قیمت فوم پلی اتیلن

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
فوم پلی اتیلن 1 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 1 میل رولی 12,500 23 تیر 8,600 8,600
فوم پلی اتیلن 1 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 300 مترمربع (عرض 1 متر * طول 300 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای 1,700,000 23 تیر 990,000 990,000
فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی 60,000 3 فروردین 60,000 60,000
فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 10 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 10 میل رولی 75,000 23 تیر 51,300 51,300
فوم پلی اتیلن 10 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 12 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 12 سانت ورقه ای 2,000,000 23 تیر 1,441,000 1,441,000
فوم پلی اتیلن 12 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 12 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 12 میل رولی 72,600 3 فروردین 72,600 72,600
فوم پلی اتیلن 12 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 15 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 15 میل رولی 120,000 23 تیر 81,400 81,400
فوم پلی اتیلن 15 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 2 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 2 میل رولی 17,500 23 تیر 12,000 12,000
فوم پلی اتیلن 2 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 150 مترمربع (عرض 1 متر * طول 150 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 20 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 20 میل رولی 155,000 23 تیر 105,000 105,000
فوم پلی اتیلن 20 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 25 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 25 میل رولی 195,000 23 تیر 132,000 132,000
فوم پلی اتیلن 25 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 3 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 3 میل رولی 24,000 23 تیر 17,000 17,000
فوم پلی اتیلن 3 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 100 مترمربع (عرض 1 متر * طول 100 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 30 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 30 میل رولی 235,000 23 تیر 160,000 160,000
فوم پلی اتیلن 30 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 35 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 35 میل رولی 270,000 23 تیر 187,000 187,000
فوم پلی اتیلن 35 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای 630,000 23 تیر 430,000 430,000
فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 4 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 4 میل رولی 30,000 23 تیر 21,500 21,500
فوم پلی اتیلن 4 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 80 مترمربع (عرض 1 متر * طول 80 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای 780,000 23 تیر 538,000 538,000
فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 5 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 5 میل رولی 36,000 23 تیر 24,800 24,800
فوم پلی اتیلن 5 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای 940,000 23 تیر 648,000 648,000
فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 6 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 6 میل رولی 44,000 23 تیر 38,300 38,300
فوم پلی اتیلن 6 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای 1,100,000 23 تیر 758,000 758,000
فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای 1,250,000 23 تیر 868,000 868,000
فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای واحد: برگ ابعاد (متر): 2*1 دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
فوم پلی اتیلن 8 میل رولی
فوم پلی اتیلن
فوم پلی اتیلن 8 میل رولی 60,000 23 تیر 41,400 41,400
فوم پلی اتیلن 8 میل رولی واحد: مترمربع ابعاد (متر): 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر) دانسیته: بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب
مجموع موارد: 23 عدد در 1 صفحه