قیمت لواشک، برگه و آلوچه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 120 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 120 گرم خشکپاک 113,500 4 آبان 65,500 65,500
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 120 گرم مزه: ترش
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 180 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 180 گرم خشکپاک 112,000 2 آبان 89,000 112,000
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 180 گرم مزه: ترش
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 90  گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 90 گرم خشکپاک 85,000 31 مرداد 49,000 49,000
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 90 گرم مزه: ترش
آلبالو ترش مانی وزن 65 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش مانی وزن 65 گرم مانی 40,000 8 مرداد 40,000 40,000
آلبالو ترش مانی وزن 65 گرم مزه: ترش
آلبالو خشک برتر مقدار 50 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو خشک برتر مقدار 50 گرم برتر 59,000 18 شهریور 57,000 59,000
آلبالو خشک برتر مقدار 50 گرم مزه: ترش
آلبالو خشک ترش خشکپاک مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو خشک ترش خشکپاک مقدار 300 گرم خشکپاک 283,000 2 آبان 153,000 180,000
آلبالو خشک ترش خشکپاک مقدار 300 گرم مزه: ترش
آلو بخارا برتر مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا برتر مقدار 300 گرم برتر 247,000 9 مهر 248,000 248,000
آلو بخارا برتر مقدار 300 گرم مزه: ملس
آلو بخارا سحرخیز مقدار 400 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا سحرخیز مقدار 400 گرم سحرخیز 299,000 24 مهر 353,000 392,000
آلو بخارا سحرخیز مقدار 400 گرم مزه: ملس
آلو بخارا عرشیا مقدار 500 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 385,000 4 آبان 285,000 310,000
آلو بخارا عرشیا مقدار 500 گرم مزه: شیرین
آلو بخارا عرشیا مقدار 750 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 550,000 4 آبان 435,000 435,000
آلو بخارا عرشیا مقدار 750 گرم مزه: شیرین
آلو بخارا چاپار مقدار 400 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا چاپار مقدار 400 گرم چاپار 350,000 2 آبان 350,000 350,000
آلو بخارا چاپار مقدار 400 گرم مزه: ملس
آلو برتر مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو برتر مقدار 300 گرم برتر 248,000 19 مرداد 216,900 248,000
آلو برتر مقدار 300 گرم مزه: ملس
آلو زرد خشکپاک مقدار 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو زرد خشکپاک مقدار 450 گرم خشکپاک 250,000 25 خرداد 250,000 250,000
آلو زرد خشکپاک مقدار 450 گرم مزه: ملس
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 250 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 250 گرم خشکپاک 123,000 22 تیر 123,000 123,000
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 250 گرم مزه: ترش
آلو سانتریزه خشکپاک مقدار 250 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو سانتریزه خشکپاک مقدار 250 گرم خشکپاک 95,000 14 شهریور 95,000 95,000
آلو سانتریزه خشکپاک مقدار 250 گرم مزه: ترش
آلو طرقبه عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو طرقبه عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 1,565,000 4 آبان 1,190,000 1,190,000
آلو طرقبه عرشیا مقدار 1 کیلوگرم مزه: ملس
آلوچه بدون هسته  مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 15 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 15 عددی گلین 225,000 2 آبان 150,000 150,000
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 15 عددی مزه: ملس
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 10 عددی گلین 150,000 2 آبان 150,000 150,000
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 10 عددی مزه: ملس
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 40 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 40 عددی گلین 600,000 2 آبان 600,000 600,000
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 40 عددی مزه: ملس
آلوچه ترش 125 - 100 گرم بسته 16 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه ترش 125 - 100 گرم بسته 16 عددی 125 480,000 2 آبان 480,000 480,000
آلوچه ترش 125 - 100 گرم بسته 16 عددی مزه: ترش
آلوچه ترش آلو ترشین - ۸۱ گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه ترش آلو ترشین - ۸۱ گرم متفرقه 50,000 2 آبان 50,000 50,000
آلوچه ترش آلو ترشین - ۸۱ گرم مزه: ترش
آلوچه ترش مزمز مقدار 60 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه ترش مزمز مقدار 60 گرم مزمز 40,000 2 آبان 30,000 30,000
آلوچه ترش مزمز مقدار 60 گرم مزه: ترش
آلوچه طلایی برتر مقدار 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه طلایی برتر مقدار 450 گرم برتر 220,000 14 شهریور 220,000 228,000
آلوچه طلایی برتر مقدار 450 گرم مزه: ملس
آلوچه عرشیا مقدار 250 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه عرشیا مقدار 250 گرم متفرقه 149,000 4 آبان 115,000 130,000
آلوچه عرشیا مقدار 250 گرم مزه: ترش
برگ قیسی مانی - 190 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
برگ قیسی مانی - 190 گرم مانی 180,000 2 آبان 160,000 171,000
برگ قیسی مانی - 190 گرم مزه: شیرین
برگه قیصی برتر مقدار 180 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
برگه قیصی برتر مقدار 180 گرم برتر 150,000 4 فروردین 148,500 150,000
برگه قیصی برتر مقدار 180 گرم مزه: ترش
برگه قیصی برتر مقدار 400 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
برگه قیصی برتر مقدار 400 گرم برتر 375,000 4 فروردین 356,300 375,000
برگه قیصی برتر مقدار 400 گرم مزه: ترش
برگه قیصی برتر مقدار 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
برگه قیصی برتر مقدار 450 گرم برتر 345,000 17 فروردین 345,000 345,000
برگه قیصی برتر مقدار 450 گرم مزه: ملس
قیسی خشکپاک مقدار 330 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
قیسی خشکپاک مقدار 330 گرم خشکپاک 370,000 2 آبان 295,000 295,000
قیسی خشکپاک مقدار 330 گرم مزه: ملس
قیصی عرشیا مقدار 750 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
قیصی عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 760,000 29 شهریور 665,000 690,000
قیصی عرشیا مقدار 750 گرم مزه: شیرین
لواشک آلبالو  و سیب خشکپاک مقدار 90 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک آلبالو و سیب خشکپاک مقدار 90 گرم خشکپاک 39,500 7 اردیبهشت 39,500 39,500
لواشک آلبالو و سیب خشکپاک مقدار 90 گرم مزه: ترش
لواشک آلو  و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک آلو و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم خشکپاک 177,000 4 آبان 151,000 151,000
لواشک آلو و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم مزه: ترش
لواشک انار و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک انار و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم خشکپاک 177,000 2 آبان 130,000 177,000
لواشک انار و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم مزه: ترش
لواشک ترشین - 200 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک ترشین - 200 گرم متفرقه 150,000 2 آبان 150,000 150,000
لواشک ترشین - 200 گرم مزه: ترش
لواشک ترشین چند طعم - 50 گرم مجموعه 4 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک ترشین چند طعم - 50 گرم مجموعه 4 عددی متفرقه 180,000 2 آبان 180,000 180,000
لواشک ترشین چند طعم - 50 گرم مجموعه 4 عددی مزه: ملس
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 350 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 350 گرم جنگلی 280,000 2 آبان 180,000 180,000
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 350 گرم مزه: ملس
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم جنگلی 136,000 31 مرداد 170,000 170,000
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم مزه: ترش
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها بسته 20 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها بسته 20 عددی جنگلی 88,000 14 شهریور 77,000 88,000
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها بسته 20 عددی مزه: ملس
لواشک زرد آلو خشکپاک مقدار 360 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک زرد آلو خشکپاک مقدار 360 گرم خشکپاک 177,000 4 آبان 151,000 151,000
لواشک زرد آلو خشکپاک مقدار 360 گرم مزه: ملس
لواشک سیب آلو ترشین - ۲۷ گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک سیب آلو ترشین - ۲۷ گرم متفرقه 25,000 2 آبان 25,000 25,000
لواشک سیب آلو ترشین - ۲۷ گرم مزه: ترش
لواشک سیب آلو ترشین بسته 5 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک سیب آلو ترشین بسته 5 عددی متفرقه 125,000 2 آبان 125,000 125,000
لواشک سیب آلو ترشین بسته 5 عددی مزه: ترش
لواشک سیب آلو ترشین بسته 3عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک سیب آلو ترشین بسته 3عددی متفرقه 135,000 2 آبان 135,000 135,000
لواشک سیب آلو ترشین بسته 3عددی مزه: ملس
لواشک سیب انار ترشین - ۲۷ گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک سیب انار ترشین - ۲۷ گرم متفرقه 25,000 2 آبان 25,000 25,000
لواشک سیب انار ترشین - ۲۷ گرم مزه: ترش
لواشک سیب انار ترشین بسته 3عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک سیب انار ترشین بسته 3عددی متفرقه 135,000 2 آبان 135,000 135,000
لواشک سیب انار ترشین بسته 3عددی مزه: ملس
لواشک سیب قره قروت ترشین - ۵۰ گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک سیب قره قروت ترشین - ۵۰ گرم متفرقه 45,000 2 آبان 45,000 45,000
لواشک سیب قره قروت ترشین - ۵۰ گرم مزه: ترش
لواشک سیب قره قروت ترشین بسته 2 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک سیب قره قروت ترشین بسته 2 عددی متفرقه 90,000 2 آبان 90,000 90,000
لواشک سیب قره قروت ترشین بسته 2 عددی مزه: ترش
لواشک سیب قره قروت ترشین بسته 5 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک سیب قره قروت ترشین بسته 5 عددی متفرقه 225,000 2 آبان 225,000 225,000
لواشک سیب قره قروت ترشین بسته 5 عددی مزه: ترش
لواشک فامیلیا سیب زرد آلو ترشین  بسته 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک فامیلیا سیب زرد آلو ترشین  بسته 10 عددی متفرقه 700,000 1 آبان 700,000 700,000
لواشک فامیلیا سیب زرد آلو ترشین  بسته 10 عددی مزه: ملس
لواشک فامیلیا سیب قره قروت ترشین - ۹۰ گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک فامیلیا سیب قره قروت ترشین - ۹۰ گرم متفرقه 70,000 2 آبان 70,000 70,000
لواشک فامیلیا سیب قره قروت ترشین - ۹۰ گرم مزه: ترش
لواشک قره قروت فامیلیا ترشین  بسته 15 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک قره قروت فامیلیا ترشین بسته 15 عددی متفرقه 1,050,000 2 آبان 1,050,000 1,050,000
لواشک قره قروت فامیلیا ترشین بسته 15 عددی مزه: ترش
مجموع موارد: 75 عدد در 2 صفحه
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 180 گرم
قیمت: 112,000 ریال
قیمت: 112,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
لواشک ترشین چند طعم - 50 گرم مجموعه 4 عددی
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
لواشک پذیرایی جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 180,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا عرشیا مقدار 500 گرم
قیمت: 385,000 ریال
قیمت: 385,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم آلبالو - 30 گرم بسته 10 عددی
قیمت: 200,000 ریال
قیمت: 200,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 250 گرم
قیمت: 123,000 ریال
قیمت: 123,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم آلو مجموعه 10 عددی
قیمت: 396,000 ریال
قیمت: 396,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
برگه قیصی برتر مقدار 180 گرم
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 150,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
لواشک قره قروت فامیلیا ترشین بسته 15 عددی
قیمت: 1,050,000 ریال
قیمت: 1,050,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 90 گرم
قیمت: 85,000 ریال
قیمت: 85,000 ریال
مشاهده اطلاعات