قیمت پشم سنگ

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
پشم سنگ 3 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 3 سانت تخته ای 120,000 3 فروردین 120,000 120,000
پشم سنگ 3 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 1 دانسیته: 50 ابعاد: 16 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ پانلی هربسته 11.52 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 3 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 3 سانت تخته ای 150,000 3 فروردین 150,000 150,000
پشم سنگ 3 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 1 دانسیته: 80 ابعاد: 16 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ پانلی هربسته 11.52 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 50 ابعاد: 10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ پانلی هربسته 7.2 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 230,000 3 فروردین 230,000 230,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 80 ابعاد: 10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ تخته ای هربسته 7.2 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 100 ابعاد: 10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ تخته ای هربسته 7.2 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 350,000 3 فروردین 350,000 350,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 120 ابعاد: 10 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ تخته ای هربسته 7.2 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت تخته ای
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت تخته ای 490,000 3 فروردین 490,000 490,000
پشم سنگ 5 سانت تخته ای واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 150 ابعاد: 7 برگ به ابعاد: عرض 1.2متر * طول 0.6 متر مشخصات: پشم سنگ تخته ای هربسته 5.04 مترمربع نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت توری دار
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت توری دار 310,000 3 فروردین 310,000 310,000
پشم سنگ 5 سانت توری دار واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 80 ابعاد: عرض 1.2متر * طول 5 متر مشخصات: پشم سنگ پتویی هربسته 6 مترمربع یک سمت توری مرغی چشمه 3/4 نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار واحد: متر مربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 30 ابعاد: عرض 1.2متر * طول 10 متر مشخصات: پشم سنگ پتویی هر رول 12 مترمربع روکش روکش کاغذ کرافت نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی
پشم سنگ
پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی 120,000 3 فروردین 120,000 120,000
پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی واحد: مترمربع برند: سپاهان اصفهان ضخامت (اینچ): 2 دانسیته: 30 ابعاد: عرض 1.2متر * طول 10 متر مشخصات: پشم سنگ پتویی هر رول 12 مترمربع روکش روکش کاغذ کرافت نقطه ذوب 1300 درجه سانتی گراد
مجموع موارد: 10 عدد در 1 صفحه