قیمت سنگ

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
گرانیت بروجرد
سنگ گرانیت
گرانیت بروجرد 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
گرانیت بروجرد ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت تایباد
سنگ گرانیت
گرانیت تایباد 500,000 3 فروردین 500,000 500,000
گرانیت تایباد ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت تکاب
سنگ گرانیت
گرانیت تکاب 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
گرانیت تکاب ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت خرمدره بژ
سنگ گرانیت
گرانیت خرمدره بژ 340,000 3 فروردین 340,000 340,000
گرانیت خرمدره بژ ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت دانه اناری
سنگ گرانیت
گرانیت دانه اناری 560,000 3 فروردین 560,000 560,000
گرانیت دانه اناری ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت دودی خرمدره
سنگ گرانیت
گرانیت دودی خرمدره 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
گرانیت دودی خرمدره ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت سبز کاهویی بیرجند
سنگ گرانیت
گرانیت سبز کاهویی بیرجند 1,000,000 3 فروردین 1,000,000 1,000,000
گرانیت سبز کاهویی بیرجند ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت قرمز یزد
سنگ گرانیت
گرانیت قرمز یزد 70000-100000 3 فروردین 70000-100000 70000-100000
گرانیت قرمز یزد ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نطنز طوسی
سنگ گرانیت
گرانیت نطنز طوسی 30000-34000 3 فروردین 30000-34000 30000-34000
گرانیت نطنز طوسی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نطنز مشکی
سنگ گرانیت
گرانیت نطنز مشکی 45000-75000 3 فروردین 45000-75000 45000-75000
گرانیت نطنز مشکی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نقرآبی زنجان
سنگ گرانیت
گرانیت نقرآبی زنجان 400,000 3 فروردین 400,000 400,000
گرانیت نقرآبی زنجان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نهبندان آستان
سنگ گرانیت
گرانیت نهبندان آستان 370,000 3 فروردین 370,000 370,000
گرانیت نهبندان آستان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
گرانیت نهبندان کرم پرتقالی
سنگ گرانیت
گرانیت نهبندان کرم پرتقالی 600,000 3 فروردین 600,000 600,000
گرانیت نهبندان کرم پرتقالی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت آباده
سنگ مرمریت
مرمریت آباده 32000-45000 3 فروردین 32000-45000 32000-45000
مرمریت آباده ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت ارسنجان
سنگ مرمریت
مرمریت ارسنجان 32000-44000 3 فروردین 32000-44000 32000-44000
مرمریت ارسنجان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت بجستان
سنگ مرمریت
مرمریت بجستان 33000-36000 3 فروردین 33000-36000 33000-36000
مرمریت بجستان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت جوشقان
سنگ مرمریت
مرمریت جوشقان 27000-37000 3 فروردین 27000-37000 27000-37000
مرمریت جوشقان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت خوبسنگان
سنگ مرمریت
مرمریت خوبسنگان 43000-53000 3 فروردین 43000-53000 43000-53000
مرمریت خوبسنگان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت دهبید
سنگ مرمریت
مرمریت دهبید 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
مرمریت دهبید ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت رویال خوی
سنگ مرمریت
مرمریت رویال خوی 40000-70000 3 فروردین 40000-70000 40000-70000
مرمریت رویال خوی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت سمیرم تیشه ای
سنگ مرمریت
مرمریت سمیرم تیشه ای 30000-37000 3 فروردین 30000-37000 30000-37000
مرمریت سمیرم تیشه ای ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت سمیرم صیقلی
سنگ مرمریت
مرمریت سمیرم صیقلی 40000-70000 3 فروردین 40000-70000 40000-70000
مرمریت سمیرم صیقلی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت صلصالی
سنگ مرمریت
مرمریت صلصالی 35000-48000 3 فروردین 35000-48000 35000-48000
مرمریت صلصالی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت لاشتر تیشه ای
سنگ مرمریت
مرمریت لاشتر تیشه ای 170,000 3 فروردین 170,000 170,000
مرمریت لاشتر تیشه ای ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت لاشتر صیقلی
سنگ مرمریت
مرمریت لاشتر صیقلی 450,000 3 فروردین 450,000 450,000
مرمریت لاشتر صیقلی ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت مرودشت
سنگ مرمریت
مرمریت مرودشت 32000-37000 3 فروردین 32000-37000 32000-37000
مرمریت مرودشت ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت مشکی طلایی کاشان
سنگ مرمریت
مرمریت مشکی طلایی کاشان 35000-75000 3 فروردین 35000-75000 35000-75000
مرمریت مشکی طلایی کاشان ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت هرسین
سنگ مرمریت
مرمریت هرسین 37000-80000 3 فروردین 37000-80000 37000-80000
مرمریت هرسین ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت چهرک
سنگ مرمریت
مرمریت چهرک 50000-55000 3 فروردین 50000-55000 50000-55000
مرمریت چهرک ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت کرم کویر
سنگ مرمریت
مرمریت کرم کویر 440,000 3 فروردین 440,000 440,000
مرمریت کرم کویر ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مرمریت گلبهار
سنگ مرمریت
مرمریت گلبهار 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
مرمریت گلبهار ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
کریستال لایبید
سنگ مرمریت
کریستال لایبید 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
کریستال لایبید ابعاد: 40 طولی ضخامت (سانتیمتر): 2 محل فرآوری: اصفهان
مجموع موارد: 32 عدد در 1 صفحه