قیمت قطعات بتنی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 87,000 3 فروردین 87,000 87,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 4.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 10 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 10
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 94,000 3 فروردین 94,000 94,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 4.9 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 10 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 10 ، 4 متر میلگرد فوقانی (قطر): 10
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 101,000 3 فروردین 101,000 101,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 5.0 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 12 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 10
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 111,000 3 فروردین 111,000 111,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 5.7 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 12 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 10 ، 4 متر میلگرد فوقانی (قطر): 10
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 119,000 3 فروردین 119,000 119,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 5.7 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 129,000 3 فروردین 129,000 129,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 6.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 10 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 134,000 3 فروردین 134,000 134,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 6.4 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 134,000 3 فروردین 134,000 134,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 6.5 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 12 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 138,000 3 فروردین 138,000 138,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 6.8 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 14 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 149,000 3 فروردین 149,000 149,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.0 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 16 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 158,000 3 فروردین 158,000 158,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 18 میلگرد تقویت (قطر ، طول): - میلگرد فوقانی (قطر): 12
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 166,000 3 فروردین 166,000 166,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.5 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 14 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 166,000 3 فروردین 166,000 166,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.5 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 18 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 171,000 3 فروردین 171,000 171,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.7 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 16 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 175,000 3 فروردین 175,000 175,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 7.8 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 14 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 20 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 183,000 3 فروردین 183,000 183,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 8.0 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 18 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 8.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 18 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 16 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی
تیرچه بلوک
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
تیرچه به ارتفاع 30 سانت و زیگزاگ 20 سانتی طول تیرچه: 8.2 متر تعداد میلگرد تحتانی: 2 قطر میلگرد تحتانی: 16 میلگرد تقویت (قطر ، طول): 20 ، 6 متر میلگرد فوقانی (قطر): 14
دوردرختی
کفپوش بتنی
دوردرختی 93,000 3 فروردین 93,000 93,000
دوردرختی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 0.7 وزن هر متر مربع (kg): 14 رنگ: سیمانی قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
دوردرختی
کفپوش بتنی
دوردرختی 132,000 3 فروردین 132,000 132,000
دوردرختی ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 0.7 وزن هر متر مربع (kg): 14 رنگ: واش بتن توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
طرح موشکی
کفپوش بتنی
طرح موشکی 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
طرح موشکی ابعاد (cm): 20 قطعه در هر متر مکعب ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
طرح موشکی
کفپوش بتنی
طرح موشکی 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
طرح موشکی ابعاد (cm): 20 قطعه در هر متر مکعب ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
طرح موشکی
کفپوش بتنی
طرح موشکی 240,000 3 فروردین 240,000 240,000
طرح موشکی ابعاد (cm): 20 قطعه در هر متر مکعب ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح آی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح آی 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح آی ابعاد (cm): 26.5*19 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح آی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح آی 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح آی ابعاد (cm): 26.5*20 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ستاره
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ستاره 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
کفپوش بتنی طرح ستاره ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 70 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ستاره
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ستاره 175,000 3 فروردین 175,000 175,000
کفپوش بتنی طرح ستاره ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 70 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ستاره
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ستاره 185,000 3 فروردین 185,000 185,000
کفپوش بتنی طرح ستاره ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 70 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح سکه ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح سکه ای 175,000 3 فروردین 175,000 175,000
کفپوش بتنی طرح سکه ای ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح سکه ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح سکه ای 165,000 3 فروردین 165,000 165,000
کفپوش بتنی طرح سکه ای ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح سکه ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح سکه ای 185,000 3 فروردین 185,000 185,000
کفپوش بتنی طرح سکه ای ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 2.5 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی ابعاد (cm): 28*24.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی ابعاد (cm): 28*24.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی 240,000 3 فروردین 240,000 240,000
کفپوش بتنی طرح شش ضلعی ابعاد (cm): 28*24.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ضربدری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ضربدری 224,000 3 فروردین 224,000 224,000
کفپوش بتنی طرح ضربدری ابعاد (cm): 60*30 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ضربدری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ضربدری 214,000 3 فروردین 214,000 214,000
کفپوش بتنی طرح ضربدری ابعاد (cm): 60*30 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح ضربدری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح ضربدری 234,000 3 فروردین 234,000 234,000
کفپوش بتنی طرح ضربدری ابعاد (cm): 60*30 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح طبری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح طبری 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح طبری ابعاد (cm): 26.5*18 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح طبری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح طبری 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح طبری ابعاد (cm): 26.5*18 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح موج
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح موج 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح موج ابعاد (cm): 25*16.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح موج
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح موج 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح موج ابعاد (cm): 25*16.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 223,000 3 فروردین 223,000 223,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 20*20 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 233,000 3 فروردین 233,000 233,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 20*20 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 223,000 3 فروردین 223,000 223,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 243,000 3 فروردین 243,000 243,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 20*22 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح پوست ماری
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح پوست ماری 233,000 3 فروردین 233,000 233,000
کفپوش بتنی طرح پوست ماری ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح کنگره ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح کنگره ای 213,000 3 فروردین 213,000 213,000
کفپوش بتنی طرح کنگره ای ابعاد (cm): 29.5*29.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: قرمز توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی طرح کنگره ای
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی طرح کنگره ای 203,000 3 فروردین 203,000 203,000
کفپوش بتنی طرح کنگره ای ابعاد (cm): 29.5*29.5 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: طوسی توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
کفپوش بتنی مسیر نابینایان
کفپوش بتنی
کفپوش بتنی مسیر نابینایان 255,000 06:07:36 230,000 255,000
کفپوش بتنی مسیر نابینایان ابعاد (cm): 40*40 ضخامت (mm): 4 وزن هر متر مربع (kg): 90 رنگ: زرد توضیحات: چسب بتن و روانکننده دارد
مجموع موارد: 58 عدد در 2 صفحه