قیمت بتن آماده

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
بتن آماده
بتن آماده
بتن آماده 3,350,000 6 خرداد 2,270,000 2,270,000
بتن آماده واحد: مترمکعب رده بتن: C20 مقاومت فشاری بتن (kg/cm2): 20
بتن آماده
بتن آماده
بتن آماده 3,450,000 6 خرداد 2,390,000 2,390,000
بتن آماده واحد: مترمکعب رده بتن: C25 مقاومت فشاری بتن (kg/cm2): 25
بتن آماده
بتن آماده
بتن آماده 3,550,000 6 خرداد 2,510,000 2,510,000
بتن آماده واحد: مترمکعب رده بتن: C30 مقاومت فشاری بتن (kg/cm2): 30
بتن آماده
بتن آماده
بتن آماده 3,650,000 6 خرداد 2,630,000 2,630,000
بتن آماده واحد: مترمکعب رده بتن: C35 مقاومت فشاری بتن (kg/cm2): 35
بتن آماده
بتن آماده
بتن آماده 3,750,000 6 خرداد 2,750,000 2,750,000
بتن آماده واحد: مترمکعب رده بتن: C40 مقاومت فشاری بتن (kg/cm2): 40
بتن آماده
بتن آماده
بتن آماده 3,850,000 6 خرداد 2,870,000 2,870,000
بتن آماده واحد: مترمکعب رده بتن: C45 مقاومت فشاری بتن (kg/cm2): 45
بتن آماده
بتن آماده
بتن آماده 3,950,000 6 خرداد 2,990,000 2,990,000
بتن آماده واحد: مترمکعب رده بتن: C50 مقاومت فشاری بتن (kg/cm2): 50
مجموع موارد: 7 عدد در 1 صفحه