قیمت مقاوم سازی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
الیاف شیشه
مقاوم سازی
الیاف شیشه 230,000 18 فروردین 230,000 230,000
الیاف شیشه واحد: متر مربع مدل: Glass FRP 420 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): 0.16 وزن (g/m2): 420
الیاف شیشه
مقاوم سازی
الیاف شیشه 270,000 18 فروردین 270,000 270,000
الیاف شیشه واحد: متر مربع مدل: Glass FRP 680 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): 0.23 وزن (g/m2): 600
الیاف شیشه
مقاوم سازی
الیاف شیشه 300,000 18 فروردین 300,000 300,000
الیاف شیشه واحد: متر مربع مدل: Glass FRP 920 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): 0.35 وزن (g/m2): 920
الیاف کربن
مقاوم سازی
الیاف کربن 530,000 18 فروردین 530,000 530,000
الیاف کربن واحد: متر مربع مدل: Carbon FRP 160 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): 0.09 وزن (g/m2): 160
الیاف کربن
مقاوم سازی
الیاف کربن 670,000 18 فروردین 670,000 670,000
الیاف کربن واحد: متر مربع مدل: Carbon FRP 200 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): 0.11 وزن (g/m2): 200
الیاف کربن
مقاوم سازی
الیاف کربن 770,000 18 فروردین 770,000 770,000
الیاف کربن واحد: متر مربع مدل: Carbon FRP 230 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): 0.13 وزن (g/m2): 230
الیاف کربن
مقاوم سازی
الیاف کربن 920,000 18 فروردین 920,000 920,000
الیاف کربن واحد: متر مربع مدل: Carbon FRP 300 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): 0.16 وزن (g/m2): 300
بتونه اپوکسی
مقاوم سازی
بتونه اپوکسی 265,000 18 فروردین 265,000 265,000
بتونه اپوکسی واحد: کیلوگرم مدل: --- سازنده: Fosroc ضخامت الیاف (mm): --- وزن (g/m2): ---
رزین و هاردنر اپوکسی
مقاوم سازی
رزین و هاردنر اپوکسی 340,000 18 فروردین 340,000 340,000
رزین و هاردنر اپوکسی واحد: کیلوگرم مدل: --- سازنده: RE&T ضخامت الیاف (mm): --- وزن (g/m2): ---
لمینیت کربنی
مقاوم سازی
لمینیت کربنی 900,000 18 فروردین 900,000 900,000
لمینیت کربنی واحد: متر طول مدل: Laminate 0512 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): --- وزن (g/m2): ---
لمینیت کربنی
مقاوم سازی
لمینیت کربنی 1,030,000 18 فروردین 1,030,000 1,030,000
لمینیت کربنی واحد: متر طول مدل: Laminate 1012 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): --- وزن (g/m2): ---
لمینیت کربنی
مقاوم سازی
لمینیت کربنی 1,150,000 18 فروردین 1,150,000 1,150,000
لمینیت کربنی واحد: متر طول مدل: Laminate 1014 سازنده: FiReP ضخامت الیاف (mm): --- وزن (g/m2): ---
ملات تعمیری پایه سیمانی
مقاوم سازی
ملات تعمیری پایه سیمانی 88,000 18 فروردین 88,000 88,000
ملات تعمیری پایه سیمانی واحد: کیلوگرم مدل: --- سازنده: RE&T ضخامت الیاف (mm): --- وزن (g/m2): ---
چسب تزریق در ترک بتن
مقاوم سازی
چسب تزریق در ترک بتن 450,000 18 فروردین 450,000 450,000
چسب تزریق در ترک بتن واحد: کیلوگرم مدل: --- سازنده: Fosroc ضخامت الیاف (mm): --- وزن (g/m2): ---
مجموع موارد: 14 عدد در 1 صفحه