قیمت بلوک

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
بلوک سوپر لیپر
بلوک
بلوک سوپر لیپر تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک سوپر لیپر ابعاد: 40 * 20 * 10 توضیحات: سه جداره
بلوک سوپر لیپر
بلوک
بلوک سوپر لیپر تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک سوپر لیپر ابعاد: 50 * 20 * 14 توضیحات: سه جداره
بلوک سوپر لیپر نیم
بلوک
بلوک سوپر لیپر نیم تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک سوپر لیپر نیم ابعاد: 25 * 20 * 10
بلوک سوپر لیپر نیم
بلوک
بلوک سوپر لیپر نیم تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک سوپر لیپر نیم ابعاد: 25 * 20 * 14
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 18,700 3 فروردین 18,700 18,700
بلوک سیمانی ابعاد: 40 * 10 * 20 توضیحات: بلوک سبک تیغه توخالی ته پر با دو سوراخ
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 14,700 3 فروردین 14,700 14,700
بلوک سیمانی ابعاد: 24 * 19 * 20 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی ته پر (نیمه)
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 12,000 3 فروردین 12,000 12,000
بلوک سیمانی ابعاد: 24 * 14.5 * 20 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی ته پر (نیمه)
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 8,800 3 فروردین 8,800 8,800
بلوک سیمانی ابعاد: 20 * 10 * 20 توضیحات: بلوک سبک تیغه ای توپر (نیمه)
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 20,200 3 فروردین 20,200 20,200
بلوک سیمانی ابعاد: 49 * 8 * 20 توضیحات: بلوک سبک تیغه ای توپر
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 17,500 3 فروردین 17,500 17,500
بلوک سیمانی ابعاد: 40 * 10 * 20 توضیحات: بلوک سبک تیغه ای توپر فارسی پر
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 28,900 3 فروردین 28,900 28,900
بلوک سیمانی ابعاد: 49 * 19 * 20 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 23,900 3 فروردین 23,900 23,900
بلوک سیمانی ابعاد: 49 * 14.5 * 20 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 27,600 3 فروردین 27,600 27,600
بلوک سیمانی ابعاد: 49 * 12 * 20 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی (سه جداره)
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 28,100 3 فروردین 28,100 28,100
بلوک سیمانی ابعاد: 49 * 14.5 *20 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی ته پر (سه جداره)
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 22,300 3 فروردین 22,300 22,300
بلوک سیمانی ابعاد: 49 * 10 * 20 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی ته پر (سه جداره)
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 31,700 3 فروردین 31,700 31,700
بلوک سیمانی ابعاد: 49 * 14.5 * 20 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی (چهار جداره)
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 49,000 3 فروردین 49,000 49,000
بلوک سیمانی ابعاد: 49 * 25 * 20 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی (هشت جداره)
بلوک سیمانی
بلوک
بلوک سیمانی 34,750 3 فروردین 34,750 34,750
بلوک سیمانی ابعاد: 49 * 17.5 * 50 توضیحات: بلوک سبک دیواری توخالی ته پر (سه جداره)
بلوک لیپر
بلوک
بلوک لیپر تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک لیپر ابعاد: 40 * 20 * 7
بلوک لیپر
بلوک
بلوک لیپر تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک لیپر ابعاد: 40 * 20 * 10
بلوک لیپر
بلوک
بلوک لیپر تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک لیپر ابعاد: 40 * 20 * 15
بلوک لیپر
بلوک
بلوک لیپر تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک لیپر ابعاد: 40 * 20 * 20
بلوک لیپر نیم
بلوک
بلوک لیپر نیم تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک لیپر نیم ابعاد: 20 * 10 * 5
بلوک لیپر نیم
بلوک
بلوک لیپر نیم تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک لیپر نیم ابعاد: 20 * 20 * 10
بلوک لیپر نیم
بلوک
بلوک لیپر نیم تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک لیپر نیم ابعاد: 20 * 20 * 15
بلوک لیپر نیم
بلوک
بلوک لیپر نیم تماس بگیرید 3 فروردین تماس بگیرید تماس بگیرید
بلوک لیپر نیم ابعاد: 20 * 20 * 20
مجموع موارد: 26 عدد در 1 صفحه