قیمت سنگ گرانیت

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
گرانیت بروجرد
سنگ گرانیت
گرانیت بروجرد 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
گرانیت بروجرد ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت تایباد
سنگ گرانیت
گرانیت تایباد 500,000 3 فروردین 500,000 500,000
گرانیت تایباد ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت تکاب
سنگ گرانیت
گرانیت تکاب 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
گرانیت تکاب ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت خرمدره بژ
سنگ گرانیت
گرانیت خرمدره بژ 340,000 3 فروردین 340,000 340,000
گرانیت خرمدره بژ ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت دانه اناری
سنگ گرانیت
گرانیت دانه اناری 560,000 3 فروردین 560,000 560,000
گرانیت دانه اناری ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت دودی خرمدره
سنگ گرانیت
گرانیت دودی خرمدره 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
گرانیت دودی خرمدره ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت سبز کاهویی بیرجند
سنگ گرانیت
گرانیت سبز کاهویی بیرجند 1,000,000 3 فروردین 1,000,000 1,000,000
گرانیت سبز کاهویی بیرجند ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت قرمز یزد
سنگ گرانیت
گرانیت قرمز یزد 70000-100000 3 فروردین 70000-100000 70000-100000
گرانیت قرمز یزد ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نطنز طوسی
سنگ گرانیت
گرانیت نطنز طوسی 30000-34000 3 فروردین 30000-34000 30000-34000
گرانیت نطنز طوسی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نطنز مشکی
سنگ گرانیت
گرانیت نطنز مشکی 45000-75000 3 فروردین 45000-75000 45000-75000
گرانیت نطنز مشکی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نقرآبی زنجان
سنگ گرانیت
گرانیت نقرآبی زنجان 400,000 3 فروردین 400,000 400,000
گرانیت نقرآبی زنجان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نهبندان آستان
سنگ گرانیت
گرانیت نهبندان آستان 370,000 3 فروردین 370,000 370,000
گرانیت نهبندان آستان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نهبندان کرم پرتقالی
سنگ گرانیت
گرانیت نهبندان کرم پرتقالی 600,000 3 فروردین 600,000 600,000
گرانیت نهبندان کرم پرتقالی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مجموع موارد: 13 عدد در 1 صفحه