قیمت بتن

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
استاپر ساده
اسپیسر بتن
استاپر ساده 1,150 3 فروردین 1,150 1,150
استاپر ساده استاندارد: دارد
استاپر لبه دار
اسپیسر بتن
استاپر لبه دار 1,150 3 فروردین 1,150 1,150
استاپر لبه دار استاندارد: دارد
اسپیسر fix 20 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 20 mm 740 25 خرداد 740 740
اسپیسر fix 20 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 1
اسپیسر fix 20 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 20 mm 960 18 شهریور 740 740
اسپیسر fix 20 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر fix 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 25 mm 1,100 3 فروردین 1,100 1,100
اسپیسر fix 25 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 25 mm 860 25 خرداد 860 860
اسپیسر fix 25 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 2
اسپیسر fix 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 25 mm 1,100 18 شهریور 860 860
اسپیسر fix 25 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر fix 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 30 mm 1,150 3 فروردین 1,150 1,150
اسپیسر fix 30 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 30 mm 920 25 خرداد 920 920
اسپیسر fix 30 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 3
اسپیسر fix 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 30 mm 1,170 18 شهریور 920 920
اسپیسر fix 30 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر fix 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 40 mm 1,200 3 فروردین 1,200 1,200
اسپیسر fix 40 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 40 mm 1,320 25 خرداد 1,320 1,320
اسپیسر fix 40 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 5
اسپیسر fix 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 40 mm 1,600 18 شهریور 1,320 1,320
اسپیسر fix 40 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر fix 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 50 mm 1,300 3 فروردین 1,300 1,300
اسپیسر fix 50 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 50 mm 1,500 25 خرداد 1,500 1,500
اسپیسر fix 50 mm سایز میلگرد: 6_18 استاندارد: 6
اسپیسر fix 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 50 mm 1,840 18 شهریور 1,500 1,500
اسپیسر fix 50 mm سایز میلگرد: 6_18
اسپیسر hard  B 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 30 mm 2,320 3 آبان 2,320 2,320
اسپیسر hard B 30 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard 100 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 100 mm 3,100 3 فروردین 3,100 3,100
اسپیسر hard 100 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 30 mm 1,450 3 فروردین 1,450 1,450
اسپیسر hard 30 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 40 mm 1,500 3 فروردین 1,500 1,500
اسپیسر hard 40 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 50 mm 1,550 3 فروردین 1,550 1,550
اسپیسر hard 50 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 50 mm 2,780 25 خرداد 2,780 2,780
اسپیسر hard 50 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 12
اسپیسر hard 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 50 mm 3,530 18 شهریور 2,780 2,780
اسپیسر hard 50 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard 70 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 70 mm 2,550 3 فروردین 2,550 2,550
اسپیسر hard 70 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 75 mm 3,670 25 خرداد 3,670 3,670
اسپیسر hard 75 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 13
اسپیسر hard 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 75 mm 6,100 18 شهریور 3,670 3,670
اسپیسر hard 75 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard B  75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 75 mm 4,470 3 آبان 4,470 4,470
اسپیسر hard B 75 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard B 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 30 mm 1,880 25 خرداد 1,880 1,880
اسپیسر hard B 30 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 10
اسپیسر hard B 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 30 mm 2,320 18 شهریور 1,880 1,880
اسپیسر hard B 30 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard B 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 50 mm 2,180 25 خرداد 2,180 2,180
اسپیسر hard B 50 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 11
اسپیسر hard B 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 50 mm 2,680 18 شهریور 2,180 2,180
اسپیسر hard B 50 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر hard B 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard B 75 mm 4,470 18 شهریور 4,470 4,470
اسپیسر hard B 75 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر max 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 25 mm 1,780 25 خرداد 1,780 1,780
اسپیسر max 25 mm سایز میلگرد: 10_20 استاندارد: 7
اسپیسر max 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 25 mm 2,150 18 شهریور 1,780 1,780
اسپیسر max 25 mm سایز میلگرد: 10_20
اسپیسر max 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 30 mm 1,200 3 فروردین 1,200 1,200
اسپیسر max 30 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر max 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 30 mm 1,780 25 خرداد 1,780 1,780
اسپیسر max 30 mm سایز میلگرد: 10_20 استاندارد: 8
اسپیسر max 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 30 mm 2,150 18 شهریور 1,780 1,780
اسپیسر max 30 mm سایز میلگرد: 10_20
اسپیسر max 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 40 mm 1,300 3 فروردین 1,300 1,300
اسپیسر max 40 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر max 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 50 mm 1,400 3 فروردین 1,400 1,400
اسپیسر max 50 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر max 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 50 mm 2,320 25 خرداد 2,320 2,320
اسپیسر max 50 mm سایز میلگرد: 16_32 استاندارد: 9
اسپیسر max 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 50 mm 2,880 18 شهریور 2,320 2,320
اسپیسر max 50 mm سایز میلگرد: 16_32
اسپیسر max 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 75 mm 2,500 3 فروردین 2,500 2,500
اسپیسر max 75 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر wheel 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر wheel 30 mm 1,650 3 فروردین 1,650 1,650
اسپیسر wheel 30 mm سایز میلگرد: 8 الی 12 استاندارد: دارد
اسپیسر wheel 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر wheel 40 mm 1,750 3 فروردین 1,750 1,750
اسپیسر wheel 40 mm سایز میلگرد: 8 الی 12 استاندارد: دارد
اسپیسر wheel 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر wheel 50 mm 1,900 3 فروردین 1,900 1,900
اسپیسر wheel 50 mm سایز میلگرد: 8 الی 12 استاندارد: دارد
اسپیسر wheel 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر wheel 75 mm 3,900 3 فروردین 3,900 3,900
اسپیسر wheel 75 mm سایز میلگرد: 10 الی 20 استاندارد: دارد
قرقره
اسپیسر بتن
قرقره 2,050 3 فروردین 2,050 2,050
قرقره استاندارد: دارد
لوله آجدار 3 متری
اسپیسر بتن
لوله آجدار 3 متری 69,000 3 فروردین 69,000 69,000
لوله آجدار 3 متری استاندارد: دارد
مخروطی
اسپیسر بتن
مخروطی 1,900 3 فروردین 1,900 1,900
مخروطی استاندارد: دارد
میان بولت 20 سانتی متر
اسپیسر بتن
میان بولت 20 سانتی متر 18,500 3 فروردین 18,500 18,500
میان بولت 20 سانتی متر استاندارد: دارد
مجموع موارد: 197 عدد در 4 صفحه