قیمت آجر و سفال

رسته عنوان قیمت تهران قیمت درب کارخانه زمان کمترین بیشترین
آجر زبره
آجر
آجر زبره 0 749,800 3 فروردین 749,800 749,800
آجر زبره واحد: تن درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: -
آجر زبره
آجر
آجر زبره 0 3,050,000 2 خرداد 2,450,000 2,450,000
آجر زبره واحد: تن درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: تهران ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: -
آجر عراقی 11*7*23
آجر
آجر عراقی 11*7*23 0 5,100 3 فروردین 5,100 5,100
آجر عراقی 11*7*23 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: سه طرف نما
آجر عراقی 11*7*23
آجر
آجر عراقی 11*7*23 0 5,800 3 فروردین 5,800 5,800
آجر عراقی 11*7*23 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: شرینگ پلاستیکی محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: سه طرف نما
آجر عراقی 11*7*23
آجر
آجر عراقی 11*7*23 0 5,800 3 فروردین 5,800 5,800
آجر عراقی 11*7*23 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: پالت محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: * ظرفیت تریلی: * توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 5*۱۰*۲0
آجر
آجر لفتون 5*۱۰*۲0 0 2,200 3 فروردین 2,200 2,200
آجر لفتون 5*۱۰*۲0 واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: آجر قالب کوچک
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ 0 6,600 25 شهریور 3,250 3,250
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ 0 7,400 2 خرداد 4,100 4,100
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: شرینگ پلاستیکی محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ 0 2,700 3 فروردین 2,700 2,700
آجر لفتون 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: دو نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 9000 ظرفیت تریلی: 20000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون 7*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون 7*۱۰*۲۱/۵ 0 7,500 2 خرداد 4,300 4,300
آجر لفتون 7*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 7000 ظرفیت تریلی: 15700 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون قرمز 5/5*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون قرمز 5/5*۱۰*۲۱/۵ 0 2,400 21 خرداد 6,000 6,000
آجر لفتون قرمز 5/5*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 10000 ظرفیت تریلی: 22000 توضیحات: سه طرف نما
آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵
آجر
آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵ 0 6,600 25 شهریور 3,230 3,250
آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵ واحد: قالب درجه: یک نوع بسته بندی: فله محل تولید: اصفهان ظرفیت تک: 10000 ظرفیت تریلی: 22000 توضیحات: سه طرف نما
آجر ال انگلیسی تیره
آجر نسوز
آجر ال انگلیسی تیره 208,000 3 فروردین 208,000 208,000
آجر ال انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال انگلیسی روشن
آجر نسوز
آجر ال انگلیسی روشن 253,500 3 فروردین 253,500 253,500
آجر ال انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر ال سفید صدفی
آجر نسوز
آجر ال سفید صدفی 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
آجر ال سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال سفید صدفی
آجر نسوز
آجر ال سفید صدفی 299,000 3 فروردین 299,000 299,000
آجر ال سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر ال سفید طوسی
آجر نسوز
آجر ال سفید طوسی 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
آجر ال سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال سفید طوسی
آجر نسوز
آجر ال سفید طوسی 299,000 3 فروردین 299,000 299,000
آجر ال سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر ال شاموتی تیره
آجر نسوز
آجر ال شاموتی تیره 208,000 3 فروردین 208,000 208,000
آجر ال شاموتی تیره ابعاد (میلیمتر): 55*130*260 تعداد در کارتن: 24 تعداد در مترمربع: 16
آجر ال شاموتی روشن
آجر نسوز
آجر ال شاموتی روشن 253,500 3 فروردین 253,500 253,500
آجر ال شاموتی روشن ابعاد (میلیمتر): 70*130*260 تعداد در کارتن: 18 تعداد در مترمربع: 13
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 892,500 3 فروردین 892,500 892,500
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 100*100*27 تعداد در کارتن: 44 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 1,827,500 3 فروردین 1,827,500 1,827,500
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 100*100*50 تعداد در کارتن: 22 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 935,880 3 فروردین 935,880 935,880
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 100*200*27 تعداد در کارتن: 40 تعداد در مترمربع: 44
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 759,000 3 فروردین 759,000 759,000
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 200*200*27 تعداد در کارتن: 10 تعداد در مترمربع: 23
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 1,117,200 3 فروردین 1,117,200 1,117,200
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 50*220*27 تعداد در کارتن: 40 تعداد در مترمربع: 76
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) انگلیسی 1,425,000 3 فروردین 1,425,000 1,425,000
آجر دستی (ستنی) انگلیسی ابعاد (میلیمتر): 65*260*27 تعداد در کارتن: 36 تعداد در مترمربع: 50
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 935,000 3 فروردین 935,000 935,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 100*100*27 تعداد در کارتن: 44 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 1,870,000 3 فروردین 1,870,000 1,870,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 100*100*50 تعداد در کارتن: 22 تعداد در مترمربع: 85
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 1,188,000 3 فروردین 1,188,000 1,188,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 100*200*27 تعداد در کارتن: 40 تعداد در مترمربع: 44
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 805,000 3 فروردین 805,000 805,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 200*200*27 تعداد در کارتن: 10 تعداد در مترمربع: 23
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 1,261,600 3 فروردین 1,261,600 1,261,600
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 50*220*27 تعداد در کارتن: 40 تعداد در مترمربع: 76
آجر دستی (ستنی) شاموتی
آجر نسوز
آجر دستی (ستنی) شاموتی 1,500,000 3 فروردین 1,500,000 1,500,000
آجر دستی (ستنی) شاموتی ابعاد (میلیمتر): 65*260*27 تعداد در کارتن: 36 تعداد در مترمربع: 50
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 393,300 3 فروردین 393,300 393,300
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 598,500 3 فروردین 598,500 598,500
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 55×265×50 تعداد در کارتن: 16 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 618,750 3 فروردین 618,750 618,750
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 35×310×27 تعداد در کارتن: 42 تعداد در مترمربع: 75
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 484,000 3 فروردین 484,000 484,000
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 70×310×27 تعداد در کارتن: 21 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 652,000 3 فروردین 652,000 652,000
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 70×310×50 تعداد در کارتن: 12 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز انگلیسی تیره
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی تیره 510,000 3 فروردین 510,000 510,000
پلاک نسوز انگلیسی تیره ابعاد (میلیمتر): 100×100×27 تعداد در کارتن: 46 تعداد در مترمربع: 85
پلاک نسوز انگلیسی رندوم
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی رندوم 393,300 3 فروردین 393,300 393,300
پلاک نسوز انگلیسی رندوم ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز انگلیسی رندوم
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی رندوم 484,000 3 فروردین 484,000 484,000
پلاک نسوز انگلیسی رندوم ابعاد (میلیمتر): 70×310×27 تعداد در کارتن: 21 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 722,500 3 فروردین 722,500 722,500
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 100×100×50 تعداد در کارتن: 23 تعداد در مترمربع: 85
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 734,800 3 فروردین 734,800 734,800
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 100×200×27 تعداد در کارتن: 25 تعداد در مترمربع: 44
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 998,800 3 فروردین 998,800 998,800
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 100×200×50 تعداد در کارتن: 12 تعداد در مترمربع: 44
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 640,000 3 فروردین 640,000 640,000
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 100×600×27 تعداد در کارتن: 7 تعداد در مترمربع: 16
پلاک نسوز انگلیسی روشن
آجر نسوز
پلاک نسوز انگلیسی روشن 450,800 3 فروردین 450,800 450,800
پلاک نسوز انگلیسی روشن ابعاد (میلیمتر): 200×200×27 تعداد در کارتن: 11 تعداد در مترمربع: 23
پلاک نسوز سفید صدفی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید صدفی 510,150 3 فروردین 510,150 510,150
پلاک نسوز سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
پلاک نسوز سفید صدفی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید صدفی 806,250 3 فروردین 806,250 806,250
پلاک نسوز سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 35×310×27 تعداد در کارتن: 42 تعداد در مترمربع: 75
پلاک نسوز سفید صدفی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید صدفی 580,000 3 فروردین 580,000 580,000
پلاک نسوز سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 70×310×27 تعداد در کارتن: 21 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز سفید صدفی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید صدفی 1,160,000 3 فروردین 1,160,000 1,160,000
پلاک نسوز سفید صدفی ابعاد (میلیمتر): 70×310×50 تعداد در کارتن: 12 تعداد در مترمربع: 40
پلاک نسوز سفید طوسی
آجر نسوز
پلاک نسوز سفید طوسی 510,150 3 فروردین 510,150 510,150
پلاک نسوز سفید طوسی ابعاد (میلیمتر): 55×265×27 تعداد در کارتن: 32 تعداد در مترمربع: 57
مجموع موارد: 94 عدد در 2 صفحه
قیمت آجر و سفال
پلاک نسوز سفید صدفی
قیمت: 580,000 ریال
قیمت: 580,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر و سفال
پلاک نسوز قهوه ای
قیمت: 676,000 ریال
قیمت: 676,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر و سفال
پلاک نسوز مشکی
قیمت: 1,128,000 ریال
قیمت: 1,128,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر و سفال
آجر دستی (ستنی) انگلیسی
قیمت: 1,425,000 ریال
قیمت: 1,425,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر و سفال
پلاک نسوز انگلیسی تیره
قیمت: 484,000 ریال
قیمت: 484,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر و سفال
آجر ال سفید صدفی
قیمت: 299,000 ریال
قیمت: 299,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر و سفال
آجر دستی (ستنی) شاموتی
قیمت: 1,500,000 ریال
قیمت: 1,500,000 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر و سفال
پلاک نسوز انگلیسی رندوم
قیمت: 393,300 ریال
قیمت: 393,300 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر و سفال
پلاک نسوز مشکی
قیمت: 917,700 ریال
قیمت: 917,700 ریال
مشاهده اطلاعات
قیمت آجر و سفال
پلاک نسوز انگلیسی روشن
قیمت: 450,800 ریال
قیمت: 450,800 ریال
مشاهده اطلاعات