قیمت نبشی

رسته عنوان قیمت هر شاخه قیمت هر کیلو زمان کمترین بیشترین
نبشی فابریک  10 - L100
نبشی
نبشی فابریک 10 - L100 4410000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
نبشی فابریک 10 - L100 شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 90
نبشی فابریک  12 - L120
نبشی
نبشی فابریک 12 - L120 6370000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
نبشی فابریک 12 - L120 شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 130
نبشی فابریک  3 - L30
نبشی
نبشی فابریک 3 - L30 441000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
نبشی فابریک 3 - L30 شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 9
نبشی فابریک  4 - L40
نبشی
نبشی فابریک 4 - L40 735000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
نبشی فابریک 4 - L40 شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 15
نبشی فابریک  5 - L50
نبشی
نبشی فابریک 5 - L50 1078000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
نبشی فابریک 5 - L50 شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 22
نبشی فابریک  6 - L60
نبشی
نبشی فابریک 6 - L60 1568000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
نبشی فابریک 6 - L60 شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 32
نبشی فابریک  8 - L80
نبشی
نبشی فابریک 8 - L80 2842000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
نبشی فابریک 8 - L80 شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 58
مجموع موارد: 7 عدد در 1 صفحه