قیمت سنگ مرمریت

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
مرمریت آباده
سنگ مرمریت
مرمریت آباده 32000-45000 3 فروردین 32000-45000 32000-45000
مرمریت آباده ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت ارسنجان
سنگ مرمریت
مرمریت ارسنجان 32000-44000 3 فروردین 32000-44000 32000-44000
مرمریت ارسنجان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت بجستان
سنگ مرمریت
مرمریت بجستان 33000-36000 3 فروردین 33000-36000 33000-36000
مرمریت بجستان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت جوشقان
سنگ مرمریت
مرمریت جوشقان 27000-37000 3 فروردین 27000-37000 27000-37000
مرمریت جوشقان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت خوبسنگان
سنگ مرمریت
مرمریت خوبسنگان 43000-53000 3 فروردین 43000-53000 43000-53000
مرمریت خوبسنگان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت دهبید
سنگ مرمریت
مرمریت دهبید 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
مرمریت دهبید ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت رویال خوی
سنگ مرمریت
مرمریت رویال خوی 40000-70000 3 فروردین 40000-70000 40000-70000
مرمریت رویال خوی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت سمیرم تیشه ای
سنگ مرمریت
مرمریت سمیرم تیشه ای 30000-37000 3 فروردین 30000-37000 30000-37000
مرمریت سمیرم تیشه ای ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت سمیرم صیقلی
سنگ مرمریت
مرمریت سمیرم صیقلی 40000-70000 3 فروردین 40000-70000 40000-70000
مرمریت سمیرم صیقلی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت صلصالی
سنگ مرمریت
مرمریت صلصالی 35000-48000 3 فروردین 35000-48000 35000-48000
مرمریت صلصالی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت لاشتر تیشه ای
سنگ مرمریت
مرمریت لاشتر تیشه ای 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
مرمریت لاشتر تیشه ای ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت لاشتر صیقلی
سنگ مرمریت
مرمریت لاشتر صیقلی 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
مرمریت لاشتر صیقلی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت مرودشت
سنگ مرمریت
مرمریت مرودشت 32000-37000 3 فروردین 32000-37000 32000-37000
مرمریت مرودشت ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت مشکی طلایی کاشان
سنگ مرمریت
مرمریت مشکی طلایی کاشان 35000-75000 3 فروردین 35000-75000 35000-75000
مرمریت مشکی طلایی کاشان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت هرسین
سنگ مرمریت
مرمریت هرسین 37000-80000 3 فروردین 37000-80000 37000-80000
مرمریت هرسین ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت چهرک
سنگ مرمریت
مرمریت چهرک 50000-55000 3 فروردین 50000-55000 50000-55000
مرمریت چهرک ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت کرم کویر
سنگ مرمریت
مرمریت کرم کویر 440,000 3 فروردین 440,000 440,000
مرمریت کرم کویر ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت گلبهار
سنگ مرمریت
مرمریت گلبهار 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
مرمریت گلبهار ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
کریستال لایبید
سنگ مرمریت
کریستال لایبید 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
کریستال لایبید ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مجموع موارد: 19 عدد در 1 صفحه