قیمت ورق

رسته عنوان قیمت هر ورق قیمت هر کیلو زمان کمترین بیشترین
تسمه 2
ورق
تسمه 2 0 54,000 18 فروردین 54,000 54,000
تسمه 2 کارخانه: ایرانی ابعاد: 5 * 20 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 5
تسمه 2.5
ورق
تسمه 2.5 0 54,000 18 فروردین 54,000 54,000
تسمه 2.5 کارخانه: ایرانی ابعاد: 5 * 25 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 6
تسمه 3
ورق
تسمه 3 0 54,000 18 فروردین 54,000 54,000
تسمه 3 کارخانه: ایرانی ابعاد: 5 * 30 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 7
تسمه 4
ورق
تسمه 4 0 54,000 18 فروردین 54,000 54,000
تسمه 4 کارخانه: ایرانی ابعاد: 5 * 40 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 10
تسمه 5
ورق
تسمه 5 0 54,000 18 فروردین 54,000 54,000
تسمه 5 کارخانه: ایرانی ابعاد: 5 * 50 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 12
ورق و صفحه ستون برش خورده
ورق
ورق و صفحه ستون برش خورده 0 62,500 18 فروردین 62,500 62,500
ورق و صفحه ستون برش خورده کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 8 میلیمتر محل تحویل: درب برشکاری
ورق و صفحه ستون برش خورده
ورق
ورق و صفحه ستون برش خورده 0 62,500 18 فروردین 62,500 62,500
ورق و صفحه ستون برش خورده کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 10 میلیمتر محل تحویل: درب برشکاری
ورق و صفحه ستون برش خورده
ورق
ورق و صفحه ستون برش خورده 0 62,500 18 فروردین 62,500 62,500
ورق و صفحه ستون برش خورده کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 12 میلیمتر محل تحویل: درب برشکاری
ورق و صفحه ستون برش خورده
ورق
ورق و صفحه ستون برش خورده 0 62,500 18 فروردین 62,500 62,500
ورق و صفحه ستون برش خورده کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 15 میلیمتر محل تحویل: درب برشکاری
ورق و صفحه ستون برش خورده
ورق
ورق و صفحه ستون برش خورده 0 58,200 18 فروردین 58,200 58,200
ورق و صفحه ستون برش خورده کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 20 میلیمتر محل تحویل: درب برشکاری
ورق و صفحه ستون برش خورده
ورق
ورق و صفحه ستون برش خورده 0 58,700 18 فروردین 58,700 58,700
ورق و صفحه ستون برش خورده کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 25 میلیمتر محل تحویل: درب برشکاری
ورق گالوانیزه 1 رول
ورق
ورق گالوانیزه 1 رول 0 88,600 18 فروردین 88,600 88,600
ورق گالوانیزه 1 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 1 رول
ورق
ورق گالوانیزه 1 رول 0 88,900 18 فروردین 88,900 88,900
ورق گالوانیزه 1 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 1.25 رول
ورق
ورق گالوانیزه 1.25 رول 0 88,400 18 فروردین 88,400 88,400
ورق گالوانیزه 1.25 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 1.25 رول
ورق
ورق گالوانیزه 1.25 رول 0 90,400 18 فروردین 90,400 90,400
ورق گالوانیزه 1.25 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 1.5 رول
ورق
ورق گالوانیزه 1.5 رول 0 87,400 18 فروردین 87,400 87,400
ورق گالوانیزه 1.5 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 1.5 رول
ورق
ورق گالوانیزه 1.5 رول 0 88,400 18 فروردین 88,400 88,400
ورق گالوانیزه 1.5 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 2 رول
ورق
ورق گالوانیزه 2 رول 0 88,400 18 فروردین 88,400 88,400
ورق گالوانیزه 2 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 2 رول
ورق
ورق گالوانیزه 2 رول 0 89,400 18 فروردین 89,400 89,400
ورق گالوانیزه 2 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 40 رول
ورق
ورق گالوانیزه 40 رول 0 110,000 18 فروردین 110,000 110,000
ورق گالوانیزه 40 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 40 رول
ورق
ورق گالوانیزه 40 رول 0 108,400 18 فروردین 108,400 108,400
ورق گالوانیزه 40 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 50 رول
ورق
ورق گالوانیزه 50 رول 0 102,400 18 فروردین 102,400 102,400
ورق گالوانیزه 50 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 50 رول
ورق
ورق گالوانیزه 50 رول 0 100,900 18 فروردین 100,900 100,900
ورق گالوانیزه 50 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 60 رول
ورق
ورق گالوانیزه 60 رول 0 94,100 18 فروردین 94,100 94,100
ورق گالوانیزه 60 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 60 رول
ورق
ورق گالوانیزه 60 رول 0 93,900 18 فروردین 93,900 93,900
ورق گالوانیزه 60 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 70 رول
ورق
ورق گالوانیزه 70 رول 0 90,100 18 فروردین 90,100 90,100
ورق گالوانیزه 70 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 70 رول
ورق
ورق گالوانیزه 70 رول 0 86,900 18 فروردین 86,900 86,900
ورق گالوانیزه 70 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 80 رول
ورق
ورق گالوانیزه 80 رول 0 86,400 18 فروردین 86,400 86,400
ورق گالوانیزه 80 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 80 رول
ورق
ورق گالوانیزه 80 رول 0 88,900 18 فروردین 88,900 88,900
ورق گالوانیزه 80 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 90 رول
ورق
ورق گالوانیزه 90 رول 0 86,400 18 فروردین 86,400 86,400
ورق گالوانیزه 90 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق گالوانیزه 90 رول
ورق
ورق گالوانیزه 90 رول 0 86,400 18 فروردین 86,400 86,400
ورق گالوانیزه 90 رول کارخانه: ایرانی ابعاد: رول عرض 1.25 محل تحویل: بنگاه تهران
ورق ۱۰ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۱۰ میلیمتر سیاه 45000000 62,500 18 فروردین 62,500 62,500
ورق ۱۰ میلیمتر سیاه کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 720
ورق ۱۲ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۱۲ میلیمتر سیاه 54062500 62,500 18 فروردین 62,500 62,500
ورق ۱۲ میلیمتر سیاه کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 865
ورق ۱۵ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۱۵ میلیمتر سیاه 67500000 62,500 18 فروردین 62,500 62,500
ورق ۱۵ میلیمتر سیاه کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 1080
ورق ۲ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۲ میلیمتر سیاه 2044800 63,900 18 فروردین 63,900 63,900
ورق ۲ میلیمتر سیاه کارخانه: روس ابعاد: 2 * 1 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 32
ورق ۲۰ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۲۰ میلیمتر سیاه 113751000 59,400 18 فروردین 59,400 59,400
ورق ۲۰ میلیمتر سیاه کارخانه: اکسین ابعاد: 2 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 1915
ورق ۲۰ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۲۰ میلیمتر سیاه 83810000 58,000 18 فروردین 58,000 58,000
ورق ۲۰ میلیمتر سیاه کارخانه: کاویان ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 1445
ورق ۲۵ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۲۵ میلیمتر سیاه 141966000 59,400 18 فروردین 59,400 59,400
ورق ۲۵ میلیمتر سیاه کارخانه: اکسین ابعاد: 2 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 2390
ورق ۲۵ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۲۵ میلیمتر سیاه 105051000 58,200 18 فروردین 58,200 58,200
ورق ۲۵ میلیمتر سیاه کارخانه: کاویان ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 1805
ورق ۳ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۳ میلیمتر سیاه 13970000 63,500 18 فروردین 63,500 63,500
ورق ۳ میلیمتر سیاه کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 220
ورق ۳۰ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۳۰ میلیمتر سیاه 169904000 59,200 18 فروردین 59,200 59,200
ورق ۳۰ میلیمتر سیاه کارخانه: اکسین ابعاد: 2 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 2870
ورق ۳۰ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۳۰ میلیمتر سیاه 127735000 59,000 18 فروردین 59,000 59,000
ورق ۳۰ میلیمتر سیاه کارخانه: کاویان ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 2165
ورق ۴ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۴ میلیمتر سیاه 18415000 63,500 18 فروردین 63,500 63,500
ورق ۴ میلیمتر سیاه کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 290
ورق ۵ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۵ میلیمتر سیاه 22860000 63,500 18 فروردین 63,500 63,500
ورق ۵ میلیمتر سیاه کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 360
ورق ۶ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۶ میلیمتر سیاه 27187500 62,500 18 فروردین 62,500 62,500
ورق ۶ میلیمتر سیاه کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 435
ورق ۸ میلیمتر سیاه
ورق
ورق ۸ میلیمتر سیاه 36250000 62,500 18 فروردین 62,500 62,500
ورق ۸ میلیمتر سیاه کارخانه: فولاد مبارکه ابعاد: 1.5 * 6 محل تحویل: بنگاه تهران وزن ورق (کیلوگرم): 580
مجموع موارد: 46 عدد در 1 صفحه