قیمت فوم ورقه ای

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
فوم ورقه ای (پلاستوفوم)
فوم ورقه ای
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) 35,000 14 اردیبهشت 28,000 28,000
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) واحد: ورق ابعاد (cm): 200 × 100 × 1 وزن (گرم): - تراکم: دانسیته 7 توضیحات: کندسوز
فوم ورقه ای (پلاستوفوم)
فوم ورقه ای
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) 36,000 14 اردیبهشت 30,000 30,000
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) واحد: ورق ابعاد (cm): 200 × 100 × 1 وزن (گرم): - تراکم: دانسیته 7.5 توضیحات: کندسوز
فوم ورقه ای (پلاستوفوم)
فوم ورقه ای
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) 38,000 14 اردیبهشت 36,000 36,000
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) واحد: ورق ابعاد (cm): 200 × 100 × 1 وزن (گرم): - تراکم: دانسیته 9 توضیحات: کندسوز
فوم ورقه ای (پلاستوفوم)
فوم ورقه ای
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) 40,000 3 فروردین 40,000 40,000
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) واحد: ورق ابعاد (cm): 200 × 100 × 1 وزن (گرم): - تراکم: دانسیته 10 توضیحات: کندسوز
فوم ورقه ای (پلاستوفوم)
فوم ورقه ای
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) 47,500 3 فروردین 47,500 47,500
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) واحد: ورق ابعاد (cm): 200 × 100 × 1 وزن (گرم): - تراکم: دانسیته 12 توضیحات: کندسوز
فوم ورقه ای (پلاستوفوم)
فوم ورقه ای
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) 58,000 3 فروردین 58,000 58,000
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) واحد: ورق ابعاد (cm): 200 × 100 × 1 وزن (گرم): - تراکم: دانسیته 15 توضیحات: کندسوز
فوم ورقه ای (پلاستوفوم)
فوم ورقه ای
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) 79,000 3 فروردین 79,000 79,000
فوم ورقه ای (پلاستوفوم) واحد: ورق ابعاد (cm): 200 × 100 × 1 وزن (گرم): - تراکم: دانسیته 20 توضیحات: کندسوز
مجموع موارد: 7 عدد در 1 صفحه