوهان کنجدی خلالی آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان گزی حاج عباس قربانی  - 500گرمی
شیرینی
سوهان گزی حاج عباس قربانی - 500گرمی حاج عباس قربانی 272,000 15 شهریور 272,000 272,000
سوهان گزی حاج عباس قربانی - 500گرمی نوع شیرینی: سوهان، گز مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان گزی حاج عباس قربانی کد 101  - 1000گرمی
شیرینی
سوهان گزی حاج عباس قربانی کد 101 - 1000گرمی حاج عباس قربانی 580,000 19 مهر 450,000 450,000
سوهان گزی حاج عباس قربانی کد 101 - 1000گرمی نوع شیرینی: سوهان، گز مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان گزی حاج عباس قربانی کد 102 - 1000گرمی
شیرینی
سوهان گزی حاج عباس قربانی کد 102 - 1000گرمی حاج عباس قربانی 469,000 14 مهر 469,000 469,000
سوهان گزی حاج عباس قربانی کد 102 - 1000گرمی نوع شیرینی: سوهان، گز مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان گل آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان گل آنا مقدار 500 گرم آنا 493,000 12 اردیبهشت 580,000 580,000
سوهان گل آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان گل آنا مقدار 930 گرم
شیرینی
سوهان گل آنا مقدار 930 گرم آنا 1,100,000 6 فروردین 1,100,000 1,100,000
سوهان گل آنا مقدار 930 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
شیرینی جو دوسر دانه چیا و سیب خشک و دارچین ا.آ.ب وزن 190 گرم
شیرینی
شیرینی جو دوسر دانه چیا و سیب خشک و دارچین ا.آ.ب وزن 190 گرم اُ آ ب 165,000 27 خرداد 165,000 165,000
شیرینی جو دوسر دانه چیا و سیب خشک و دارچین ا.آ.ب وزن 190 گرم مقدار: تا 400 گرم
شیرینی عسلی نان رضوی با مارمالاد - 620 گرم
شیرینی
شیرینی عسلی نان رضوی با مارمالاد - 620 گرم رضوی 200,000 25 شهریور 200,000 200,000
شیرینی عسلی نان رضوی با مارمالاد - 620 گرم نوع شیرینی: شیرینی عسلی مقدار: بیشتر از 400 گرم
شیرینی پا درازی نان رضوی با طعم وانیل  - 450 گرم
شیرینی
شیرینی پا درازی نان رضوی با طعم وانیل - 450 گرم رضوی 120,000 30 شهریور 120,000 120,000
شیرینی پا درازی نان رضوی با طعم وانیل - 450 گرم نوع شیرینی: پادرازی مقدار: بیشتر از 400 گرم
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 450 گرم
شیرینی
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 450 گرم رضوی 100,000 17 خرداد 100,000 100,000
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 450 گرم نوع شیرینی: پادرازی مقدار: بیشتر از 400 گرم
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 800 گرم
شیرینی
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 800 گرم رضوی 175,000 12 خرداد 175,000 175,000
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 800 گرم نوع شیرینی: مسقطی مقدار: بیشتر از 400 گرم
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 230,000 25 شهریور 204,000 230,000
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 138,000 13 فروردین 138,000 138,000
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 138,000 18 فروردین 138,000 138,000
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 138,000 28 فروردین 138,000 138,000
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت پسته‌ای شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت پسته‌ای شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 650,000 19 مهر 572,000 650,000
قاووت پسته‌ای شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت چهل گیاه جوپار - 180 گرم
شیرینی
قاووت چهل گیاه جوپار - 180 گرم جوپار 930,600 19 مهر 930,600 930,600
قاووت چهل گیاه جوپار - 180 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت چهل گیاه جوپار - 180 گرم
شیرینی
قاووت چهل گیاه جوپار - 180 گرم جوپار 930,000 24 مهر 930,000 930,000
قاووت چهل گیاه جوپار - 180 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت چهل گیاه جوپار - 180 گرم
شیرینی
قاووت چهل گیاه جوپار - 180 گرم جوپار 817,800 24 مهر 817,800 817,800
قاووت چهل گیاه جوپار - 180 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت چهل گیاه کلاسیک جوپار - 180 گرم
شیرینی
قاووت چهل گیاه کلاسیک جوپار - 180 گرم جوپار 930,000 24 مهر 930,000 930,000
قاووت چهل گیاه کلاسیک جوپار - 180 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 250,000 9 مهر 190,000 190,000
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 117,500 23 فروردین 117,500 117,500
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
مجموع موارد: 199 عدد در 4 صفحه
قیمت شیرینی
گز لقمه 18 درصد بادام گز شیرین - 400 گرم
قیمت: 530,000 ریال
قیمت: 530,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت شیرینی
سوهان لقمه آنا مقدار 1000 گرم
قیمت: 1,250,000 ریال
قیمت: 1,250,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت شیرینی
گز 28 درصد پسته آنتیک مقدار 400 گرم
قیمت: 899,000 ریال
قیمت: 899,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت شیرینی
گز آردی 42 درصد پسته گز کرمانی - 250 گرم
قیمت: 649,200 ریال
قیمت: 649,200 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت شیرینی
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت شیرینی
گز لقمه 33 درصد پسته گز مظفری _ 450 گرم
قیمت: 825,000 ریال
قیمت: 825,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات
قیمت: 600,000 ریال
مشاهده‌اطلاعات