قیمت آجر نسوز

رسته عنوان قیمت قالب قیمت هر مترمربع زمان کمترین بیشترین
آجر ال انگلیسی تیره
آجر نسوز
آجر ال انگلیسی تیره 13000 208,000 3 فروردین 208,000 208,000
آجر ال انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال انگلیسی روشن
آجر نسوز
آجر ال انگلیسی روشن 19500 253,500 3 فروردین 253,500 253,500
آجر ال انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر ال سفید صدفی
آجر نسوز
آجر ال سفید صدفی 17500 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
آجر ال سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال سفید صدفی
آجر نسوز
آجر ال سفید صدفی 23000 299,000 3 فروردین 299,000 299,000
آجر ال سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر ال سفید طوسی
آجر نسوز
آجر ال سفید طوسی 17500 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
آجر ال سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال سفید طوسی
آجر نسوز
آجر ال سفید طوسی 23000 299,000 3 فروردین 299,000 299,000
آجر ال سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر ال شاموتی تیره
آجر نسوز
آجر ال شاموتی تیره 13000 208,000 3 فروردین 208,000 208,000
آجر ال شاموتی تیره ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال شاموتی روشن
آجر نسوز
آجر ال شاموتی روشن 19500 253,500 3 فروردین 253,500 253,500
آجر ال شاموتی روشن ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 10500 892,500 3 فروردین 892,500 892,500
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 100*100*27 تعداد در کارتن: 44 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 21500 1,827,500 3 فروردین 1,827,500 1,827,500
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 100*100*50 تعداد در کارتن: 22 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 21270 935,880 3 فروردین 935,880 935,880
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 100*200*27 تعداد در کارتن: 40 تعداد در مترمربع: 44
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 33000 759,000 3 فروردین 759,000 759,000
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 200*200*27 تعداد در کارتن: 10 تعداد در مترمربع: 23
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 14700 1,117,200 3 فروردین 1,117,200 1,117,200
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 50*220*27 تعداد در کارتن: 40 تعداد در مترمربع: 76
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 28500 1,425,000 3 فروردین 1,425,000 1,425,000
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 65*260*27 تعداد در کارتن: 36 تعداد در مترمربع: 50
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 11000 935,000 3 فروردین 935,000 935,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 100*100*27 تعداد در کارتن: 44 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 22000 1,870,000 3 فروردین 1,870,000 1,870,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 100*100*50 تعداد در کارتن: 22 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 27000 1,188,000 3 فروردین 1,188,000 1,188,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 100*200*27 تعداد در کارتن: 40 تعداد در مترمربع: 44
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 35000 805,000 3 فروردین 805,000 805,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 200*200*27 تعداد در کارتن: 10 تعداد در مترمربع: 23
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 16600 1,261,600 3 فروردین 1,261,600 1,261,600
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 50*220*27 تعداد در کارتن: 40 تعداد در مترمربع: 76
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 30000 1,500,000 3 فروردین 1,500,000 1,500,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 65*260*27 تعداد در کارتن: 36 تعداد در مترمربع: 50
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 6900 393,300 3 فروردین 393,300 393,300
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 10500 598,500 3 فروردین 598,500 598,500
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 55×265×50 تعداد در کارتن: 16 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 8250 618,750 3 فروردین 618,750 618,750
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 35×310×27 تعداد در کارتن: 42 تعداد در مترمربع: 75
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 12100 484,000 3 فروردین 484,000 484,000
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 70×310×27 تعداد در کارتن: 21 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 16300 652,000 3 فروردین 652,000 652,000
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 70×310×50 تعداد در کارتن: 12 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 6000 510,000 3 فروردین 510,000 510,000
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 100×100×27 تعداد در کارتن: 46 تعداد در مترمربع: 85
پلاک نسوز انگلیسی رندوم
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی رندوم 6900 393,300 3 فروردین 393,300 393,300
پلاک نسوز انگلیسی رندوم ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز انگلیسی رندوم
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی رندوم 12100 484,000 3 فروردین 484,000 484,000
پلاک نسوز انگلیسی رندوم ابعاد (میلیمتر): 70×310×27 تعداد در کارتن: 21 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 8500 722,500 3 فروردین 722,500 722,500
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 100×100×50 تعداد در کارتن: 23 تعداد در مترمربع: 85
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 16700 734,800 3 فروردین 734,800 734,800
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 100×200×27 تعداد در کارتن: 25 تعداد در مترمربع: 44
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 22700 998,800 3 فروردین 998,800 998,800
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 100×200×50 تعداد در کارتن: 12 تعداد در مترمربع: 44
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 40000 640,000 3 فروردین 640,000 640,000
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 100×600×27 تعداد در کارتن: 7 تعداد در مترمربع: 16
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 19600 450,800 3 فروردین 450,800 450,800
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 200×200×27 تعداد در کارتن: 11 تعداد در مترمربع: 23
پلاک نسوز سفید صدفی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید صدفی 8950 510,150 3 فروردین 510,150 510,150
پلاک نسوز سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز سفید صدفی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید صدفی 10750 806,250 3 فروردین 806,250 806,250
پلاک نسوز سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 35×310×27 تعداد در کارتن: 42 تعداد در مترمربع: 75
پلاک نسوز سفید صدفی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید صدفی 14500 580,000 3 فروردین 580,000 580,000
پلاک نسوز سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 70×310×27 تعداد در کارتن: 21 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز سفید صدفی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید صدفی 29000 1,160,000 3 فروردین 1,160,000 1,160,000
پلاک نسوز سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 70×310×50 تعداد در کارتن: 12 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز سفید طوسی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید طوسی 8950 510,150 3 فروردین 510,150 510,150
پلاک نسوز سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز سفید طوسی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید طوسی 10750 806,250 3 فروردین 806,250 806,250
پلاک نسوز سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 35×310×27 تعداد در کارتن: 42 تعداد در مترمربع: 75
پلاک نسوز سفید طوسی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید طوسی 14500 580,000 3 فروردین 580,000 580,000
پلاک نسوز سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 70×310×27 تعداد در کارتن: 21 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز سفید طوسی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید طوسی 29000 1,160,000 3 فروردین 1,160,000 1,160,000
پلاک نسوز سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 70×310×50 تعداد در کارتن: 12 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)
آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) 7750 441,750 3 فروردین 441,750 441,750
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)
آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) 10500 598,500 3 فروردین 598,500 598,500
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) ابعاد (میلیمتر): 55×265×50 تعداد در کارتن: 16 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)
آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) 8950 671,250 3 فروردین 671,250 671,250
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) ابعاد (میلیمتر): 35×310×27 تعداد در کارتن: 42 تعداد در مترمربع: 75
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)
آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) 12100 484,000 3 فروردین 484,000 484,000
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) ابعاد (میلیمتر): 70×310×27 تعداد در کارتن: 21 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)
آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) 14200 568,000 3 فروردین 568,000 568,000
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) ابعاد (میلیمتر): 70×310×50 تعداد در کارتن: 12 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)
آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) 6300 535,500 3 فروردین 535,500 535,500
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی) ابعاد (میلیمتر): 100×100×27 تعداد در کارتن: 46 تعداد در مترمربع: 85
پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی)
آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی) 7750 441,750 3 فروردین 441,750 441,750
پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی) ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی)
آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی) 12100 484,000 3 فروردین 484,000 484,000
پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی) ابعاد (میلیمتر): 70×310×27 تعداد در کارتن: 21 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)
آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی) 8500 722,500 3 فروردین 722,500 722,500
پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی) ابعاد (میلیمتر): 100×100×50 تعداد در کارتن: 23 تعداد در مترمربع: 85
مجموع موارد: 63 عدد در 2 صفحه
قیمت آجر نسوز
پلاک نسوز قهوه ای
قیمت: 821,250 ریال
قیمت: 821,250 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر نسوز
پلاک نسوز قهوه ای
قیمت: 760,750 ریال
قیمت: 760,750 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر نسوز
پلاک نسوز مشکی
قیمت: 807,500 ریال
قیمت: 807,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر نسوز
پلاک نسوز سفید صدفی
قیمت: 580,000 ریال
قیمت: 580,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی
قیمت: 1,500,000 ریال
قیمت: 1,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر نسوز
آجر ال سفید صدفی
قیمت: 280,000 ریال
قیمت: 280,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
قیمت: 1,827,500 ریال
قیمت: 1,827,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)
قیمت: 722,500 ریال
قیمت: 722,500 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر نسوز
پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)
قیمت: 484,000 ریال
قیمت: 484,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر نسوز
پلاک نسوز سفید طوسی
قیمت: 1,160,000 ریال
قیمت: 1,160,000 ریال
مشاهده اطلاعات