قیمت خشکبار و آجیل

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آجیل آریای عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل آریای عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 2,750,000 14 مهر 2,288,900 2,435,000
آجیل آریای عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل استوایی عرشیا 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل استوایی عرشیا 750 گرم عرشیا 1,950,000 30 شهریور 1,621,500 1,725,000
آجیل استوایی عرشیا 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل استوایی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل استوایی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,600,000 4 آبان 2,129,100 2,265,000
آجیل استوایی عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل استوایی عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل استوایی عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,320,000 9 مهر 1,085,700 1,155,000
آجیل استوایی عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل استوایی عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل استوایی عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 1,930,000 4 آبان 1,579,200 1,680,000
آجیل استوایی عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل بو داده بی نمک عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل بو داده بی نمک عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 3,500,000 30 شهریور 3,036,200 3,230,000
آجیل بو داده بی نمک عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل بوداده بی نمک عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل بوداده بی نمک عرشیا مقدار 750 گرم عرشیا 2,288,900 14 شهریور 2,288,900 2,435,000
آجیل بوداده بی نمک عرشیا مقدار 750 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل تبریز عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل تبریز عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,635,000 4 مهر 2,157,300 2,295,000
آجیل تبریز عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 250 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 250 گرم متفرقه 158,500 4 آبان 149,000 158,500
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 250 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 250,000 4 آبان 220,000 220,000
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 750 گرم عرشیا 442,000 4 آبان 442,000 442,000
آجیل سلامتی عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل سویا خشکپاک مقدار  300 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل سویا خشکپاک مقدار 300 گرم خشکپاک 106,000 31 تیر 106,000 106,000
آجیل سویا خشکپاک مقدار 300 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل شب یلدا عرشیا - 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شب یلدا عرشیا - 500 گرم خشکبار عرشیا 920,000 30 شهریور 864,800 920,000
آجیل شب یلدا عرشیا - 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل شب یلدا عرشیا مقدار 1000 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شب یلدا عرشیا مقدار 1000 گرم خشکبار عرشیا 1,850,000 4 آبان 1,739,000 1,850,000
آجیل شب یلدا عرشیا مقدار 1000 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل شور خشکپاک وزن 900 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شور خشکپاک وزن 900 گرم خشکپاک 1,680,000 15 خرداد 1,512,000 1,680,000
آجیل شور خشکپاک وزن 900 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل شور چاپار مقدار 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شور چاپار مقدار 450 گرم چاپار 960,000 4 فروردین 960,000 960,000
آجیل شور چاپار مقدار 450 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل شیرین خشکپاک وزن 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین خشکپاک وزن 450 گرم خشکپاک 800,000 27 خرداد 680,000 800,000
آجیل شیرین خشکپاک وزن 450 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین خشکپاک وزن 900 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین خشکپاک وزن 900 گرم خشکپاک 1,600,000 23 اردیبهشت 1,360,000 1,600,000
آجیل شیرین خشکپاک وزن 900 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,750,000 4 آبان 2,523,900 2,685,000
آجیل شیرین عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 1,894,100 14 شهریور 1,894,100 2,015,000
آجیل شیرین عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین هیرشا - 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین هیرشا - 450 گرم هیرشا 1,080,000 4 آبان 840,000 899,000
آجیل شیرین هیرشا - 450 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد ارگانیک: خیر
آجیل شیرین هیرشا - ۱ کیلو گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین هیرشا - ۱ کیلو گرم هیرشا 1,980,000 4 آبان 1,760,000 1,890,000
آجیل شیرین هیرشا - ۱ کیلو گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد ارگانیک: خیر
آجیل شیرین چاپار - 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین چاپار - 450 گرم چاپار 790,000 25 اردیبهشت 790,000 790,000
آجیل شیرین چاپار - 450 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل شیرین چاپار مقدار 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل شیرین چاپار مقدار 450 گرم چاپار 970,000 17 فروردین 970,000 970,000
آجیل شیرین چاپار مقدار 450 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل طلایی برتر - 150 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل طلایی برتر - 150 گرم برتر 347,000 27 خرداد 390,000 495,000
آجیل طلایی برتر - 150 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل طلایی برتر مقدار 450 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل طلایی برتر مقدار 450 گرم برتر 1,450,000 17 فروردین 1,309,800 1,450,000
آجیل طلایی برتر مقدار 450 گرم پوست: دارد چاشنی: دارد
آجیل عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 3,435,000 4 آبان 2,810,600 2,990,000
آجیل عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,700,000 30 شهریور 1,424,100 1,515,000
آجیل عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 2,124,400 10 شهریور 1,775,000 1,775,000
آجیل عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 1,466,400 14 مهر 1,363,000 1,450,000
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 830,000 4 آبان 690,900 735,000
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 500 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 1,200,000 4 آبان 1,024,600 1,090,000
آجیل مشکل گشا عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل ویژه نات ایت - مجموعه 7 عددی
خشکبار و آجیل
آجیل ویژه نات ایت - مجموعه 7 عددی نات ایت 1,121,400 4 آبان 975,000 975,000
آجیل ویژه نات ایت - مجموعه 7 عددی پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل پرشین مخلوط مانی مقدار 60 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل پرشین مخلوط مانی مقدار 60 گرم مانی 140,000 4 آبان 160,000 160,000
آجیل پرشین مخلوط مانی مقدار 60 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد ارگانیک: خیر
آجیل پرشین مخلوط مانی مقدار 65 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل پرشین مخلوط مانی مقدار 65 گرم مانی 160,000 5 شهریور 140,000 140,000
آجیل پرشین مخلوط مانی مقدار 65 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,950,000 4 آبان 1,635,600 1,740,000
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 2,950,000 4 آبان 2,425,200 2,580,000
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 3,700,000 4 آبان 3,252,400 3,460,000
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,970,000 4 آبان 1,635,600 1,740,000
آجیل چهار مغز شور عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل چهارمغز شور  عرشیا مقدار 750 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل چهارمغز شور عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 2,950,000 4 آبان 2,425,200 2,580,000
آجیل چهارمغز شور عرشیا مقدار 750 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آجیل گلپری عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
خشکبار و آجیل
آجیل گلپری عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 2,928,100 15 شهریور 2,928,100 3,115,000
آجیل گلپری عرشیا مقدار 1 کیلوگرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آجیل گلپری عرشیا مقدار 500 گرم
خشکبار و آجیل
آجیل گلپری عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 1,532,200 14 شهریور 1,532,200 1,630,000
آجیل گلپری عرشیا مقدار 500 گرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آلبالو ترش مانی - 150 گرم
خشکبار و آجیل
آلبالو ترش مانی - 150 گرم مانی 80,000 15 شهریور 70,000 80,000
آلبالو ترش مانی - 150 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آلبالو خشک هیرشا - 200 گرم
خشکبار و آجیل
آلبالو خشک هیرشا - 200 گرم هیرشا 180,000 4 آبان 135,000 135,000
آلبالو خشک هیرشا - 200 گرم پوست: ندارد چاشنی: دارد
آلبالو خشک گاخ - 100 گرم
خشکبار و آجیل
آلبالو خشک گاخ - 100 گرم گاخ 115,000 4 آبان 104,500 104,500
آلبالو خشک گاخ - 100 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد ارگانیک: بله
آلبالو خشک گاخ - 300 گرم
خشکبار و آجیل
آلبالو خشک گاخ - 300 گرم گاخ 270,000 4 آبان 260,000 260,000
آلبالو خشک گاخ - 300 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد ارگانیک: بله
آلو بخارا خشکپاک مقدار 400 گرم
خشکبار و آجیل
آلو بخارا خشکپاک مقدار 400 گرم خشکپاک 300,000 4 آبان 260,000 260,000
آلو بخارا خشکپاک مقدار 400 گرم پوست: ندارد چاشنی: ندارد
آلو خشک فرینو -  35 گرم
خشکبار و آجیل
آلو خشک فرینو - 35 گرم فرینو 85,000 4 آبان 85,000 85,000
آلو خشک فرینو - 35 گرم پوست: ندارد چاشنی: دارد ارگانیک: خیر
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 600 گرم
خشکبار و آجیل
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 600 گرم خشکپاک 306,000 4 آبان 229,000 229,000
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 600 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد
آلو شابلون خشک میوس - 25 گرم
خشکبار و آجیل
آلو شابلون خشک میوس - 25 گرم میوس 78,000 1 آبان 78,000 78,000
آلو شابلون خشک میوس - 25 گرم پوست: دارد چاشنی: ندارد ارگانیک: بله
مجموع موارد: 505 عدد در 11 صفحه
قیمت خشکبار و آجیل
پسته احمد آقایی شور آجیکس - 400 گرم
قیمت: 720,000 ریال
قیمت: 720,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و آجیل
میوه خشک میوس - 500 گرم
قیمت: 1,673,000 ریال
قیمت: 1,673,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و آجیل
خرما پیارم عرشیا مقدار 250 گرم
قیمت: 316,000 ریال
قیمت: 316,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و آجیل
خرمای بدون هسته مانی وزن 160 گرم
قیمت: 240,000 ریال
قیمت: 240,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و آجیل
انجیر خشک پیستاکا - 200 گرم
قیمت: 560,000 ریال
قیمت: 560,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و آجیل
بادام شور خشکپاک مقدار 200 گرم
قیمت: 426,000 ریال
قیمت: 426,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و آجیل
بادام هندی شور عرشیا 1 کیلوگرم
قیمت: 3,100,000 ریال
قیمت: 3,100,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و آجیل
انبه خشک میوس - 250 گرم
قیمت: 1,606,000 ریال
قیمت: 1,606,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و آجیل
آجیل چهار مغز خام عرشیا مقدار 500 گرم
قیمت: 1,950,000 ریال
قیمت: 1,950,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت خشکبار و آجیل
انجیر شیرازی اعلا عرشیا مقدار 750 گرم
قیمت: 1,630,000 ریال
قیمت: 1,630,000 ریال
مشاهده اطلاعات