قیمت بتن

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
استاپر ساده
اسپیسر بتن
استاپر ساده 1,150 3 فروردین 1,150 1,150
استاپر ساده استاندارد: دارد
استاپر لبه دار
اسپیسر بتن
استاپر لبه دار 1,150 3 فروردین 1,150 1,150
استاپر لبه دار استاندارد: دارد
اسپیسر fix 20 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 20 mm 740 25 خرداد 740 740
اسپیسر fix 20 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 1
اسپیسر fix 20 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 20 mm 960 18 شهریور 740 740
اسپیسر fix 20 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر fix 20 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 20 mm 2,300 11 خرداد 2,100 2,100
اسپیسر fix 20 mm
اسپیسر fix 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 25 mm 1,100 3 فروردین 1,100 1,100
اسپیسر fix 25 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 25 mm 860 25 خرداد 860 860
اسپیسر fix 25 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 2
اسپیسر fix 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 25 mm 1,100 18 شهریور 860 860
اسپیسر fix 25 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر fix 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 25 mm 2,600 11 خرداد 2,400 2,400
اسپیسر fix 25 mm
اسپیسر fix 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 30 mm 1,150 3 فروردین 1,150 1,150
اسپیسر fix 30 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 30 mm 920 25 خرداد 920 920
اسپیسر fix 30 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 3
اسپیسر fix 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 30 mm 1,170 18 شهریور 920 920
اسپیسر fix 30 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر fix 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 30 mm 2,800 11 خرداد 2,600 2,600
اسپیسر fix 30 mm
اسپیسر fix 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 40 mm 1,200 3 فروردین 1,200 1,200
اسپیسر fix 40 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 40 mm 1,320 25 خرداد 1,320 1,320
اسپیسر fix 40 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 5
اسپیسر fix 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 40 mm 1,600 18 شهریور 1,320 1,320
اسپیسر fix 40 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر fix 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 50 mm 1,300 3 فروردین 1,300 1,300
اسپیسر fix 50 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 50 mm 1,500 25 خرداد 1,500 1,500
اسپیسر fix 50 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 6
اسپیسر fix 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 50 mm 1,840 18 شهریور 1,500 1,500
اسپیسر fix 50 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر fix 50mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 50mm 3,900 11 خرداد 3,500 3,500
اسپیسر fix 50mm
اسپیسر hard  B 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 30 mm 2,320 3 آبان 2,320 2,320
اسپیسر hard B 30 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard  B 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 30 mm 4,950 11 خرداد 4,700 4,700
اسپیسر hard B 30 mm
اسپیسر hard 100 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 100 mm 3,100 3 فروردین 3,100 3,100
اسپیسر hard 100 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 30 mm 1,450 3 فروردین 1,450 1,450
اسپیسر hard 30 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 40 mm 1,500 3 فروردین 1,500 1,500
اسپیسر hard 40 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 50 mm 1,550 3 فروردین 1,550 1,550
اسپیسر hard 50 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 50 mm 2,780 25 خرداد 2,780 2,780
اسپیسر hard 50 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 12
اسپیسر hard 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 50 mm 3,530 18 شهریور 2,780 2,780
اسپیسر hard 50 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard 50mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 50mm 6,950 11 خرداد 6,600 6,600
اسپیسر hard 50mm
اسپیسر hard 70 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 70 mm 2,550 3 فروردین 2,550 2,550
اسپیسر hard 70 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 75 mm 3,670 25 خرداد 3,670 3,670
اسپیسر hard 75 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 13
اسپیسر hard 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 75 mm 6,100 18 شهریور 3,670 3,670
اسپیسر hard 75 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 75 mm 11,400 11 خرداد 10,400 10,400
اسپیسر hard 75 mm
اسپیسر hard B  75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 75 mm 4,470 3 آبان 4,470 4,470
اسپیسر hard B 75 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard B 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 30 mm 1,880 25 خرداد 1,880 1,880
اسپیسر hard B 30 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 10
اسپیسر hard B 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 30 mm 2,320 18 شهریور 1,880 1,880
اسپیسر hard B 30 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard B 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 50 mm 2,180 25 خرداد 2,180 2,180
اسپیسر hard B 50 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 11
اسپیسر hard B 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 50 mm 2,680 18 شهریور 2,180 2,180
اسپیسر hard B 50 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard B 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 75 mm 4,470 18 شهریور 4,470 4,470
اسپیسر hard B 75 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard chair B 75mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard chair B 75mm 8,520 11 فروردین 8,520 8,520
اسپیسر hard chair B 75mm
اسپیسر max 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 25 mm 1,780 25 خرداد 1,780 1,780
اسپیسر max 25 mm سایز میلگرد: 10_20 استاندارد: 7
اسپیسر max 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 25 mm 2,150 18 شهریور 1,780 1,780
اسپیسر max 25 mm سایز میلگرد: 10_20
اسپیسر max 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 25 mm 4,600 11 خرداد 4,200 4,200
اسپیسر max 25 mm
اسپیسر max 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 30 mm 1,200 3 فروردین 1,200 1,200
اسپیسر max 30 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر max 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 30 mm 1,780 25 خرداد 1,780 1,780
اسپیسر max 30 mm سایز میلگرد: 10_20 استاندارد: 8
اسپیسر max 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 30 mm 2,150 18 شهریور 1,780 1,780
اسپیسر max 30 mm سایز میلگرد: 10_20
اسپیسر max 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 30 mm 4,800 11 خرداد 4,400 4,400
اسپیسر max 30 mm
اسپیسر max 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 40 mm 1,300 3 فروردین 1,300 1,300
اسپیسر max 40 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر max 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 50 mm 1,400 3 فروردین 1,400 1,400
اسپیسر max 50 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر max 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 50 mm 2,320 25 خرداد 2,320 2,320
اسپیسر max 50 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 9
مجموع موارد: 210 عدد در 5 صفحه