قیمت گچ و آهک

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آهک سیمان شرق
آهک
آهک سیمان شرق تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک سیمان شرق واحد: کیسه نوع بسته بندی: کیسه 20 کیلویی
آهک سیمان شرق سیلو
آهک
آهک سیمان شرق سیلو تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک سیمان شرق سیلو واحد: تن نوع بسته بندی: فله
آهک سیمان شرق، لودر
آهک
آهک سیمان شرق، لودر تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک سیمان شرق، لودر واحد: تن نوع بسته بندی: فله
آهک قم
آهک
آهک قم تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک قم واحد: کیسه نوع بسته بندی: کیسه 17 کیلویی
آهک هیدراته
آهک
آهک هیدراته تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک هیدراته واحد: کیسه نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
آهک پودری
آهک
آهک پودری تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک پودری واحد: تن کیفیت: درجه 2 نوع بسته بندی: فله
آهک پودری
آهک
آهک پودری تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک پودری واحد: تن نوع بسته بندی: فله
آهک پودری (آسیاب شده)
آهک
آهک پودری (آسیاب شده) 2,300,000 3 فروردین 2,300,000 2,300,000
آهک پودری (آسیاب شده) واحد: تن نوع بسته بندی: فله
آهک پودری (آسیاب شده)
آهک
آهک پودری (آسیاب شده) 110,000 3 فروردین 110,000 110,000
آهک پودری (آسیاب شده) واحد: کیسه نوع بسته بندی: کیسه 30 کیلویی
آهک کلوخه
آهک
آهک کلوخه 1,700,000 3 فروردین 1,700,000 1,700,000
آهک کلوخه واحد: تن نوع بسته بندی: فله
آهک کلوخه
آهک
آهک کلوخه 67,000 3 فروردین 67,000 67,000
آهک کلوخه واحد: کیسه نوع بسته بندی: کیسه 15 کیلویی
آهک کلوخه
آهک
آهک کلوخه 57,000 3 فروردین 57,000 57,000
آهک کلوخه واحد: کیسه نوع بسته بندی: کیسه 10 کیلویی
آهک کلوخی
آهک
آهک کلوخی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک کلوخی واحد: تن کیفیت: درجه 1 نوع بسته بندی: فله
آهک کلوخی
آهک
آهک کلوخی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک کلوخی واحد: تن نوع بسته بندی: فله
آهک کلوخی و پودری
آهک
آهک کلوخی و پودری تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
آهک کلوخی و پودری واحد: تن کیفیت: درجه 3 نوع بسته بندی: فله
ضایعات هیدراته
آهک
ضایعات هیدراته تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
ضایعات هیدراته واحد: تن نوع بسته بندی: فله
گچ
گچ
گچ تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 5 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ آهوان سمنان
گچ
گچ آهوان سمنان 56,000 3 فروردین 56,000 56,000
گچ آهوان سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 33 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ آهوان سمنان
گچ
گچ آهوان سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ آهوان سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ آیینه
گچ
گچ آیینه تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ آیینه مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ ابریشم
گچ
گچ ابریشم تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ ابریشم مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ ابریشم
گچ
گچ ابریشم 52,000 3 فروردین 52,000 52,000
گچ ابریشم مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 33 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ ارزنده سمنان
گچ
گچ ارزنده سمنان 54,000 3 فروردین 54,000 54,000
گچ ارزنده سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ بارز سمنان
گچ
گچ بارز سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ بارز سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ بارز سمنان
گچ
گچ بارز سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ بارز سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 33 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ برنا (میکرونیزه)
گچ
گچ برنا (میکرونیزه) تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ برنا (میکرونیزه) مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ بلور ساوه
گچ
گچ بلور ساوه تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ بلور ساوه مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ بلور ساوه
گچ
گچ بلور ساوه تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ بلور ساوه مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ تابان سمنان
گچ
گچ تابان سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ تابان سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ تندیس سمنان
گچ
گچ تندیس سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ تندیس سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ توچال
گچ
گچ توچال تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ توچال مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ ثمین
گچ
گچ ثمین تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ ثمین مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ جبل تهران
گچ
گچ جبل تهران تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ جبل تهران مصارف: زیرکار نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ جبل تهران
گچ
گچ جبل تهران تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ جبل تهران مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ جبل تهران (الک شده)
گچ
گچ جبل تهران (الک شده) تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ جبل تهران (الک شده) مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ جم سمنان
گچ
گچ جم سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ جم سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ حریر سمنان
گچ
گچ حریر سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ حریر سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 33 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ حریر سمنان
گچ
گچ حریر سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ حریر سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ خورشید
گچ
گچ خورشید تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ خورشید مصارف: سفیدکاری نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ خورشید
گچ
گچ خورشید تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ خورشید مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 33 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ خورشید رحیمی مشهد
گچ
گچ خورشید رحیمی مشهد تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ خورشید رحیمی مشهد مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ درسا سمنان
گچ
گچ درسا سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ درسا سمنان مصارف: سفیدکاری، پرداخت، ابزارزنی نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ دنا سمنان
گچ
گچ دنا سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ دنا سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ دوسا سمنان
گچ
گچ دوسا سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ دوسا سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ دوساب تهران
گچ
گچ دوساب تهران تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ دوساب تهران مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ رازی سمنان
گچ
گچ رازی سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ رازی سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ رازی سمنان
گچ
گچ رازی سمنان تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ رازی سمنان مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ رنگین کمان گرمسار
گچ
گچ رنگین کمان گرمسار تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ رنگین کمان گرمسار مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 30 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ رنگین کمان گرمسار
گچ
گچ رنگین کمان گرمسار تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ رنگین کمان گرمسار مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
گچ زمرد
گچ
گچ زمرد تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
گچ زمرد مصارف: روکار (سفیدکاری) نوع ارایه: پاکت 40 کیلویی محل تحویل: درب کارخانه
مجموع موارد: 120 عدد در 3 صفحه