قیمت شن و ماسه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
شن
شن و ماسه
شن 590,000 30 مهر 155,000 155,000
شن واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
شن
شن و ماسه
شن 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
شن واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
شن
شن و ماسه
شن 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
شن واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
شن و ماسه مخلوط
شن و ماسه
شن و ماسه مخلوط 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
شن و ماسه مخلوط واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
شن و ماسه مخلوط
شن و ماسه
شن و ماسه مخلوط 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
شن و ماسه مخلوط واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه خاکی
شن و ماسه
ماسه خاکی 580,000 30 مهر 110,000 110,000
ماسه خاکی واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه خاکی
شن و ماسه
ماسه خاکی 140,000 3 فروردین 140,000 140,000
ماسه خاکی واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه خاکی
شن و ماسه
ماسه خاکی 140,000 3 فروردین 140,000 140,000
ماسه خاکی واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه دوبار شور
شن و ماسه
ماسه دوبار شور 205,000 3 فروردین 205,000 205,000
ماسه دوبار شور واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه دوبار شور
شن و ماسه
ماسه دوبار شور 205,000 3 فروردین 205,000 205,000
ماسه دوبار شور واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه دوبار شور ویژه
شن و ماسه
ماسه دوبار شور ویژه 180,000 3 فروردین 180,000 180,000
ماسه دوبار شور ویژه واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه دوبارشور طبیعی (بتن)
شن و ماسه
ماسه دوبارشور طبیعی (بتن) 690,000 30 مهر 185,000 185,000
ماسه دوبارشور طبیعی (بتن) واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه شکسته
شن و ماسه
ماسه شکسته 580,000 30 مهر 155,000 155,000
ماسه شکسته واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه شکسته
شن و ماسه
ماسه شکسته 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ماسه شکسته واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه شکسته
شن و ماسه
ماسه شکسته 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ماسه شکسته واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه کفی
شن و ماسه
ماسه کفی 580,000 30 مهر 150,000 150,000
ماسه کفی واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه کفی
شن و ماسه
ماسه کفی 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
ماسه کفی واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه کفی
شن و ماسه
ماسه کفی 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
ماسه کفی واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
مخلوط شن و ماسه دوبارشور(بتن)
شن و ماسه
مخلوط شن و ماسه دوبارشور(بتن) 500,000 21 مرداد 180,000 180,000
مخلوط شن و ماسه دوبارشور(بتن) واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
مخلوط شن و ماسه شکسته
شن و ماسه
مخلوط شن و ماسه شکسته 590,000 30 مهر 160,000 160,000
مخلوط شن و ماسه شکسته واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
مجموع موارد: 20 عدد در 1 صفحه