قیمت شن و ماسه

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
پوکه عدسی و نخودی فندقی
پوکه
پوکه عدسی و نخودی فندقی 650,000 16 خرداد 400,000 400,000
پوکه عدسی و نخودی فندقی واحد: مترمکعب تحویل: بیجار
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1)
پوکه
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1) 750,000 24 اسفند 400,000 400,000
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1) واحد: مترمکعب تحویل: نوبران
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1)
پوکه
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1) 900,000 24 اسفند 500,000 500,000
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن1) واحد: مترمکعب تحویل: قروه
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن2)
پوکه
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن2) 850,000 24 اسفند 450,000 450,000
پوکه عدسی و نخودی فندقی (معدن2) واحد: مترمکعب تحویل: قروه
پوکه معدنی بادامی
پوکه
پوکه معدنی بادامی 500,000 16 خرداد 350,000 350,000
پوکه معدنی بادامی واحد: مترمکعب تحویل: بیجار
پوکه معدنی بادامی(معدن1)
پوکه
پوکه معدنی بادامی(معدن1) 650,000 24 اسفند 350,000 350,000
پوکه معدنی بادامی(معدن1) واحد: مترمکعب تحویل: نوبران
پوکه معدنی بادامی(معدن1)
پوکه
پوکه معدنی بادامی(معدن1) 850,000 24 اسفند 450,000 450,000
پوکه معدنی بادامی(معدن1) واحد: مترمکعب تحویل: قروه
پوکه معدنی بادامی(معدن2)
پوکه
پوکه معدنی بادامی(معدن2) 800,000 24 اسفند 400,000 400,000
پوکه معدنی بادامی(معدن2) واحد: مترمکعب تحویل: قروه
شن
شن و ماسه
شن 1,150,000 1 خرداد 155,000 155,000
شن واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
شن
شن و ماسه
شن 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
شن واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
شن
شن و ماسه
شن 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
شن واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
شن و ماسه مخلوط
شن و ماسه
شن و ماسه مخلوط 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
شن و ماسه مخلوط واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
شن و ماسه مخلوط
شن و ماسه
شن و ماسه مخلوط 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
شن و ماسه مخلوط واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه خاکی
شن و ماسه
ماسه خاکی 1,050,000 1 خرداد 110,000 110,000
ماسه خاکی واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه خاکی
شن و ماسه
ماسه خاکی 140,000 3 فروردین 140,000 140,000
ماسه خاکی واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه خاکی
شن و ماسه
ماسه خاکی 140,000 3 فروردین 140,000 140,000
ماسه خاکی واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه دوبار شور
شن و ماسه
ماسه دوبار شور 205,000 3 فروردین 205,000 205,000
ماسه دوبار شور واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه دوبار شور
شن و ماسه
ماسه دوبار شور 205,000 3 فروردین 205,000 205,000
ماسه دوبار شور واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه دوبار شور ویژه
شن و ماسه
ماسه دوبار شور ویژه 180,000 3 فروردین 180,000 180,000
ماسه دوبار شور ویژه واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه دوبارشور طبیعی (بتن)
شن و ماسه
ماسه دوبارشور طبیعی (بتن) 1,200,000 21 فروردین 185,000 185,000
ماسه دوبارشور طبیعی (بتن) واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه شکسته
شن و ماسه
ماسه شکسته 1,100,000 21 فروردین 155,000 155,000
ماسه شکسته واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه شکسته
شن و ماسه
ماسه شکسته 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ماسه شکسته واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه شکسته
شن و ماسه
ماسه شکسته 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
ماسه شکسته واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه کفی
شن و ماسه
ماسه کفی 1,050,000 21 فروردین 150,000 150,000
ماسه کفی واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه کفی
شن و ماسه
ماسه کفی 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
ماسه کفی واحد: تن نوع: شن و ماسه طبیعی نوع ارسال: کامیون 15 تن
ماسه کفی
شن و ماسه
ماسه کفی 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
ماسه کفی واحد: تن نوع: شن و ماسه شکسته نوع ارسال: کامیون 15 تن
مخلوط شن و ماسه دوبارشور(بتن)
شن و ماسه
مخلوط شن و ماسه دوبارشور(بتن) 1,200,000 1 خرداد 180,000 180,000
مخلوط شن و ماسه دوبارشور(بتن) واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
مخلوط شن و ماسه شکسته
شن و ماسه
مخلوط شن و ماسه شکسته 1,150,000 1 خرداد 160,000 160,000
مخلوط شن و ماسه شکسته واحد: تن نوع ارسال: کامیون 15 تن
مجموع موارد: 28 عدد در 1 صفحه