قیمت رنگ و رزین

رسته عنوان ربعی 36 کوارت 12 گالن 4 دبه / نیمی دبه 12 قیمت واحد زمان کمترین بیشترین
تینر فوری 10000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری 10000 اطلس فام واکو 173,000,000 3 فروردین 173,000,000 173,000,000
تینر فوری 10000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 10000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری 10000 اطلس فام واکو 173,000,000 19 فروردین 173,000,000 173,000,000
تینر فوری 10000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 10000 ممتاز نوی
رزین
تینر فوری 10000 ممتاز نوی 143,000,000 3 فروردین 143,000,000 143,000,000
تینر فوری 10000 ممتاز نوی برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 10000 ممتاز نوی
رزین
تینر فوری 10000 ممتاز نوی 143,000,000 19 فروردین 143,000,000 143,000,000
تینر فوری 10000 ممتاز نوی برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 12000 آراز
رزین
تینر فوری 12000 آراز 163,600,000 3 فروردین 163,600,000 163,600,000
تینر فوری 12000 آراز برند: آراز
تینر فوری 12000 آراز
رزین
تینر فوری 12000 آراز 163,600,000 19 فروردین 163,600,000 163,600,000
تینر فوری 12000 آراز برند: آراز
تینر فوری 12000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری 12000 اطلس فام واکو 183,500,000 3 فروردین 183,500,000 183,500,000
تینر فوری 12000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 12000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری 12000 اطلس فام واکو 183,500,000 19 فروردین 183,500,000 183,500,000
تینر فوری 12000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 12000 ممتاز نوی
رزین
تینر فوری 12000 ممتاز نوی 159,900,000 3 فروردین 159,900,000 159,900,000
تینر فوری 12000 ممتاز نوی برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 12000 ممتاز نوی
رزین
تینر فوری 12000 ممتاز نوی 159,900,000 19 فروردین 159,900,000 159,900,000
تینر فوری 12000 ممتاز نوی برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 15000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری 15000 اطلس فام واکو 193,000,000 3 فروردین 193,000,000 193,000,000
تینر فوری 15000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 15000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری 15000 اطلس فام واکو 193,000,000 19 فروردین 193,000,000 193,000,000
تینر فوری 15000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 15000 نوی
رزین
تینر فوری 15000 نوی 178,000,000 3 فروردین 178,000,000 178,000,000
تینر فوری 15000 نوی برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 15000 نوی
رزین
تینر فوری 15000 نوی 178,000,000 19 فروردین 178,000,000 178,000,000
تینر فوری 15000 نوی برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 20000 نوی
رزین
تینر فوری 20000 نوی 195,000,000 3 فروردین 195,000,000 195,000,000
تینر فوری 20000 نوی برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 20000 نوی
رزین
تینر فوری 20000 نوی 195,000,000 19 فروردین 195,000,000 195,000,000
تینر فوری 20000 نوی برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 20000 کارینو
رزین
تینر فوری 20000 کارینو 170,000,000 3 فروردین 170,000,000 170,000,000
تینر فوری 20000 کارینو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری 20000 کارینو
رزین
تینر فوری 20000 کارینو 170,000,000 19 فروردین 170,000,000 170,000,000
تینر فوری 20000 کارینو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری A 10000 کارا
رزین
تینر فوری A 10000 کارا 140,500,000 3 فروردین 140,500,000 140,500,000
تینر فوری A 10000 کارا برند: آراز
تینر فوری A 10000 کارا
رزین
تینر فوری A 10000 کارا 140,500,000 19 فروردین 140,500,000 140,500,000
تینر فوری A 10000 کارا برند: آراز
تینر فوری A 10000 کارینو
رزین
تینر فوری A 10000 کارینو 131,300,000 3 فروردین 131,300,000 131,300,000
تینر فوری A 10000 کارینو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری A 10000 کارینو
رزین
تینر فوری A 10000 کارینو 131,300,000 19 فروردین 131,300,000 131,300,000
تینر فوری A 10000 کارینو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری C 10000 کارینو
رزین
تینر فوری C 10000 کارینو 126,400,000 3 فروردین 126,400,000 126,400,000
تینر فوری C 10000 کارینو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری C 10000 کارینو
رزین
تینر فوری C 10000 کارینو 126,400,000 19 فروردین 126,400,000 126,400,000
تینر فوری C 10000 کارینو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری سیلوا 10000
رزین
تینر فوری سیلوا 10000 121,200,000 3 فروردین 121,200,000 121,200,000
تینر فوری سیلوا 10000 برند: آراز
تینر فوری سیلوا 10000
رزین
تینر فوری سیلوا 10000 121,200,000 19 فروردین 121,200,000 121,200,000
تینر فوری سیلوا 10000 برند: آراز
تینر فوری سیلوا 12000
رزین
تینر فوری سیلوا 12000 141,500,000 3 فروردین 141,500,000 141,500,000
تینر فوری سیلوا 12000 برند: آراز
تینر فوری سیلوا 12000
رزین
تینر فوری سیلوا 12000 141,500,000 19 فروردین 141,500,000 141,500,000
تینر فوری سیلوا 12000 برند: آراز
تینر فوری سیلوا 20000
رزین
تینر فوری سیلوا 20000 167,800,000 3 فروردین 167,800,000 167,800,000
تینر فوری سیلوا 20000 برند: آراز
تینر فوری سیلوا 20000
رزین
تینر فوری سیلوا 20000 167,800,000 19 فروردین 167,800,000 167,800,000
تینر فوری سیلوا 20000 برند: آراز
تینر فوری لوساید 20000 آراز
رزین
تینر فوری لوساید 20000 آراز 212,000,000 3 فروردین 212,000,000 212,000,000
تینر فوری لوساید 20000 آراز برند: آراز
تینر فوری لوساید 20000 آراز
رزین
تینر فوری لوساید 20000 آراز 212,000,000 19 فروردین 212,000,000 212,000,000
تینر فوری لوساید 20000 آراز برند: آراز
تینر فوری لوساید 20000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری لوساید 20000 اطلس فام واکو 233,000,000 3 فروردین 233,000,000 233,000,000
تینر فوری لوساید 20000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری لوساید 20000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری لوساید 20000 اطلس فام واکو 233,000,000 19 فروردین 233,000,000 233,000,000
تینر فوری لوساید 20000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری لوساید 30000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری لوساید 30000 اطلس فام واکو 272,000,000 3 فروردین 272,000,000 272,000,000
تینر فوری لوساید 30000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری لوساید 30000 اطلس فام واکو
رزین
تینر فوری لوساید 30000 اطلس فام واکو 272,000,000 19 فروردین 272,000,000 272,000,000
تینر فوری لوساید 30000 اطلس فام واکو برند: اطلس فام سهند
تینر فوری معجزه B 10000
رزین
تینر فوری معجزه B 10000 131,000,000 3 فروردین 131,000,000 131,000,000
تینر فوری معجزه B 10000 برند: آراز
تینر فوری معجزه B 10000
رزین
تینر فوری معجزه B 10000 131,000,000 19 فروردین 131,000,000 131,000,000
تینر فوری معجزه B 10000 برند: آراز
تینر فوری ممتاز 10000 آراز
رزین
تینر فوری ممتاز 10000 آراز 143,100,000 3 فروردین 143,100,000 143,100,000
تینر فوری ممتاز 10000 آراز برند: آراز
تینر فوری ممتاز 10000 آراز
رزین
تینر فوری ممتاز 10000 آراز 143,100,000 19 فروردین 143,100,000 143,100,000
تینر فوری ممتاز 10000 آراز برند: آراز
اسپری استیل سوپر 450 میلی 15 تایی
رنگ
اسپری استیل سوپر 450 میلی 15 تایی 0 0 0 0 0 2,000,000 3 فروردین 2,000,000 2,000,000
اسپری استیل سوپر 450 میلی 15 تایی برند: گل پخش
اسپری استیل سوپر 450 میلی 15 تایی
رنگ
اسپری استیل سوپر 450 میلی 15 تایی 0 0 0 0 0 2,000,000 19 فروردین 2,000,000 2,000,000
اسپری استیل سوپر 450 میلی 15 تایی برند: گل پخش
اسپری انژکتور شور ممتاز گل پخش 450 میل 15 تایی
رنگ
اسپری انژکتور شور ممتاز گل پخش 450 میل 15 تایی 0 0 0 0 0 850,000 3 فروردین 850,000 850,000
اسپری انژکتور شور ممتاز گل پخش 450 میل 15 تایی برند: گل پخش
اسپری انژکتور شور ممتاز گل پخش 450 میل 15 تایی
رنگ
اسپری انژکتور شور ممتاز گل پخش 450 میل 15 تایی 0 0 0 0 0 850,000 19 فروردین 850,000 850,000
اسپری انژکتور شور ممتاز گل پخش 450 میل 15 تایی برند: گل پخش
اسپری روان کننده قالب های صنعتی ( سیلیکون ) گل پخش 300 میلی 24 تایی
رنگ
اسپری روان کننده قالب های صنعتی ( سیلیکون ) گل پخش 300 میلی 24 تایی 0 0 0 0 0 750,000 3 فروردین 750,000 750,000
اسپری روان کننده قالب های صنعتی ( سیلیکون ) گل پخش 300 میلی 24 تایی برند: گل پخش
اسپری روان کننده قالب های صنعتی ( سیلیکون ) گل پخش 300 میلی 24 تایی
رنگ
اسپری روان کننده قالب های صنعتی ( سیلیکون ) گل پخش 300 میلی 24 تایی 0 0 0 0 0 750,000 19 فروردین 750,000 750,000
اسپری روان کننده قالب های صنعتی ( سیلیکون ) گل پخش 300 میلی 24 تایی برند: گل پخش
اسپری زینک مات و زینک براق 450 میل 15 تایی
رنگ
اسپری زینک مات و زینک براق 450 میل 15 تایی 0 0 0 0 0 5,000,000 3 فروردین 5,000,000 5,000,000
اسپری زینک مات و زینک براق 450 میل 15 تایی برند: گل پخش
اسپری زینک مات و زینک براق 450 میل 15 تایی
رنگ
اسپری زینک مات و زینک براق 450 میل 15 تایی 0 0 0 0 0 5,000,000 19 فروردین 5,000,000 5,000,000
اسپری زینک مات و زینک براق 450 میل 15 تایی برند: گل پخش
اسپری سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات، صورتی ،نارنجی،قرمز وینیستونی،قرمزآتشی(سیر)،آلبالویی ،آبی روشن،آبی سیر،سرمه ای روشن ،پسته ای،سبز ،زرد روشن ،زرد سیر ،قهوه ای روشن،قهوه ای سیر،طوسی روشن ،
رنگ
اسپری سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات، صورتی ،نارنجی،قرمز وینیستونی،قرمزآتشی(سیر)،آلبالویی ،آبی روشن،آبی سیر،سرمه ای روشن ،پسته ای،سبز ،زرد روشن ،زرد سیر ،قهوه ای روشن،قهوه ای سیر،طوسی روشن ، 0 0 0 0 0 700,000 3 فروردین 700,000 700,000
اسپری سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات، صورتی ،نارنجی،قرمز وینیستونی،قرمزآتشی(سیر)،آلبالویی ،آبی روشن،آبی سیر،سرمه ای روشن ،پسته ای،سبز ،زرد روشن ،زرد سیر ،قهوه ای روشن،قهوه ای سیر،طوسی روشن ، برند: گل پخش
اسپری سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات، صورتی ،نارنجی،قرمز وینیستونی،قرمزآتشی(سیر)،آلبالویی ،آبی روشن،آبی سیر،سرمه ای روشن ،پسته ای،سبز ،زرد روشن ،زرد سیر ،قهوه ای روشن،قهوه ای سیر،طوسی روشن ،
رنگ
اسپری سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات، صورتی ،نارنجی،قرمز وینیستونی،قرمزآتشی(سیر)،آلبالویی ،آبی روشن،آبی سیر،سرمه ای روشن ،پسته ای،سبز ،زرد روشن ،زرد سیر ،قهوه ای روشن،قهوه ای سیر،طوسی روشن ، 0 0 0 0 0 700,000 19 فروردین 700,000 700,000
اسپری سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات، صورتی ،نارنجی،قرمز وینیستونی،قرمزآتشی(سیر)،آلبالویی ،آبی روشن،آبی سیر،سرمه ای روشن ،پسته ای،سبز ،زرد روشن ،زرد سیر ،قهوه ای روشن،قهوه ای سیر،طوسی روشن ، برند: گل پخش
مجموع موارد: 82 عدد در 2 صفحه