قیمت کفپوش بتنی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
دوردرختی
کفپوش بتنی
دوردرختی 93,000 3 فروردین 93,000 93,000
دوردرختی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 0.7 وزن هر متر مربع (kg): 14 رنگ: سیمانی قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
دوردرختی
کفپوش بتنی
دوردرختی 132,000 3 فروردین 132,000 132,000
دوردرختی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 0.7 وزن هر متر مربع (kg): 14 رنگ: واش بتن توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
طرح موشکی
کفپوش بتنی
طرح موشکی 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
طرح موشکی ابعاد (cm): 20 قطعه در هر متر مکعب ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
طرح موشکی
کفپوش بتنی
طرح موشکی 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
طرح موشکی ابعاد (cm): 20 قطعه در هر متر مکعب ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
طرح موشکی
کفپوش بتنی
طرح موشکی 240,000 3 فروردین 240,000 240,000
طرح موشکی ابعاد (cm): 20 قطعه در هر متر مکعب ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح آی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح آی 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح آی ابعاد (cm): 26.5*19 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح آی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح آی 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح آی ابعاد (cm): 26.5*20 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ستاره
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ستاره 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
کفپوش بتنی طرح ستاره ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 70 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ستاره
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ستاره 175,000 3 فروردین 175,000 175,000
کفپوش بتنی طرح ستاره ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 70 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ستاره
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ستاره 185,000 3 فروردین 185,000 185,000
کفپوش بتنی طرح ستاره ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 70 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح سکه ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح سکه ای 175,000 3 فروردین 175,000 175,000
کفپوش بتنی طرح سکه ای ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح سکه ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح سکه ای 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
کفپوش بتنی طرح سکه ای ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح سکه ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح سکه ای 185,000 3 فروردین 185,000 185,000
کفپوش بتنی طرح سکه ای ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی ابعاد (cm): 28*24.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی ابعاد (cm): 28*24.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی 240,000 3 فروردین 240,000 240,000
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی ابعاد (cm): 28*24.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ضربدری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ضربدری 224,000 3 فروردین 224,000 224,000
کفپوش بتنی طرح ضربدری ابعاد (cm): 60*30 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ضربدری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ضربدری 214,000 3 فروردین 214,000 214,000
کفپوش بتنی طرح ضربدری ابعاد (cm): 60*30 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ضربدری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ضربدری 234,000 3 فروردین 234,000 234,000
کفپوش بتنی طرح ضربدری ابعاد (cm): 60*30 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح طبری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح طبری 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح طبری ابعاد (cm): 26.5*18 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح طبری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح طبری 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح طبری ابعاد (cm): 26.5*18 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح موج
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح موج 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح موج ابعاد (cm): 25*16.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح موج
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح موج 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح موج ابعاد (cm): 25*16.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 223,000 3 فروردین 223,000 223,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 20*20 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 233,000 3 فروردین 233,000 233,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 20*20 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 223,000 3 فروردین 223,000 223,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 243,000 3 فروردین 243,000 243,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 20*22 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 233,000 3 فروردین 233,000 233,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح کنگره ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح کنگره ای 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح کنگره ای ابعاد (cm): 29.5*29.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح کنگره ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح کنگره ای 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح کنگره ای ابعاد (cm): 29.5*29.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی مسیر نابینایان
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی مسیر نابینایان 255,000 18:08:32 230,000 255,000
کفپوش بتنی مسیر نابینایان ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی پرسی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی پرسی 193,000 3 فروردین 193,000 193,000
کفپوش بتنی پرسی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 110 رنگ: طوسی توضیحات: فشار پرس 550 تن
کفپوش بتنی پرسی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی پرسی 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی پرسی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 5 وزن هر متر مربع (kg): 110 رنگ: طوسی توضیحات: فشار پرس 550 تن
کفپوش بتنی پرسی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی پرسی 198,000 3 فروردین 198,000 198,000
کفپوش بتنی پرسی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 110 رنگ: قرمز توضیحات: فشار پرس 550 تن
کفپوش بتنی پرسی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی پرسی 219,000 3 فروردین 219,000 219,000
کفپوش بتنی پرسی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 5 وزن هر متر مربع (kg): 110 رنگ: قرمز توضیحات: فشار پرس 550 تن
کفپوش بتنی پرسی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی پرسی 212,000 3 فروردین 212,000 212,000
کفپوش بتنی پرسی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 110 رنگ: زرد توضیحات: فشار پرس 550 تن
کفپوش بتنی پرسی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی پرسی 233,000 3 فروردین 233,000 233,000
کفپوش بتنی پرسی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 5 وزن هر متر مربع (kg): 110 رنگ: زرد توضیحات: فشار پرس 550 تن
کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰ 196,000 3 فروردین 196,000 196,000
کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰ ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 3 وزن هر متر مربع (kg): 75 رنگ: طوسی توضیحات: فشار پرس 550 تن
کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰ 201,000 3 فروردین 201,000 201,000
کفپوش بتنی پرسی طرح ۲۰ ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 3 وزن هر متر مربع (kg): 75 رنگ: قرمز توضیحات: فشار پرس 550 تن
مجموع موارد: 40 عدد در 1 صفحه