قیمت سقف کاذب

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
تایل سقفی 60*60
سقف کاذب
تایل سقفی 60*60 87,000 04:05:58 79,000 87,000
تایل سقفی 60*60 واحد: متر مربع برند: کناف ایران
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی
سقف کاذب
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی 97,000 04:05:58 83,000 97,000
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی واحد: متر مربع برند: کناف ایران
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی روکش PVC
سقف کاذب
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی روکش PVC 132,000 3 فروردین 132,000 132,000
تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی روکش PVC واحد: متر مربع برند: کناف ایران
تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC
سقف کاذب
تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC 105,000 04:05:58 97,000 105,000
تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC واحد: متر مربع برند: کناف ایران
تایل طرح دار یاقوت روکشPVC
سقف کاذب
تایل طرح دار یاقوت روکشPVC 93,000 3 فروردین 93,000 93,000
تایل طرح دار یاقوت روکشPVC واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 قطعه 118,000 3 فروردین 118,000 118,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 پالت 118,800 3 فروردین 118,800 118,800
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2500 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2500 پالت 118,000 3 فروردین 118,000 118,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2500 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2800 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2800 پالت 118,000 3 فروردین 118,000 118,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2800 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM3000 پالت 118,000 3 فروردین 118,000 118,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FM3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 قطعه 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 پالت 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2500 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2500 پالت 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2500 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2800 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2800 پالت 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2800 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR3000 پالت 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 FR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR240 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR240 پالت 103,000 3 فروردین 103,000 103,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR240 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR280 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR280 پالت 103,000 3 فروردین 103,000 103,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR280 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 قطعه 103,000 3 فروردین 103,000 103,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 پالت 103,000 3 فروردین 103,000 103,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 قطعه 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 پالت 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 قطعه 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 پالت 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG280 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG280 پالت 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG280 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 قطعه 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 پالت 83,000 3 فروردین 83,000 83,000
صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 15 FM2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 FM2400 پالت 134,000 3 فروردین 134,000 134,000
صفحات روکش دار کچی 15 FM2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 15 FR2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 FR2400 پالت 107,000 3 فروردین 107,000 107,000
صفحات روکش دار کچی 15 FR2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 قطعه 107,000 3 فروردین 107,000 107,000
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 پالت 107,000 3 فروردین 107,000 107,000
صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 قطعه 124,000 3 فروردین 124,000 124,000
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 پالت 124,000 3 فروردین 124,000 124,000
صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 15 RG240 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 RG240 پالت 99,000 3 فروردین 99,000 99,000
صفحات روکش دار کچی 15 RG240 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 قطعه 99,000 3 فروردین 99,000 99,000
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 پالت 99,000 3 فروردین 99,000 99,000
صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 18 FM2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 FM2400 پالت 160,000 3 فروردین 160,000 160,000
صفحات روکش دار کچی 18 FM2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 18 FR2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 FR2400 پالت 133,000 3 فروردین 133,000 133,000
صفحات روکش دار کچی 18 FR2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 18 FR3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 FR3000 پالت 133,000 3 فروردین 133,000 133,000
صفحات روکش دار کچی 18 FR3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 18 MR2400 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 MR2400 پالت 145,000 3 فروردین 145,000 145,000
صفحات روکش دار کچی 18 MR2400 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 18 RG240 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 RG240 پالت 122,000 3 فروردین 122,000 122,000
صفحات روکش دار کچی 18 RG240 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 18 RG3000 پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 18 RG3000 پالت 122,000 3 فروردین 122,000 122,000
صفحات روکش دار کچی 18 RG3000 پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 6.5 RG پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 6.5 RG پالت 77,000 3 فروردین 77,000 77,000
صفحات روکش دار کچی 6.5 RG پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 8.5 RG پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 8.5 RG پالت 77,000 3 فروردین 77,000 77,000
صفحات روکش دار کچی 8.5 RG پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG قطعه
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG قطعه 77,000 3 فروردین 77,000 77,000
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG قطعه واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG پالت
سقف کاذب
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG پالت 77,000 3 فروردین 77,000 77,000
صفحات روکش دار کچی 9.5 RG پالت واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی
سقف کاذب
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی 630,000 3 فروردین 630,000 630,000
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی واحد: متر مربع برند: کناف ایران
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی
سقف کاذب
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی 630,000 3 فروردین 630,000 630,000
صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی واحد: متر مربع برند: کناف ایران
مجموع موارد: 47 عدد در 1 صفحه