قیمت کارتن پلاست

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
کارتن پلاست رولی 350 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست رولی 350 گرمی 50,000 3 فروردین 50,000 50,000
کارتن پلاست رولی 350 گرمی واحد: متر مربع ضخامت (mm): 2 مشخصات رول: هر رول 100 مترمربع جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 350 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 50 متر ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
کارتن پلاست رولی 450 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست رولی 450 گرمی 61,000 3 فروردین 61,000 61,000
کارتن پلاست رولی 450 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 3 مشخصات رول: هر رول 100 مترمربع جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 450 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 50 متر ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
کارتن پلاست ورقه ای 1000 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست ورقه ای 1000 گرمی 137,000 3 فروردین 137,000 137,000
کارتن پلاست ورقه ای 1000 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 5 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 1000 گرم ابعاد رول: عرض 1 متر * طول 2 متر
کارتن پلاست ورقه ای 1200 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست ورقه ای 1200 گرمی 168,000 3 فروردین 168,000 168,000
کارتن پلاست ورقه ای 1200 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 6 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 1600 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 2 متر
کارتن پلاست ورقه ای 2000 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست ورقه ای 2000 گرمی 284,000 3 فروردین 284,000 284,000
کارتن پلاست ورقه ای 2000 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 10 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 2000 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 2 متر
کارتن پلاست ورقه ای 800 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاست ورقه ای 800 گرمی 121,000 3 فروردین 121,000 121,000
کارتن پلاست ورقه ای 800 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 4 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 800 گرم ابعاد رول: عرض 1 متر * طول 2 متر
کارتن پلاسترولی 300 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاسترولی 300 گرمی 40,000 3 فروردین 40,000 40,000
کارتن پلاسترولی 300 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 2 مشخصات رول: هر رول 100 مترمربع جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 300 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 50 متر ابعاد ورقه ای (عرض 1 * طول 2)
کارتن پلاستورقه ای 1600 گرمی
کارتن پلاست
کارتن پلاستورقه ای 1600 گرمی 219,000 3 فروردین 219,000 219,000
کارتن پلاستورقه ای 1600 گرمی واحد: مترمربع ضخامت (mm): 8 مشخصات رول: جنس پلی پروپلین انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی و .. وزن هر مترمربع 1600 گرم ابعاد رول: عرض 2 متر * طول 2 متر
مجموع موارد: 8 عدد در 1 صفحه