قیمت تیرچه بلوک

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 87,000 3 فروردین 87,000 87,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 4.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 10 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 10
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 94,000 3 فروردین 94,000 94,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 4.9 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 10 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 10 ، 4 متر میلگرد فوقانی (قطر): 10
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 101,000 3 فروردین 101,000 101,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 5.0 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 12 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 10
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 111,000 3 فروردین 111,000 111,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 5.7 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 12 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 10 ، 4 متر میلگرد فوقانی (قطر): 10
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 119,000 3 فروردین 119,000 119,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 5.7 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 129,000 3 فروردین 129,000 129,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 6.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 10 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 134,000 3 فروردین 134,000 134,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 6.4 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 134,000 3 فروردین 134,000 134,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 6.5 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 12 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 138,000 3 فروردین 138,000 138,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 6.8 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 14 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 149,000 3 فروردین 149,000 149,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.0 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 16 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 158,000 3 فروردین 158,000 158,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 18 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 166,000 3 فروردین 166,000 166,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.5 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 14 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 166,000 3 فروردین 166,000 166,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.5 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 18 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 171,000 3 فروردین 171,000 171,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.7 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 16 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 175,000 3 فروردین 175,000 175,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.8 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 20 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 183,000 3 فروردین 183,000 183,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 8.0 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 18 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 8.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 18 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 16 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 8.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 20 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
مجموع موارد: 18 عدد در 1 صفحه