قیمت ناودانی

رسته عنوان قیمت هر شاخه قیمت هر کیلو زمان کمترین بیشترین
ناودانی نمره 10 - UNP100
ناودانی
ناودانی نمره 10 - UNP100 2548000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
ناودانی نمره 10 - UNP100 کارخانه: ایران شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 52
ناودانی نمره 12 - UNP120
ناودانی
ناودانی نمره 12 - UNP120 3136000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
ناودانی نمره 12 - UNP120 کارخانه: ایران شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 64
ناودانی نمره 14 - UNP140
ناودانی
ناودانی نمره 14 - UNP140 7595000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
ناودانی نمره 14 - UNP140 کارخانه: روس شاخه: 12 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 155
ناودانی نمره 16 - UNP160
ناودانی
ناودانی نمره 16 - UNP160 8330000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
ناودانی نمره 16 - UNP160 کارخانه: روس شاخه: 12 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 170
ناودانی نمره 18 - UNP180
ناودانی
ناودانی نمره 18 - UNP180 13115000 61,000 18 فروردین 61,000 61,000
ناودانی نمره 18 - UNP180 کارخانه: روس شاخه: 12 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 215
ناودانی نمره 20 - UNP200
ناودانی
ناودانی نمره 20 - UNP200 14030000 61,000 18 فروردین 61,000 61,000
ناودانی نمره 20 - UNP200 کارخانه: روس شاخه: 12 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 230
ناودانی نمره 6.5 - UNP65
ناودانی
ناودانی نمره 6.5 - UNP65 1568000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
ناودانی نمره 6.5 - UNP65 کارخانه: ایران شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 32
ناودانی نمره 8 - UNP80
ناودانی
ناودانی نمره 8 - UNP80 2058000 49,000 18 فروردین 49,000 49,000
ناودانی نمره 8 - UNP80 کارخانه: ایران شاخه: 6 متری محل تحویل: بنگاه تهران وزن شاخه: 42
مجموع موارد: 8 عدد در 1 صفحه